Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokestinių prievolių departamento I skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Mokestinių prievolių departamento I skyriaus II poskyrio vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11.4. Darbo vieta – Tauragė.

- Mokestinių prievolių departamento (toliau — MPD) I skyriaus (toliau — Skyrius) II poskyrio (toliau — Poskyris) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Skyriui priskirtas funkcijas, vykdant mokesčių mokėtojų aptarnavimo, mokestinių prievolių užtikrinimo ir kontrolės funkcijas tikslinių mokesčių mokėtojų segmente (toliau — VMM).

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie VMM poreikius ir taiko jų atžvilgiu optimaliausius aptarnavimo būdus bei priemones:
- analizuoja VMM teikiamus mokestinius dokumentus, nustačius klaidas ir (arba) neatitikimus, betarpiškai, telefonu, paštu arba elektroniniu paštu informuoja VMM apie nustatytus trūkumus, pasiūlo jas pašalinti arba patiems atlikti klaidingų duomenų koregavimą;
- nuolat kontroliuoja, ar VMM laiku teikia mokestinius dokumentus, operatyviai kontaktuoja ir informuoja juos apie nepateiktus mokestinius dokumentus, o prireikus išsiunčia priminimus (nurodymus) bei surašo administracinių teisės pažeidimų / administracinių nusižengimų protokolus;
- vadovaujantis teisės aktų nustatyta tvarka dėl informacijos apie mokesčių mokėtojus paskleidimo, mokesčių mokėtojų prašymu, teikia jiems įvairius dokumentus, rengia ir teikia jiems reikalingas pažymas ir kitus dokumentus bei jų kopijas (nuorašus), užtikrina informacijos apie mokesčių mokėtojus slaptumą ir saugumą;
- teikia mokesčių mokėtojams informaciją / konsultacijas apmokestinimo, mokesčių apskaičiavimo, deklaravimo, sumokėjimo, mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimo (įskaitymo) ir kitais su mokesčių administravimu susijusiais klausimais, nustatyta tvarka informuoja apie mokestinių dokumentų teikimą elektroniniu būdu bei paslaugų teikimą per e. VMI autorizuotų elektroninių paslaugų sritį Mano VMI;
- nustatyta tvarka kitoms institucijoms rengia ir teikia bylose esančiu dokumentus ir kitus archyvinius dokumentus ar jų kopijas arba gautus prašymus dėl dokumentų ar jų kopijų išdavimo perduoda nagrinėti VMI prie FM Mokestinių prievolių departamento Dokumentų tvarkymo ir archyvavimo skyriui;
- atlieka su prašymų, nusiskundimų, pasiūlymų priėmimu susijusias funkcijas: pagal nustatytus teisės aktus, Poskyrio funkcijų ribose, nagrinėja VMM prašymus, pasiūlymus, rengia ir teikia atsakymų projektus Skyriaus / Poskyrio vedėjui, kitus teisės aktuose nustatytus dokumentus;
- atlieka su mokestinių prievolių įvykdymo užtikrinimu susijusias funkcijas:
- VMM atžvilgiu vykdo mokestinių pažeidimų prevencijos, nuolatinės stebėsenos, padidinto komunikavimo priemones;
- analizuoja, sistemina ir kaupia informaciją apie VMM mokestinių prievolių (deklaravimo, mokesčių sumokėjimo ir su tuo susijusių procedūrų) įvykdymo būklę;
- esant poreikiui vykdo ar dalyvauja vykdant kontrolės veiksmus (operatyviuosius bei mokestinius patikrinimus, mokestinius tyrimus) VMM, užtikrinant mokestinių prievolių vykdymą, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę;
- skatina mokesčių mokėtojų sąmoningumą, esant poreikiui vykdo prevencinius vizitus pas VMM, užtikrinant, kad mokestinės prievolės būtų vykdomos savanoriškai ir laiku, nustačius pažeidimus, taiko teisės aktų numatytą atsakomybę;
- atlieka su mokesčio permokos (skirtumo) grąžinimu (įskaitymu) susijusias funkcijas;
- stebi mokesčių mokėtojų mokestinių nepriemokų ir (ar) permokų atsiradimą, apie atsiradusias mokestines nepriemokas ir (ar) permokas praneša mokesčių mokėtojams ir (ar) AVMI padaliniams, informuoja mokesčių mokėtojus apie galimybę sudaryti mokestinės paskolos sutartis;
- Klaipėdos AVMI viršininko, MPD direktoriaus pavedimu arba leidimu atlieka kitas Skyriaus nuostatuose nenustatytas funkcijas;
- vykdo Klaipėdos AVMI, VMI prie FM tvarkose, taisyklėse nustatytus reikalavimus, kitus Klaipėdos AVMI viršininko, Mokestinių prievolių departamento direktoriaus, Skyriaus vedėjo, Poskyrio vedėjo pavedimus, siekiant strateginių tikslų įgyvendinimo. Savarankiškai susipažįsta su naujais VMI prie FM ir Klaipėdos AVMI įsakymais, nurodymais, paaiškinimais, kurie skelbiami Valstybinės mokesčių inspekcijos darbo organizavimo ir dokumentų tvarkymo informacinėje sistemoje (DODVS) bei VMI prie FM intraneto ir interneto svetainėse, be atskiro nurodymo pradeda vykdyti naujose įsigaliojusiose tvarkose, taisyklėse nustatytus reikalavimus bei naudoja naujas dokumentų formas. Užtikrina rengiamų dokumentų, atliekamų darbų ir rezultatų kokybę.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities ekonomikos (finansų), teisės arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais mokesčių ir kitų įmokų apskaičiavimą, mokėjimą į valstybės (savivaldybės) biudžetą ir fondus, mokesčių administravimą bei kontrolę.
- Mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
- Mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, panaudoti turimas profesines žinias rengiant bei redaguojant dokumentus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų valdymo taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos apskrities valstybinė mokesčių inspekcija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »