Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokestinių prievolių departamento Gyventojų skyriaus I poskyrio vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Mokestinių prievolių departamento Gyventojų skyriaus I poskyrio vyresnysis specialistas (toliau – vyresnysis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 8.

- Mokestinių prievolių departamento Gyventojų skyriaus (toliau − Skyriaus) I poskyrio (toliau − Poskyris) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti mokesčių administravimo procedūras, susijusias su Skyriaus funkcijų įgyvendinimu, gautos ir siunčiamos korespondencijos tvarkymu, registravimu, mokesčių mokėtojų asmens bylų formavimu, archyvinių dokumentų tvarkymu ir saugojimu, duomenų mokesčių mokėtojams ir kitoms institucijoms teikimu, vykdyti kitas teisės aktų nustatytas mokesčių mokėtojų aptarnavimo funkcijas, padėti jiems įgyvendinti jų teises ir pareigas, kad būtų užtikrintas „vieno langelio“ principo įgyvendinimas ir aukšta aptarnavimo kokybė.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- registruoja gaunamus ir siunčiamus raštus Darbo organizavimo ir dokumentų valdymo sistemoje (toliau – DODVS) Skyriaus ir jungtiniuose registruose;
- atlieka pirminį Skyriuje gautos korespondencijos tvarkymą, deda spaudą ir pažymi gavimo datą;
- prideda prie dokumentų vokus, kai pašto spaudas turi reikšmę išsiuntimo arba gavimo datai įrodyti arba kai siuntėjo adresas yra tik ant voko;
- priima, patikrina registruoja ir skenuoja gyventojų prašymus, raštus, kitus Skyriuje gautus dokumentus, priima ir išsiunčia informaciją elektroniniu paštu;
- rengia siunčiamų dokumentų projektus per DODVS;
- teikia mokesčių mokėtojams informaciją apie jų dokumentų, pateiktų Inspekcijai, eigą;
- tvarko Skyriaus siunčiamą korespondenciją, tikrina siunčiamų dokumentų atitikimą keliamiems raštvedybos reikalavimams, išsiunčia Skyriuje parengtus dokumentus mokesčių mokėtojams;
- Skyriaus kompetencijos ribose, informuoja mokesčių mokėtojus dėl netinkamai ar pavėluotai jų pateiktų dokumentų, kontaktuoja dėl savalaikio mokestinių prievolių vykdymo, siekiant užtikrinti Skyriui pavestų užduočių atlikimą;
- išduoda mokesčių mokėtojų bylas, daro bylose esančių dokumentų kopijas, jas tvirtina ir teikia Inspekcijos skyriams, teisėsaugos ir kitoms institucijoms bei mokesčių mokėtojams;
- 10 rengia laikiną bylų ar dokumentų perdavimą kitų apskričių mokesčių inspekcijoms, institucijoms pagal nustatyta tvarka pateiktus prašymus;
- užtikrina savalaikį dokumentų/bylų išdavimą Inspekcijos tarnautojams ir darbuotojams;
- rengia pagal savo pareigybės aprašyme numatytas funkcijas ataskaitas, suvestines ir teikia Poskyrio vedėjui, atitinkamiems Inspekcijos skyriams, derina Skyriaus dokumentacijos planus;
- priima gyventojų prašymus pervesti iki 2 procentų pajamų mokesčio sumos Lietuvos vienetams pagal Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymą turintiems teisę gauti paramą, gyventojų pateiktas metines pajamų mokesčio, turto, nekilnojamojo turto deklaracijas bei jų patikslinimus, kitus dokumentus ir apyskaitas (nuolatinių ir nenuolatinių gyventojų), atlieka deklaracijų pirminį patikrinimą, parengia pervežimui ir nustatyta tvarka perduoda į Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos Paslaugų mokesčių mokėtojams departamento Deklaracijų tvarkymo skyrių, siekiant užtikrinti kokybišką ir sklandų deklaracijų, prašymų iš gyventojų priėmimą bei perdavimą apdorojimui;
- išduoda įvairias pažymas apie nuolatinių ir nenuolatinių gyventojų gautas pajamas ir sumokėtus mokesčius Lietuvoje;
- sudaro elektroninio deklaravimo sutartis su gyventojais, skatina mokėtojus tapti autorizuotų elektroninių paslaugų „Mano VMI“ vartotojais, siekiant geresniu ir patogesniu būdu aptarnauti mokesčių mokėtojus bei naudotis VMI teikiamomis elektroninėmis paslaugomis;
- pagal atrinktus mokestinių prievolių nevykdančius (galimai nevykdančius) fizinių asmenų sąrašus atlieka gyventojų, turinčių prievolę deklaruoti turtą ar pajamas, bet laiku nedeklaravusių, paiešką, atlieka kitas Mokestinių prievolių užtikrinimo procedūrų vadovo apraše nurodytas procedūras, siekiant drausminti mokesčių mokėtojus tinkamai atlikti nustatytas prievoles;
- rengia mokesčių mokėtojams raštiškus nurodymus pašalinti aplinkybes, trukdančias mokesčių administratoriui atlikti savo pareigas ir funkcijas, tikslu drausminti mokesčių mokėtojus ir skatinti tinkamai atlikti nustatytas prievoles;
- nuolat tvarko mokesčių mokėtojų dokumentus ir užtikrina savalaikį jų perdavimą į Inspekcijos archyvą, vykdo gyventojų pateiktų dokumentų ir kitų duomenų apie mokesčių mokėtojus suvedimą į duomenų sistemą, mokesčių mokėtojų prašymu, išduoda EDS sistemoje esančių deklaracijų, kitų pateiktų dokumentų kopijas, tikslu užtikrinti tinkamą privalomų funkcijų vykdymą,dokumentų saugumą;
- siekiant tobulinti profesinius įgūdžius, nuolat kelia kvalifikaciją savarankiškai, dalyvauja seminaruose, kursuose, teikia Skyriaus, Poskyrio vedėjui pasiūlymus gyventojų aptarnavimo bei mokesčių administravimo gerinimo klausimais;
- atsako už informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir duomenų apsaugos taisyklių laikymąsi, siekiant išsaugoti informacijos mokesčių mokėtojų atžvilgiu konfidencialumą;
- pavestoms funkcijoms atlikti, neviršijant suteiktų informacinių sistemų naudotojo teisių, naudoja informacines sistemas, programinę įrangą bei kitų institucijų ir/ar organizacijų duomenų bazes, nurodytas Skyriaus nuostatuose;
- vykdo ir kitus Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų laiku ir kokybiškai atlikti Skyriaus uždaviniai ir funkcijos.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, deklaravimą, sumokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, administravimą bei kontrolę, žinoti Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius tarptautinį keitimąsi mokestine informacija;
- mokėti dirbti kompiuteriu, gebėti naudotis Microsoft Office programiniu paketu;
- gebėti valdyti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- išmanyti dokumentų rengimo bei dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »