Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Panevėžio regioninio skyriaus Specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Panevėžio regioninio skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 217³.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8

- Pareigybė reikalinga augalų apsaugos produktų (toliau – produktai) įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo valstybinės kontrolės vykdymui vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei vykdyti nustatytas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kontrolės funkcijas. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo produktų įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo kontrolę;
- atlieka produktų kontrolės objektų patikrinimą ir surašo nustatytos formos kontrolės dokumentus;
- už nustatytų reikalavimų nesilaikymą surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus;
- nutraukia produktų prekybą ir naudojimą, jeigu pažeidžiami nustatytų teisės aktų reikalavimai;
- parengia produktų kontrolės dokumentus, suvestines bei ataskaitas ir pagal nustatytą tvarką arba specialius pavedimus pateikia juos tarnybai;
- vykdo produktų bandinių pristatymą į laboratoriją dėl jų kokybės nustatymo;
- konsultuoja produktų naudotojų ir prekybininkų mokymo kursuose išdėstydami temas produktų kontrolės klausimais;
- atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų atitikimo Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams produktų kontrolės srityje įvertinimą;
- teikia suderintą su vadovybe informaciją augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais per žiniasklaidą ir kitais būdais;
- konsultuoja seminaruose ir kituose renginiuose, skleidžia informaciją apie augalų apsaugos produktų kontrolės reikalavimus;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
- bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, įgyvendinant prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
- priima ir registruoja sėklos bandinius;
- atlieka sėklos daigumo, švarumo, drėgnumo, gyvybingumo, kitų augalų sėklos kiekio, 1000 sėklų svorio ir užsikrėtimo kenkėjais nustatymo analizes, pateikia analizių rezultatus bandinių kokybės kortelėse;
- vykdo sėklų sertifikatų ir pažymų išdavimą;
- vykdo mėginių registravimą;
- atlieka augalų dauginamosios medžiagos aprobavimą ir bandinių ėmimą iš siuntų, skirtų sertifikavimui;
- vykdo dauginamosios medžiagos derliaus kontrolę;
- vykdo perfasuojamų dauginamosios medžiagos siuntų priežiūrą;
- atlieka fitosanitarines patikras sodų, vaismedžių, dekoratyvinių, miško medelynų ir miško teritorijose;
- vykdo maistinių ir sėklinių bulvių augintojų fitosanitarinę kontrolę.
- vykdo pluoštinių kanapų sėklos, pasėlių kontrolę;
- vykdo valstybinę augalų sveikatingumo kontrolę Panevėžio regioniniam skyriui priskirtoje zonoje (nacionalinė priežiūra);
- vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą;
- gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pareigybėje nurodytą darbinę veiklą bei kitas pavestas tarnybines užduotis;
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu naudojantis Microsoft Office programiniu paketu;
- atitikti reikalavimus sveikatos patikrinimo pažymėjimui dėl tinkamumo darbui augalų apsaugos produktų kontrolės srityje ir periodiškai, nustatytu laiku, tikrintis sveikatą;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »