Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Parovėjos seniūnijos seniūno pavaduotojas (pareiginės algos koeficientas 7,9) (karjeros valstybės tarnautojas)

Biržai - Biržų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2018 m. gruodžio 21 d.
įsakymu Nr. A-940

PAROVĖJOS SENIŪNIJOS SENIŪNO PAVADUOTOJO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Parovėjos seniūnijos (toliau – seniūnijos) seniūno pavaduotojas yra karjeros valstybės tarnautojas.
II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Seniūno pavaduotojo pareigybė reikalinga padėti seniūnijos seniūnui įgyvendinti vietos savivaldos, viešojo administravimo, valstybės tarnybos įstatymų reikalavimus bei valstybės politiką žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje, organizuoti seniūnijos dokumentų valdymą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje – seniūnijos vidaus administravime bei specialiojoje žemės ūkio ir kaimo plėtros srityje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;
Papunkčio pakeitimas:
Nr. A-456, 2019-06-19
4.2. ne mažesnę kaip trejų metų bendrąją darbo patirtį;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, žemės ūkio ir kaimo plėtros veiklą, Europos Sąjungos ir Vyriausybės paramos žemės ūkiui ir kaimo plėtrai programų vykdymą, viešuosius pirkimus, civilinę saugą;
4.4. būti susipažinęs su Savivaldybės tarybos sprendimais ir (ar) kitais teisės aktais, reglamentuojančiais gyvūnų globą ir laikymą, atliekų, gyvenamųjų vietovių tvarkymą, želdinių apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, išorinę reklamą, prekybą viešose vietose, triukšmo prevenciją, neprižiūrimų statinių priežiūrą, vietines rinkliavas;
4.5. išmanyti dokumentų valdymo ir teisės aktų rengimo taisykles bei gebėti jas taikyti praktiškai;
4.6. mokėti dirbti kompiuteriu („Microsoft Office“ programiniu paketu), naudotis kitomis informacinėmis technologijomis;
4.7. gebėti sklandžiai reikšti mintis žodžiu ir raštu, kaupti, nagrinėti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, savarankiškai organizuoti ir planuoti veiklą.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. pavaduoja seniūną jo nesant (atostogų, komandiruočių, ligos ar kt. metu);
5.2. organizuoja ir kontroliuoja Savivaldybės institucijų sprendimų įgyvendinimą seniūnijos teritorijoje;
5.3. siekdamas tinkamai aptarnauti interesantus ir suteikti jiems reikiamą informaciją:
5.3.1. priima gyventojus ir pagal kompetenciją teikia jiems informaciją;
5.3.2. kontroliuoja prašymų nagrinėjimą seniūnijoje, savo kompetencijos klausimais nagrinėja pareiškimus, skundus ir pasiūlymus, juos apibendrina, teikia pasiūlymus dėl jų sprendimo;
5.3.3. rengia pažymas ir atsakymus į institucijų ir asmenų paklausimus bei prašymus;
5.4.užtikrindamas tinkamą seniūnijos dokumentų valdymą:
5.4.1. rengia seniūnijos dokumentacijos planą ir užtikrina, kad pagal jį tinkamai būtų formuojamos bylos;
5.4..2. sudaro dokumentų registrų sąrašus, registruoja gaunamus, siunčiamus ir kitus seniūnijos dokumentus, tvirtina seniūnijos dokumentų kopijas, nuorašus;
5.4.3. pagal reikalavimus tvarko seniūnijos dokumentų bylas, sudaro nuolat ir ilgai saugomų bylų apyrašus, naikinti atrinktų dokumentų aktus ir kitus dokumentų valdymo apskaitos dokumentus, tvarko seniūnijos archyvą;
5.4.4. nustatyta tvarka rengia seniūnijos ir kitų Savivaldybės institucijų dokumentų projektus, ataskaitas;
5.4.5. konsultuoja seniūnijos darbuotojus dokumentų valdymo klausimais, kontroliuoja, kad seniūnijoje parengti dokumentai atitiktų dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
5.4.6. saugo seniūnijos antspaudus, spaudus ir užtikrina jų naudojimą pagal paskirtį.
5.5. rengia leidimus laidoti ir juos registruoja, kaupia ir tvarko duomenis apie seniūnijos teritorijoje esančiose kapinėse palaidotus asmenis, laidojimus ir kapavietėse esančius statinius;
5.6. rengia leidimus prekiauti ar teikti paslaugas viešosiose vietose, įrengti išorinę reklamą, įrengti, statyti kilnojamuosius įrenginius seniūnijos teritorijoje;
5.7. tvarko seniūnijai priskirtos teritorijos gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos nedeklaravusių asmenų apskaitą;
5.8. rengia seniūno tvirtinamų notarinių veiksmų dokumentus;
5.9. renka ir teikia seniūnijos kompetencijai priskirtus statistinius duomenis;
5.10. rengia seniūnijos darbuotojų darbo grafikus, pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius, planuoja darbuotojų kasmetinių atostogų eilę;
5.11. asmenims, seniūnijoje dirbantiems laikinus darbus, rengia darbo sutartis, jų pakeitimus ir nutraukimus, pildo darbo sutarčių registracijos žurnalą, darbo laiko apskaitos žiniaraščius ir kitus su laikinais darbais susijusius dokumentus;
5.12. dalyvauja organizuojant civilinę saugą seniūnijos teritorijoje, renka ir teikia duomenis, reikalingus savivaldybės ekstremalių situacijų valdymo planui rengti, rengia kitus su civiline sauga susijusius dokumentus;
5.13. renka ir parengia informaciją apie fizinius ir juridinius asmenis, kurie nesilaiko Lietuvos Respublikos teisės aktų bei Savivaldybės tarybos patvirtintų taisyklių, reglamentuojančių gyvūnų globą ir laikymą, atliekų, gyvenamųjų vietovių tvarkymą, želdinių augančių ne miško žemėje, apsaugą, priežiūrą ir tvarkymą, triukšmo prevenciją, prekybą viešose vietose ir išorinę reklamą ir kt.;
5.14. pagal įgaliojimą surašo Administracinių nusižengimų protokolus;
5.15. registruoja žemės, vandens telkinių, miško sklypų savininkų, valdytojų ir naudotojų pranešimus apie medžiojamųjų gyvūnų ir griežtai saugomų rūšių laukinių gyvūnų padarytą žalą ir teikia duomenis Savivaldybės administracijos direktoriui;
5.16. vadovaudamasis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre nuostatais ir Ūkininkų ūkių registro nuostatais tvarko seniūnijos teritorijoje esančių žemės ūkio subjektų Žemės ūkio ir kaimo verslo centro ir Ūkininkų ūkių registrus:
5.16.1. priima prašymus registruoti (išregistruoti) žemės ūkio valdas bei atnaujinti registracijos duomenis Žemės ūkio ir kaimo verslo registre;
5.16.2. priima prašymus atnaujinti ūkininkų ūkių registracijos duomenis Ūkininkų ūkių registre;
5.16.3. konsultuoja registrų duomenų teikėjus dokumentų pildymo klausimais;
5.16.4. tikrina teikiamus dokumentus, duomenis suveda ir perduoda į Žemės ūkio ir kaimo verslo registro ir Ūkininkų ūkių registro duomenų bazes;
5.17. siekdamas užtikrinti tiesioginių išmokų už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus bei teikiamos paramos žemės ūkio subjektams administravimą:
5.17.1. priima paraiškas ir kitus dokumentus tiesioginėms išmokoms už žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus ar kitai paramai gauti;
5.17.2. atlieka pateiktos informacijos kontrolę, suveda duomenis į informacinę sistemą;
5.18. siekdamas užtikrinti informacijos apie kaimo plėtros programų, valstybės ir Savivaldybės pagalbą žemės ūkio subjektams, kaimo gyventojams ir kaimo bendruomenėms, sklaidą ir viešumą, teikia informaciją ir konsultuoja apie galimybę pasinaudoti paramos lėšomis;
5.19. siekdamas teisingai nustatyti paramos gavėjams ūkininkavimo laikotarpį, pagal Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos įgyvendinimo taisykles rengia pažymas apie užsiėmimą žemės ūkio veikla, kaupia dokumentus išduotoms pažymoms pagrįsti;
5.20. dalyvauja įvairių komisijų darbe, rengiant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, sutarčių projektus ir kitus dokumentus.
5.21. dalyvauja įgyvendinant informacinės visuomenės plėtros programas seniūnijoje;
5.22. padeda organizuoti seniūnaičių rinkimus, dalyvauja šaukiant seniūnijos gyventojų sueigas, organizuojant gyventojų poilsį;
5.23. organizuoja prevencinius renginius, akcijas, skleidžia su savo pareigomis susijusią informaciją, dalyvauja bendruomenių ir kituose susirinkimuose savo kompetencijos klausimais;
5.24. organizuoja ir vykdo seniūnijos supaprastintus prekių, paslaugų ir darbų viešuosius pirkimus, dalyvauja komisijų darbe, rengiant viešųjų pirkimų konkursų sąlygas, sutarčių projektus ir kitus dokumentus, kad būtų užtikrintas Viešųjų pirkimų įstatymo įgyvendinimas;
5.25. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti Savivaldybės administracijos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus seniūnijos seniūnui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (92) »