Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Paramos ir administravimo skyriaus Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

FINANSŲ IR Investicijų valdybos
PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS PATARĖJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS
(FUNKCIJOS KODAS – 34929)

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Finansų ir investicijų valdybos (toliau – Valdyba) Paramos administravimo skyriaus
(toliau – Skyrius) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga tinkamam Europos Sąjungos (toliau – ES) ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių, priskiriamų policijos kompetencijai, vykdymui organizuoti ir užtikrinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo bendrosios veiklos srities funkcijas – ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos administravimo.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
4.2. mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
4.3. mokėti dirbti kompiuteriu su Microsoft Office arba LibreOffice programiniu paketu;
4.4. išmanyti teisės aktų ir kitų dokumentų rengimo ir derinimo tvarką;
4.5. turėti ne mažesnę kaip 3 metų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos priemonių vykdymo administravimo, ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų rengimo ir įgyvendinimo patirtį;
4.6. būti susipažinęs su pagrindinėmis ES vidaus reikalų srities finansinės paramos priemonėmis, išmanyti šių priemonių administravimo mechanizmus, turėti darbo su šiomis priemonėmis patirties;
4.7. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. analizuoja ir teikia policijos įstaigoms apibendrintą informaciją apie galimybes panaudoti ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą;
5.2. renka, analizuoja ir sistemina informaciją apie policijos įstaigų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų poreikį;
5.3. dalyvauja rengiant daugiametes ir metines ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos įgyvendinimo programas, atsako už šioms programoms reikalingų duomenų apie policijos numatomas vykdyti priemones bei projektų šioms programoms įgyvendinti parengimą ir pateikimą laiku ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą administruojančiai institucijai;
5.4. organizuoja ir koordinuoja ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų rengimą ir įgyvendinimą policijos įstaigose;
5.5. pagal kompetenciją vertina ir teikia pasiūlymus dėl policijos įstaigų rengiamų projektų atitikties keliamiems reikalavimams;
5.6. rengia metodinę medžiagą, gaires ir rekomendacijas, teikia praktinę pagalbą policijos įstaigoms, rengiant ir įgyvendinant ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektus;
5.7. nustatyta tvarka reikalauja iš policijos įstaigų būtinos informacijos, dokumentų ir ataskaitų;
5.8. kaupia ir sistemina informaciją apie policijos įstaigų rengiamus, įgyvendinamus ir įgyvendintus ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektus;
5.9. pagal kompetenciją vykdo policijos įstaigų įgyvendinimų ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektų priežiūrą, vertina įgyvendinimų projektų atitiktį Europos Komisijos, kitų institucijų ir Lietuvos policijos generalinio komisaro įsakymais patvirtintų taisyklių bei rekomendacijų nuostatoms;
5.10. nustatyta tvarka ir periodiškumu rengia ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo policijos įstaigose ataskaitas;
5.11. pagal kompetenciją bendradarbiauja su Vidaus reikalų ministerija ir kitomis ES ir kitą tarptautinę finansinę paramą administruojančiomis ir įgyvendinančiomis institucijomis;
5.12. teikia pasiūlymus dėl ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos panaudojimo reglamentavimo policijos sistemoje tobulinimo, rengia ir (ar) dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų panaudojimą, projektus, pagal kompetenciją inicijuoja įstatymų, kitų teisės aktų, norminių dokumentų pakeitimus arba naujų projektų rengimą;
5.13. dalyvauja rengiant Policijos departamento prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Policijos departamentas) strateginio veiklos plano ir biudžeto projektus, teikia pasiūlymus dėl būtinų lėšų skyrimo ES ir kitos tarptautinės finansinės paramos projektams įgyvendinti;
5.14. analizuoja į Lietuvos ir užsienio valstybių institucijų, įstaigų ir kitų organizacijų paklausimus, pavedimus ir į juos atsako, rengia raštus, dokumentus, informaciją, pažymas Skyriaus veiklos klausimais;
5.15. Policijos departamento vadovybės, Valdybos viršininko ar Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja nacionalinių ir tarptautinių institucijų darbo grupių, komisijų veikloje;
5.16. pagal kompetenciją bendradarbiauja su kitų nacionalinių ir tarptautinių institucijų atstovais;
5.17. nustatyta tvarka dalyvauja atliekant tikslinius policijos įstaigų veiklos patikrinimus; pagal kompetenciją atlieka tarnybinius patikrinimus policijos įstaigose;
5.18. nesant Skyriaus vedėjo (ligos atveju, komandiruočių, atostogų metu ir kita), atlieka jo funkcijas;
5.19. vykdo kitus šiame pareigybės aprašyme nenurodytus nenuolatinio pobūdžio Policijos departamento vadovybės, Valdybos viršininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai; vykdo kitus Valdybos viršininko ir Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 10.50
CVB klientas

Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €