Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktorius (pareiginės algos koeficientas 18) (įstaigos vadovas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. rugsėjo 26 d. įsakymu
Nr. A1-555

NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ DEPARTAMENTO PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Departamentas) direktorius yra įstaigos vadovas.

II. PASKIRTIS

2. Direktoriaus pareigybė reikalinga vadovauti Departamentui, organizuoti jo darbą, siekiant užtikrinti Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą.

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – Departamento vidaus administravime ir specialiojoje veiklos srityje – neįgaliųjų socialinės integracijos politikos įgyvendinimui ir šios politikos formavimo ir įgyvendinimo aptarnavime.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
4.2. turėti ne trumpesnę kaip 4 metų vadovaujamo darbo patirtį ir turėti finansų valdymo ir strateginio planavimo patirties;
4.3. gerai žinoti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymus bei kitus teisės aktus, reglamentuojančius neįgaliųjų socialinės integracijos politiką, valstybės tarnybą, darbo teisinius santykius, biudžetinių įstaigų veiklą, viešąjį administravimą, korupcijos prevenciją bei mokėti juos taikyti;
4.4. išmanyti strateginio planavimo metodiką, sugebėti organizuoti darbą, rengiant metinius veiklos planus ir programas;
4.5. mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
4.7. gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti įstaigos darbą;
4.8. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo B2 lygiu;

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo jam nustatytas pareigas;
5.2. pagal kompetenciją leidžia įsakymus ir kitus Departamento vidaus teisės aktus, organizuoja ir kontroliuoja jų vykdymą;
5.3. vadovauja Departamentui, sprendžia jo kompetencijai priskirtus klausimus, asmeniškai atsako už tai, kad Departamentas vykdytų jam nustatytus veiklos tikslus ir funkcijas;
5.4. organizuoja Departamento darbą, kad būtų įgyvendinami Departamento veiklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;
5.5. atsako už Departamentui nustatytų veiklos tikslų įgyvendinimą, funkcijų atlikimą, korupcijos prevencijos priemonių įgyvendinimą;
5.6. pagal kompetenciją sudaro sutartis Departamento tikslams įgyvendinti ir funkcijoms atlikti ir užtikrina jų vykdymą.
5.7. tvirtina:
5.7.1. Departamento valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau vadinama – personalas) pareigybių sąrašą, skaičių, neviršydamas nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus;
5.7.2. Departamento vidaus tvarkos taisykles, pareigybių aprašymus, pareiginės algos koeficientus;
5.8. formuoja Departamento personalo valdymo politiką, skiria į pareigas ir atleidžia Departamento personalą, skiria tarnybines nuobaudas ir įspėjimus už darbo pareigų pažeidimus, komandiruoja personalą atlikti tarnybines užduotis;
5.9. disponuoja Departamentui skirtomis lėšomis ir vykdo su tuo susijusias finansines operacijas, pasirašo banko čekius, įgaliojimus ir kitus dokumentus;
5.10. veikia Departamento vardu, teisės aktų nustatyta tvarka atstovauja Departamentui valstybės ir savivaldybių institucijose, taip pat santykiuose su kitais šalies ar užsienio fiziniais ir juridiniais asmenimis, tarptautinėmis organizacijomis;
5.11. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės ir Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistinės ataskaitos būtų teisingi;
5.12. užtikrina racionalų ir taupų lėšų ir turto naudojimą, veiksmingą biudžetinės įstaigos vidaus kontrolės sistemos sukūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;
5.13. užtikrina Departamento metinio veiklos plano projekto rengimą ir Departamento metinio veiklos plano įgyvendinimą;
5.14. organizuoja asmenų prašymų ir skundų dėl Departamento priimtų sprendimų teisėtumo ir pagrįstumo nagrinėjimą;
5.15. užtikrina, kad Departamento veikloje būtų laikomasi įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, kitų teisės aktų ir šių nuostatų;
5.16. organizuoja Departamento dokumentų valdymą ir kontrolę;
5.17. vykdo kitas socialinės apsaugos ir darbo ministro pavestas užduotis ir kitus su Departamento funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus ir atskaitingas socialinės apsaugos ir darbo ministrui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »