Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Panevėžio regioninio skyriaus Specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Panevėžio regioninio skyriaus (toliau – skyrius) specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas. Pareigybės Nr. 217³.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 8

- Pareigybė reikalinga augalų apsaugos produktų (toliau – produktai) įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo valstybinės kontrolės vykdymui vadovaujantis galiojančiais teisės aktais bei vykdyti nustatytas augalų, augalinių produktų ir kitų objektų kontrolės funkcijas. III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- vykdo produktų įvežimo, saugojimo, prekybos, naudojimo, fasavimo ir ženklinimo kontrolę;
- atlieka produktų kontrolės objektų patikrinimą ir surašo nustatytos formos kontrolės dokumentus;
- už nustatytų reikalavimų nesilaikymą surašo administracinės teisės pažeidimų protokolus;
- nutraukia produktų prekybą ir naudojimą, jeigu pažeidžiami nustatytų teisės aktų reikalavimai;
- parengia produktų kontrolės dokumentus, suvestines bei ataskaitas ir pagal nustatytą tvarką arba specialius pavedimus pateikia juos tarnybai;
- vykdo produktų bandinių pristatymą į laboratoriją dėl jų kokybės nustatymo;
- konsultuoja produktų naudotojų ir prekybininkų mokymo kursuose išdėstydami temas produktų kontrolės klausimais;
- atlieka žemės ūkio veiklos subjektų valdų atitikimo Geros ūkininkavimo praktikos reikalavimams produktų kontrolės srityje įvertinimą;
- teikia suderintą su vadovybe informaciją augalų apsaugos produktų kontrolės klausimais per žiniasklaidą ir kitais būdais;
- konsultuoja seminaruose ir kituose renginiuose, skleidžia informaciją apie augalų apsaugos produktų kontrolės reikalavimus;
- pagal skyriaus kompetenciją rengia informacinius ir kitus dokumentus, teikia valstybės ir savivaldybių institucijoms ir įstaigoms metodinę pagalbą, nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus;
- bendradarbiauja su kitomis valstybinėmis institucijomis, įgyvendinant prevencinio pobūdžio priemones, padedančias ūkio subjektams laikytis teisės aktų reikalavimų;
- priima ir registruoja sėklos bandinius;
- atlieka sėklos daigumo, švarumo, drėgnumo, gyvybingumo, kitų augalų sėklos kiekio, 1000 sėklų svorio ir užsikrėtimo kenkėjais nustatymo analizes, pateikia analizių rezultatus bandinių kokybės kortelėse;
- vykdo sėklų sertifikatų ir pažymų išdavimą;
- vykdo mėginių registravimą;
- atlieka augalų dauginamosios medžiagos aprobavimą ir bandinių ėmimą iš siuntų, skirtų sertifikavimui;
- vykdo dauginamosios medžiagos derliaus kontrolę;
- vykdo perfasuojamų dauginamosios medžiagos siuntų priežiūrą;
- atlieka fitosanitarines patikras sodų, vaismedžių, dekoratyvinių, miško medelynų ir miško teritorijose;
- vykdo maistinių ir sėklinių bulvių augintojų fitosanitarinę kontrolę.
- vykdo pluoštinių kanapų sėklos, pasėlių kontrolę;
- vykdo valstybinę augalų sveikatingumo kontrolę Panevėžio regioniniam skyriui priskirtoje zonoje (nacionalinė priežiūra);
- vykdo kitus vadovybės ir skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities agronomijos arba biologijos krypties išsilavinimą;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais reglamentuojančiais Valstybinės augalininkystės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos veiklą;
- gebėti tinkamai organizuoti ir atlikti pareigybėje nurodytą darbinę veiklą bei kitas pavestas tarnybines užduotis;
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu bei išmanyti raštvedybos taisykles;
- mokėti dirbti kompiuteriu naudojantis Microsoft Office programiniu paketu;
- atitikti reikalavimus sveikatos patikrinimo pažymėjimui dėl tinkamumo darbui augalų apsaugos produktų kontrolės srityje ir periodiškai, nustatytu laiku, tikrintis sveikatą;
- turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB klientas

Valstybinė augalininkystės tarnyba prie Žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »