Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Panevėžio agentūros Vyresnysis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Panevėžio agentūros vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 9

- Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamento Panevėžio agentūros vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti aplinkos apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų reglamentuojančių aplinkos apsaugą ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę Panevėžio mieste ir rajone.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias pareigas:
- vykdo žemės, žemės gelmių, paviršinių ir požeminių vandenų, oro, kraštovaizdžio, atliekų tvarkymo bei kitų gamtos išteklių naudojimo, atkūrimo ir apsaugos valstybinę kontrolę Panevėžio mieste ir rajone, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- nustatyta tvarka skiria administracines nuobaudas piliečiams, pareigūnams už aplinkos apsaugos teisės aktų pažeidimus, rengia dokumentus dėl pretenzijų ir ieškinių aplinkai padarytos žalos atlyginimo ir kitų įstatymais numatytų sankcijų taikymo, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- teikia privalomus nurodymus fiziniams ir juridiniams asmenims, surašo patikrinimo aktus aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo klausimais, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- vykdo mokesčių, už sunaudotus gamtos išteklius ir aplinkos taršą, kontrolę, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- dalyvauja ekologinio švietimo veikloje, užtikrindamas informacijos teisingumą;
- organizuoja agentūros raštvedybą pagal norminių ir metodinių dokumentų reikalavimus; peržiūri gautą korespondenciją, atlieka pirminį jos tvarkymą; tvarko siunčiamą korespondenciją, registruoja ir tvarko siunčiamų ir gaunamų dokumentų registracijos žurnalus;
- konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis įgyvendinant aplinkosauginius teisės aktus;
- administruoja agentūros skirtų administracinių baudų ir ieškinių išieškojimą, administracinių baudų ir aplinkai padarytos žalos išieškojimą derina su Panevėžio RAAD Finansų skyriumi, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- rengia agentūros protokolų, nutarimų, smulkaus inventoriaus ir kitus nurašymo bei perdavimo aktus, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- seka, kad agentūroje būtų laiku išsiųsti pareiškėjams atsakymai, tvarkingai vedamas gyventojų skundų ir prašymų registras, pretenzijų – ieškinių registracijos žurnalai, pildo teršalų normatyvų viršijimo fiksavimo ir sankcijų taikymo dokumentų apskaitos žurnalą, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- tvarko agentūros archyvą, rengia bylų nomenklatūrą, siuva baigtas administracines bylas, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą;
- vykdo kitus teisėtus departamento vadovų ir Panevėžio agentūros vedėjo nurodymus, taip pat kitais teisės aktais numatytas funkcijas, užtikrindamas teisės aktų reikalavimų įgyvendinimą.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą technologijos mokslų studijų srities aplinkos inžinerijos ar kraštotvarkos krypties, biomedicinos mokslų studijų srities ekologijos ir aplinkotyros krypties, socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo krypties;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais aplinkos apsaugos ir gamtos išteklių naudojimo kontrolę;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu, žodžiu, gerai žinoti dokumentų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, duomenų bazėmis;
- žinoti agentūros kontroliuojamą teritoriją ir aplinkosauginę padėtį;
- turėti vairuotojo pažymėjimą, patvirtinantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Panevėžio regiono aplinkos apsaugos departamentas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »