Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos Vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Palangos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (toliau – Palangos VMVT) vyriausiasis specialistas-maisto produktų inspektorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9.

- Vyriausiojo specialisto-maisto produktų inspektoriaus pareigybės paskirtis – užtikrinti efektyvią valstybinę maisto kontrolę maisto tvarkymo subjektuose, siekiant apsaugoti vartotojų interesus susijusius su maisto saugos, kokybės, ženklinimo ir maisto teikimo paslaugomis, užtikrinti kokybės sistemos funkcionavimą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas užtikrinti Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos tarptautinių sutarčių, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos direktoriaus įsakymų ir kitų teisės aktų vykdymą veterinarijos, maisto saugos ir vartotojų teisių apsaugos srityje:
- tikrina, kaip juridiniai ir fiziniai asmenys laikosi Lietuvos Respublikos maisto ir produktų saugos įstatymų, ES ir kitų teisės aktų, kuriais siekiama užtikrinti saugių ir kokybiškų maisto produktų tame tarpe viešai tiekiamo geriamojo vandens pateikimą vartotojams;
- pagal kompetenciją atlieka ūkio subjektų savikontrolės sistemų įvertinimą;
- vykdo vartotojų skundų registravimą, tyrimą ir analizę; pagal kompetenciją nagrinėja vartotojų ir įmonių prašymus, teikia konsultacijas maisto produktų higienos ir kokybės klausimais, vykdo visuomenės švietimą;
- ima maisto ir geriamojo vandens, medžiagų ir gaminių besiliečiančių su maistu, nuoplovų mėginius Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka;
- atlieka skubius patikrinimus, gavus informaciją iš kompetentingų institucijų ar pagal gautus skubius pranešimus (RASFF) dėl nesaugaus maisto vartojimo;
- reikalauja, kad fiziniai ir juridiniai asmenys, įmonių vadovai ir specialistai duotų paaiškinimus žodžiu ir raštu dėl nustatytų pažeidimų;
- taiko administracinio poveikio priemones asmenims ir pareigūnams, pažeidusiems Lietuvos Respublikos teisės aktais nustatytus maisto ir higienos reikalavimus, esant reikalui, surašo administracinio teisės pažeidimo, produktų saugos įstatymo pažeidimo, reklamos įstatymo pažeidimo protokolus, teikia siūlymus dėl rinkos ribojimo priemonių taikymo, teikia dokumentus sprendimo priėmimui;
- patikrinimo duomenis suveda į kompiuterinę informacinę maisto kontrolės programą (FIS); vykdo rinkos priežiūros klausimais dokumentų registraciją, renka informaciją maisto produktų higienos ir kokybės klausimais;
- savo veikloje įgyvendina kokybės sistemos programas ir darbo instrukcijas, numatytas kokybės vadove;
- teikia Palangos VMVT viršininkui-valstybiniam veterinarijos inspektoriui (toliau – Viršininkas), Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai apibendrintas ataskaitas, sistemina ir apibendrina informaciją;
- informuoja Palangos VMVT Viršininką apie maisto tvarkymo įmonių būklę, maisto, žaliavų ir maisto produktų kokybės ir saugos atitikimą teisės aktų reikalavimams, tikrinimų metu nustatytus pažeidimus, susirgimų susijusių su maistu, tyrimo eigą;
- atsako už patikėtas materialiąsias vertybes, racionaliai naudoja finansinius išteklius;
- pagal kompetenciją pavaduoja kitą vyriausiąjį specialistą-maisto produktų inspektorių jam nesant;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Palangos VMVT Viršininko pavedimus.

Reikalavimai


- Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijų mokslų studijų srities maisto technologijos krypties arba biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos krypties išsilavinimą;
- būti susipažinęs ir darbe vadovautis Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais maisto tvarkymą, maisto produktų ženklinimą ir kitus privalomuosius reikalavimus, Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos darbo reglamentu, vidaus tvarkos taisyklėmis ir nuostatais;
- būti susipažinęs ir žinoti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą, tvarkymą ir apskaitą, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti analizuoti, apibendrinti ir valdyti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, teikti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »