Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Oro kokybės vertinimo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Oro kokybės vertinimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti duomenų ir informacijos apie aplinkos oro taršą kaupimą ir vertinimą, teikti informaciją apie aplinkos oro taršą nacionalinėms ir tarptautinėms institucijoms, visuomenei.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- tinkamai ir laiku atlieka Skyriaus vedėjo duotas ir darbo planuose numatytas užduotis ir pavedimus, kad būtų įgyvendintas Skyriaus veiklos planas;
- dalyvauja įgyvendinant teisės aktus, Agentūros sprendimus aplinkos oro taršos bei aplinkos oro kokybės vertinimo srityje, kad būtų įgyvendinti Agentūrai teisės aktuose nustatyti uždaviniai ir funkcijos;
- dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, susijusius su teršalų išmetimų į aplinkos orą vertinimu taikant modeliavimo metodą, užtikrindamas ES direktyvų ir kitų tarptautinių teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos lygiams vykdymą;
- užtikrina duomenų apie teršalų emisijų faktorius ir išmetamus teršalus rinkimą šalies mastu;
- vykdo žemės ūkio sektoriuje į aplinkos orą išmetamo teršalų kiekio apskaitą, rengia ataskaitas;
- vykdo į aplinkos orą išmetamo lakiųjų organinių junginių kiekio apskaitą pagrindiniuose lakiuosius organinius junginius išmetančiuose ūkio sektoriuose;
- rengia ataskaitas dėl nacionalinės aplinkos oro teršalų apskaitos pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2001/81/EB reikalavimus ir pagal Tolimųjų tarpvalstybinių oro teršalų pernašų konvencijos reikalavimus;
- įsisavina bei diegia naujus pažangesnius aplinkos oro taršos vertinimo metodus, naudodamas naujas aplinkos oro teršalų inventoriaus bei išmetimų vertinimo matematinių modelių versijas, užtikrindamas geresnį teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos srityje vykdymą;
- pagal kompetenciją teikia konsultacijas išmetamo teršalų kiekio apskaitos klausimais, užtikrindamas geresnį teisės aktų reikalavimų aplinkos oro taršos srityje vykdymą;
- vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam kad būtų pasiekti Agentūros strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą fizinių mokslų studijų srities matematikos arba informatikos, arba fizikos, arba chemijos, arba geografijos krypties, arba technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos krypties;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, aplinkos apsaugą, su Europos Sąjungos teisės aktais, reglamentuojančiais aplinkos oro kokybę, su Aplinkos apsaugos agentūros (toliau – Agentūra) nuostatais, išmanyti dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu;
- mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Aplinkos apsaugos agentūra

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »