Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Amber staff

Nepriklausomų valdybos narių atranka

1 €/val. Neatskaičius mokesčių
Skaičiuoti »
Į rankas per mėn.
Rokiškis, Utena, Zarasai - Amber staff

Darbo pobūdis

Uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“, bendrovės kodas 173053453, buveinė – Panevėžio g. 7, Rokiškyje. Bendrovės interneto svetainės adresas (nuoroda į finansines, veiklos ataskaitas strateginį veiklos planą): www.rokiskioap.lt/2019-m-ataskaitos/ (toliau – Bendrovė):

1. Skelbia kandidatų, į nepriklausomo Bendrovės valdybos nario vietą, atranką: kandidatas turintis kompetenciją viešojo transporto srityje.
2. 2. Kandidatas gali pateikti dokumentus:
2.1. tiesiogiai Bendrovei adresu: uždaroji akcinė bendrovė „Rokiškio autobusų parkas“, Panevėžio g. 7, Rokiškis;
2.2. tiesiogiai personalo atrankos įmonei UAB „Amber team“ adresu: A. Vivulskio g. 7, Vilnius.
3. Atrankos būdas: pokalbis.
Atrankos vykdymas:
I atrankos etapas – atranka pagal kandidato pateiktuose dokumentuose nurodytus duomenis;
II atrankos etapas – kandidatų vertinimas, pokalbiai su atrinktais kandidatais, kurie atitinka keliamus reikalavimus; esant dideliam dalyvių skaičiui ir siekiant atrankos procesų efektyvumo, atrankos komisijos sprendimu į antrąjį atrankos etapą gali būti kviečiami tik geriausi pirmajame atrankos etape įvertinti kandidatai, į pokalbius kviečiant ne daugiau kaip po 3 geriausius kandidatus į kiekvieną valdybos nario vietą;
III atrankos etapas – papildomas kandidatų kompetencijų vertinimas ir pateiktos informacijos tikrinimas (esant poreikiui);
IV atrankos etapas – papildomas pokalbis su geriausiai įvertintais kandidatais;
V atrankos etapas – kandidatų patikra kompetentingose institucijose teisės aktų nustatyta tvarka;
VI atrankos etapas – Bendrovės akcininko sprendimas dėl Bendrovės valdybos narių išrinkimo.
Atranką vykdys UAB „Amber team“ ir Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta atrankos komisija. Atranka vykdoma pagal Kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015 m. birželio 17 d. nutarimu Nr. 631 „Dėl kandidatų į valstybės įmonės ar savivaldybės įmonės valdybą ir kandidatų į valstybės ar savivaldybės valdomos Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo renkamą kolegialų priežiūros ar valdymo organą atrankos aprašo patvirtinimo“ (toliau – tvarkos aprašas). Su tvarkos aprašu galima susipažinti e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/f0173961199a11e5bfc0854048a4e288/asr
4. Bendrovės valdybos sudėtis, laikotarpis, kuriam kandidatas būtų renkamas į Bendrovės nepriklausomo valdybos nario, vietą, atlygis, veiklos sutartis:
Bendrovės valdyba sudaroma iš 4 valdybos narių, iš kurių 2 atitinka tvarkos apraše nustatytus nepriklausomumo kriterijus, 4 (ketverių) metų kadencijai. Bendrovės valdyba sudaryta 2019 m. balandžio 25 d. Nepriklausomas narys renkamas iki veikiančios valdybos kadencijos pabaigos, t.y. iki 2023 m. vyksiančio eilinio akcininkų susirinkimo. Bendrovės valdybos nariams atlygis nėra mokamas. Akcijų valdytojas inicijuoja Bendrovės eiliniuose visuotiniuose akcininkų susirinkimuose klausimo dėl atlygio – metinių išmokų (tantjemų) kolegialių organų nariams mokėjimo svarstymą. Bendrovės kolegialių organų nariams metines išmokos (tantjemos), mokamos jeigu Bendrovė įgyvendino ataskaitinių metų veiklos strategijoje numatytus tikslus bei Akcijų valdytojo išsakytus lūkesčius.
Metinės išmokos (tantjemos) kolegialių organų nariams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Kolegialių organų nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, Savivaldybės darbuotojai, tantjemos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Tantjemos kolegialių organų nariams negali būti didesnės kaip 1/4 Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, o kolegialaus organo pirmininkui – 1/3 tokio atlygio

Reikalavimai

Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos bendruosius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
5.2. teisės aktų nustatyta tvarka neatimta ir neapribota kandidato teisė eiti atitinkamas pareigas, į kurias pretenduojama, ir atlikti toms pareigoms priskirtas funkcijas;
5.3. per pastaruosius 5 metus kandidatas nėra atšauktas iš juridinio asmens vienasmenio ar kolegialaus organo dėl netinkamo pareigų atlikimo;
5.4. kandidatas nėra asmuo, kuriam nuosavybės teise priklauso tos bendrovės arba su ja susijusios bendrovės akcijos, ir asmuo, kuris yra tokio akcininko atstovas.

6. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos nepriklausomumo kriterijus:
6.1. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti tos bendrovės, į kurią pretenduoja, vadovas, ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat bendrovės, į kurią pretenduoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų, taip pat kandidatas neturi gauti ir per paskutinius 3 metus neturi būti gavęs atlyginimo iš tos bendrovės, į kurią pretenduoja, išskyrus atlygį už kolegialaus organo nario pareigas;
6.2. kandidatas neturi turėti nuosavybės teise tos bendrovės, į kurią pretenduoja, akcijų ir negali būti tokio akcininko atstovas;
6.3. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali turėti ir per praėjusius 3 metus neturi būti turėjęs verslo ryšių su ta bendrove, į kurią pretenduoja, nei tiesiogiai, nei kaip turinčio tokių ryšių subjekto partneris, akcininkas, vadovas ar kolegialaus organo narys. Neturinčiu verslo ryšių kandidatu laikomas subjektas, kuris negauna jokių pajamų iš bendrovės (išskyrus pajamas už kolegialaus organo nario pareigų ėjimą);
6.4. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos, negali būti ir per paskutinius 3 metus neturi būti buvęs audito įmonės, kuri atlieka ar atliko tos bendrovės, į kurią pretenduoja, auditą, partneriu, akcininku, vadovu, kolegialaus organo nariu arba darbuotoju;
6.5. kandidatas neturi būti ėjęs tos bendrovės, į kurią pretenduoja, valdybos nario pareigų du iš eilės įstatuose nustatytus įgaliojimų laikotarpius;
6.6. kandidatas, teikdamas prašymą dalyvauti atrankoje ir iki atrankos procedūrų pabaigos neturi būti konkrečios valstybei atstovaujančios institucijos, kuri yra bendrovės, į kurios valdybos nario vietą pretenduoja kandidatas, akcijų valdytoja, darbuotojas ir paskutinius 3 metus neturi būti ėjęs tokių pareigų;
6.7. kandidatas neturi būti asmuo, jau esantis 3 ar daugiau valstybės ar savivaldybės valdomų įmonių kolegialių organų sudėtyje.

7. Kandidatas į nepriklausomo valdybos nario vietą turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
7.1. kandidatuojantis į nepriklausomo valdybos nario, turinčio strateginio planavimo srities kompetenciją, vietą asmuo turi turėti ne mažesnę nei 3 metų vadovaujamo darbo patirtį viešojo transporto sektoriuje;
7.2. papildomai bus vertinami šie kandidatų privalumai:
7.2.1. darbo patirtis įmonės kolegialiuose priežiūros ir (ar) valdymo organuose;
7.2.2. darbo su ES institucijomis ir tarptautiniu finansavimu žinios ir patirtis;
7.2.3. projektų vykdymo žinios ir patirtis;
7.2.4. bendrovių veiklos valdymo, kontrolės ir priežiūros žinios bei patirtis;
7.2.5. žinios ir patirtis bendrovių finansinio planavimo, analizės ir kontrolės srityse;
7.2.4. galimybė skirti pakankamai laiko įsigilinti į Bendrovės veiklos specifiką;
7.2.5. valstybinės kalbos ir anglų kalbos įgūdžiai;
7.2.6. lyderystės, komandinio darbo ir bendradarbiavimo su suinteresuotomis šalimis gebėjimai;
7.2.7. gebėjimai sistemiškai analizuoti ir vertinti situaciją, rengti analitinę medžiagą ir priimti optimalius sprendimus.
8. Dokumentai, kuriuos privalo pateikti kandidatas:
8.1. kandidato paraiška dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija ( 1 priedas);
8.2. kandidato gyvenimo aprašymas (CV laisva forma);
8.3. kandidato motyvacinis laiškas atrankos komisijai;
8.4. kandidato tapatybę patvirtinančio asmens dokumento kopija;
8.5. Aukštąjį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;
8.6. Kitus, kandidato nuožiūra, svarbius dokumentus.

Mes jums siūlome

Kandidato dokumentų priėmimo terminas:
kandidatai teikia dokumentus 20 kalendorinių dienų nuo pranešimo viešo paskelbimo: elektroniniame leidinyje viešiems pranešimams skelbti, kurį Vyriausybės nustatyta tvarka leidžia juridinių asmenų registro tvarkytojas; įmonės interneto svetainėje ir Stebėsenos agentūros interneto svetainėje, iki 2020 m. ............................ d.

10. Uždarosios akcinės bendrovės „Rokiškio autobusų parkas“ kontaktiniai asmenys, atsakingi už atrankos dokumentų priėmimą, aptarnavimą, informacijos teikimą:
10.1. UAB „Rokiškio autobusų parkas“ kontaktinis asmuo: administratorė-kasininkė Asta Bačiulienė, 8 458 31 362, el. p. ;
10.2. UAB „Amber team“ kontaktinis asmuo: Toma Vevelstad, tel. +370 656 96 438 el. p.
11. Kita informacija:
Savivaldybės administracijos direktorius motyvuotu prašymu dėl laimėjusio kandidato gali kreiptis į teisėsaugos, kontrolės ir kitas institucijas, įstaigas ar įmones, kad šios pateiktų jų turimą informaciją apie kandidatą.
PRIDEDAMA:
1. Kandidato prašymas dalyvauti atrankoje ir sąžiningumo deklaracija (skelbimo 1 priedas).
2. Kandidato sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo nepriklausomo valdybos nario atrankos vykdymo procese (skelbimo 2 priedas).

Atlyginimas

1 €/val. neatskaičius mokesčių
Metinės išmokos (tantjemos) kolegialių organų nariams mokamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo nuostatomis. Kolegialių organų nariams, kurie yra valstybės tarnautojai, Savivaldybės darbuotojai, tantjemos pervedamos į savivaldybės biudžetą. Tantjemos kolegialių organų nariams negali būti didesnės kaip 1/4 Bendrovės vadovui nustatyto viso metinio atlygio, o kolegialaus organo pirmininkui – 1/3 tokio atlygio

Amber staff

Amber staff – personalo sprendimų kompanija. Glaudžiai bendradarbiaudami su savo klientais mes tampame jų ilgamečiais partneriais. Randame sprendimus ir teikiame paslaugas žmogiškųjų išteklių srityje. Lankstumas, skaidrumas, sąžiningumas, greitis ir kokybė – vertybės, kuriomis vadovaujamės kasdienėje savo veikloje.

Sekite mūsų darbo skelbimus Facebook ir LinkedIn paskyrose:

www.facebook.com/idarbinimoagentura

www.linkedin.com/company-beta/17954482
Žiūrėti visus šios įmonės skelbimus (10)