Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Panevėžio regioninio skyriaus Specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1.Panevėžio regioninio skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 217-2.2.Pareigybės lygis – A.3.Pareigybės kategorija – 8

- Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolę Panevėžio regione.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- atlieka augalų dauginamosios medžiagos aprobavimą ir bandinių ėmimą iš siuntų, skirtų sertifikavimui;
- vykdo atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų priežiūrą;
- vykdo augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolę;
- vykdo dauginamosios medžiagos derliaus kontrolę;
- vykdo perfasuojamų dauginamosios medžiagos siuntų priežiūrą;
- vykdo žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos, įvežamos į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamos tranzitu, patikrinimą ir genetiškai modifikuotų augalų (kitų nei sėklinių) pasėlių (toliau – genetiškai modifikuotų augalų) kontrolę;
- vykdo pluoštinių kanapų sėklos kontrolę;
- 8 vykdo pluoštinių kanapų pasėlių kontrolę;
- rengia:
- sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo ataskaitas;
- informaciją apie sertifikuotos sėklinių bulvių ir sodo augalų kiekį ir kokybę;
- informaciją apie tiekiamos rinkai saugotinos veislės sėklos kiekį;
- formuoja dokumentų archyvines bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
- konsultuoja ūkio subjektus dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką, aprobavimo klausimais;
- vykdo sėklų sertifikatų išdavimą;
- pavaduoja specialistą, atsakingą už šias funkcijas:
- vykdo sėklų sertifikatų ir pažymų išdavimą;
- vykdo sėklos mėginių priėmimą;
- vykdo mėginių registravimą.
- vykdo augalų apsaugos produktų įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo kontrolę;
- atlieka augalų apsaugos produktų kontrolės objektų patikrinimą ir surašo nustatytos formos kontrolės dokumentus;
- už nustatytų reikalavimų nesilaikymą surašo administracinės teisės protokolus;
- nutraukia produktų prekybą ir naudojimą, jeigu pažeidžiami nustatytų teisės aktų reikalavimai;
- parengia produktų kontrolės dokumentus, suvestines bei ataskaitas ir pagal nustatytą tvarką arba specialius pavedimus pateikia juos tarnybai;
- vykdo produktų bandinių pristatymą į laboratoriją dėl jų kokybės nustatymo;
- konsultuoja produktų naudotojų ir prekybininkų mokymo kursuose išdėstydami temas produktų kontrolės klausimais;
- atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų atitikimo Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams produktų kontrolės srityje įvertinimą;
- teikia suderintą su vadovybe informaciją augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais per žiniasklaidą ir kitais būdais;
- konsultuoja interesantus seminaruose ir kituose renginiuose augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
- bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, įgyvendinant prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
- skyriaus kompetencijos ribose vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos, biologijos ar žemės ūkio krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą;
- gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pareigybėje nurodytą darbinę veiklą bei kitas pavestas tarnybines užduotis;
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu naudojantis Microsoft Office programiniu paketu;
- atitikti reikalavimus sveikatos patikrinimo pažymėjimui dėl tinkamumo darbui augalų apsaugos produktų kontrolės srityje ir periodiškai, nustatytu laiku, tikrintis sveikatą;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »