Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Obelių seniūnijos seniūnas (koeficientas 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Rokiškis - Rokiškio rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. P-617

OBELIŲ SENIŪNIJOS SENIŪNO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Obelių seniūnijos seniūnas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Obelių seniūnijos seniūno pareigybė reikalinga atlikti seniūnijos vidaus administravimą, įgyvendinti Rokiškio rajono savivaldybės tarybos sprendimus, mero potvarkius, administracijos direktoriaus įsakymus seniūnijos teritorijoje bei rūpintis seniūnijos gyventojų socialiniais-kultūriniais reikalais.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einančio valstybės tarnautojo bendroji veiklos sritis – vidaus administravimas, specialioji – vietos savivalda.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1 turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį;
4.3 būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, vietos savivaldą, viešąjį administravimą, darbo santykius;
4.4 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, Internet Explorer, MS Outlook, MS Power Point;
4.5 mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu, išmanyti Dokumentų rengimo, teisės aktų rengimo taisykles.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1 Lietuvos Respublikos notariato įstatymo nustatyta tvarka neatlygintinai atlieka seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams notarinius veiksmus ir Lietuvos Respublikos civilinio kodekso nustatyta tvarka neatlygintinai tvirtina seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų oficialiesiems testamentams prilyginamus testamentus;
5.2 teisės aktų nustatyta tvarka savivaldybės administracijos direktoriui pavedus suteikia ir keičia numerius pastatams, patalpoms, butams ir žemės sklypams, kuriuose pagal jų naudojimo paskirtį (būdą) ar teritorijų planavimo dokumentus leidžiama pastatų statyba;
5.3 savivaldybės administracijos direktoriui teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio plėtros plano, atskirų savivaldybės ūkio šakų (sektorių) plėtros programos ir savivaldybės veiklos plano projektų, rengia seniūnijos metinio veiklos plano projektą ir šio plano įgyvendinimo ataskaitą, teikia juos svarstyti seniūnijos seniūnaičių sueigoje; supažindina seniūnaičius ir vietos gyventojus su patvirtintu seniūnijos metiniu veiklos planu ir aptaria seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą;
5.4 šaukia seniūnaičių ar seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų sueigas, rengia šių sueigų darbotvarkes, apibendrina šiose sueigose priimtus sprendimus ir perduoda juos vertinti atsakingoms institucijoms, informuoja šias sueigas apie atsakingų institucijų priimtus sprendimus, susijusius su šiose sueigose priimtais sprendimais, prireikus organizuoja gyventojų susitikimus su savivaldybės ar valstybės institucijų ir įstaigų atstovais, apibendrina pateiktas pastabas, pasiūlymus ir teikia juos savivaldybės administracijos direktoriui;
5.5 teikia seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojams informaciją apie savivaldybės institucijų, savivaldybės administracijos ir valstybės institucijų veiklą savivaldybės teritorijoje;
5.6 ne rečiau kaip kartą per metus teikia seniūnijos metinio veiklos plano įgyvendinimo ataskaitą seniūnaičių sueigai ir savivaldybės administracijos direktoriui;
5.7.dalyvauja savivaldybės institucijų posėdžiuose, kai svarstomi su seniūnijos aptarnaujamos teritorijos gyventojų viešaisiais reikalais susiję klausimai, arba įgalioja tai daryti kitą seniūnijos valstybės tarnautoją ar darbuotoją, dirbantį pagal darbo sutartį;
5.8 seniūnijos nuostatuose nustatyta tvarka organizuoja seniūnijos veiklą;
5.9 vykdo viešųjų darbų darbuotojų įdarbinimo funkcijas;
5.10 pagal želdinių priežiūros ir tvarkymo taisykles išduoda leidimus genėti ir kirsti ir šalinti avarinius medžius;
5.11 rengia savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų projektus, rengia savivaldybės tarybos sprendimų ir mero potvarkių projektus seniūnijos veiklos klausimais, organizuoja ir kontroliuoja priimtų sprendimų vykdymą;
5.12 nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ir skiria administracines nuobaudas pagal jam suteiktus įgaliojimus;
5.13 dalyvauja darbo grupių ir komisijų, kurių nariu paskirtas, veikloje, siekdamas įgyvendinti darbo grupei ar komisijai iškeltus uždavinius;
5.14 telkia ir skatina seniūnijos bendruomenės narius įvairioms gyvenamosios aplinkos gerinimo iniciatyvoms ir programoms, organizuoja gyventojų apklausas;
5.15. rengia seniūnijos nuostatus, seniūnijos darbuotojų ir valstybės tarnautojų pareigybių aprašymus;
5.16 vykdo kitas teisės aktuose seniūnui ar seniūnijai priskirtas funkcijas, administracijos direktoriaus pavedimus pagal seniūnijos kompetenciją, kad būtų pasiekti savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Rokiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (181) »