Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Mokymų ir komunikacijos skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Mokymų ir komunikacijos skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga dalyvauti rengiant Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – VRK) visuomenės informavimo strategiją bei atlikti jos įgyvendinimo veiksmus. Formuoti visuomenės teigiamą nuomonę apie VRK veiklą, užtikrinti kryptingą informacijos apie rinkimus ir referendumus sklaidą ir demokratinių rinkimų propagavimą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant VRK veiklos viešinimo strategiją bei programas;
- įgyvendina VRK vidaus ir išorės komunikacijos projektus;
- informuoja žiniasklaidą, informacinius partnerius, rinkėjus apie rinkimų, referendumo ir teisės aktų inicijavimo ir vykdymo darbus;
- informuoja visuomenę apie VRK veiklą, iniciatyvas, rinkimų, referendumo ir teisės aktų inicijavimo ir vykdymo darbus, susitikimus, renginius, pateikia kitą su VRK veikla susijusią aktualią visuomenei informaciją;
- rengia ir reaguoja į žiniasklaidos prašymus pateikti informaciją;
- organizuoja ir koordinuoja VRK narių ir sekretoriato valstybės tarnautojų interviu su žiniasklaida;
- organizuoja VRK spaudos konferencijas, renginius ir informacinius susitikimus;
- stebi ir analizuoja žiniasklaidos informaciją, susijusią su VRK veikla;
- rengia atsakymus į užsienio žiniasklaidos prašymus pateikti informaciją;
- atstovauja VRK susitikimuose ir tarpinstitucinėse darbo grupės komunikacijos klausimais;
- skelbia informaciją VRK interneto svetainėse ir vykdo komunikaciją VRK socialiniuose tinkluose lietuvių ir anglų kalbomis;
- nagrinėja asmenų prašymus, skundus, paklausimus, pasiūlymus ir rengia atsakymus viešinimo klausimais;
- rengia ir derina informacinius lankstinukus, brošiūras, metines ataskaitas ir kitą VRK veiklą pristatančią informacinę medžiagą;
- pagal poreikį organizuoja tikslinės auditorijos tyrimus ir klausimynus;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius VRK pirmininko, Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą socialinių mokslų studijų srities komunikacijos ir informacijos krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinis laipsnis) ar jam prilygintą vienpakopį aukštąjį išsilavinimą;
- turėti ne mažiau kaip 1 metus darbo patirties visuomenės informavimo, komunikacijos, viešųjų ryšių ar žiniasklaidos srityje;
- turėti ne mažiau kaip 1 metų patirtį administruojant interneto svetaines ir (ar) portalus;
- išmanyti ir savo darbe vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais ir kitais teisės aktais, nustatančiais Skyriui priskirtą veiklą, reglamentuojančiais rinkimus, visuomenės informavimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybės tarnyboje;
- turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją arba kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją įrodantį ECDL pažymėjimą;
- išmanyti raštvedybos taisykles, teisės aktų rengimo rekomendacijas;
- gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, mokėti valdyti, kaupti, sisteminti bei apibendrinti informaciją ir rengti išvadas bei teikti pastabas ir pasiūlymus;
- gebėti savarankiškai pasirinkti darbo metodus, tinkamai planuoti ir organizuoti savo darbą;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip pažengusio vartotojo lygiu (B1);
- sklandžiai dėstyti mintis raštu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »