Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Panevėžio regioninio skyriaus Specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1.Panevėžio regioninio skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 217-2.2.Pareigybės lygis – A.3.Pareigybės kategorija – 8

- Skyriaus specialisto pareigybė reikalinga vykdyti dauginamosios medžiagos sertifikavimą ir dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolę Panevėžio regione.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- atlieka augalų dauginamosios medžiagos aprobavimą ir bandinių ėmimą iš siuntų, skirtų sertifikavimui;
- vykdo atestuotų dauginamosios medžiagos tiekėjų priežiūrą;
- vykdo augalų dauginamosios medžiagos tiekimo rinkai kontrolę;
- vykdo dauginamosios medžiagos derliaus kontrolę;
- vykdo perfasuojamų dauginamosios medžiagos siuntų priežiūrą;
- vykdo žmonių maistui ir gyvūnų pašarams neskirtų genetiškai modifikuotų augalų, augalinių produktų ir dauginamosios medžiagos, įvežamos į Lietuvos Respubliką ir Europos Sąjungą bei vežamos tranzitu, patikrinimą ir genetiškai modifikuotų augalų (kitų nei sėklinių) pasėlių (toliau – genetiškai modifikuotų augalų) kontrolę;
- vykdo pluoštinių kanapų sėklos kontrolę;
- 8 vykdo pluoštinių kanapų pasėlių kontrolę;
- rengia:
- sėklinių pasėlių ir sodo augalų dauginamosios medžiagos aprobavimo ataskaitas;
- informaciją apie sertifikuotos sėklinių bulvių ir sodo augalų kiekį ir kokybę;
- informaciją apie tiekiamos rinkai saugotinos veislės sėklos kiekį;
- formuoja dokumentų archyvines bylas pagal patvirtintą dokumentacijos planą.
- konsultuoja ūkio subjektus dauginamosios medžiagos tiekimo į rinką, aprobavimo klausimais;
- vykdo sėklų sertifikatų išdavimą;
- pavaduoja specialistą, atsakingą už šias funkcijas:
- vykdo sėklų sertifikatų ir pažymų išdavimą;
- vykdo sėklos mėginių priėmimą;
- vykdo mėginių registravimą.
- vykdo augalų apsaugos produktų įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo kontrolę;
- atlieka augalų apsaugos produktų kontrolės objektų patikrinimą ir surašo nustatytos formos kontrolės dokumentus;
- už nustatytų reikalavimų nesilaikymą surašo administracinės teisės protokolus;
- nutraukia produktų prekybą ir naudojimą, jeigu pažeidžiami nustatytų teisės aktų reikalavimai;
- parengia produktų kontrolės dokumentus, suvestines bei ataskaitas ir pagal nustatytą tvarką arba specialius pavedimus pateikia juos tarnybai;
- vykdo produktų bandinių pristatymą į laboratoriją dėl jų kokybės nustatymo;
- konsultuoja produktų naudotojų ir prekybininkų mokymo kursuose išdėstydami temas produktų kontrolės klausimais;
- atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų atitikimo Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams produktų kontrolės srityje įvertinimą;
- teikia suderintą su vadovybe informaciją augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais per žiniasklaidą ir kitais būdais;
- konsultuoja interesantus seminaruose ir kituose renginiuose augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
- bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, įgyvendinant prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
- skyriaus kompetencijos ribose vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos, biologijos ar žemės ūkio krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą;
- gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pareigybėje nurodytą darbinę veiklą bei kitas pavestas tarnybines užduotis;
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu naudojantis Microsoft Office programiniu paketu;
- atitikti reikalavimus sveikatos patikrinimo pažymėjimui dėl tinkamumo darbui augalų apsaugos produktų kontrolės srityje ir periodiškai, nustatytu laiku, tikrintis sveikatą;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »