Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyrius Vyresnysis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – Kauno skyrius) Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus vyresniojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.Pareigybės lygis – B.Pareigybės kategorija – 7
Pašalpų ir nedarbingumo kontrolės skyriaus (toliau – Skyriaus) vyresniojo specialisto pareigybė reikalinga ligos, profesinės reabilitacijos, motinystės, tėvystės ir motinystės (tėvystės) socialinio draudimo pašalpų (toliau – pašalpos) apskaičiavimui, skyrimo ir mokėjimo dokumentų projektų rengimui, gautų prašymų, skundų, pareiškimų nagrinėjimui bei raštų projektų rengimui Skyriaus kompetencijos klausimais.
Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Apskaičiuoja pašalpas norminiuose teisės aktuose nustatytais terminais, rengia sprendimų dėl pašalpų skyrimo ar neigiamų sprendimų projektus ir teikia juos tikrinimui.
- Rengia sprendimų dėl pašalpų perskaičiavimo, mokėjimo nutraukimo, sustabdymo, pratęsimo, nepriemokų apskaičiavimo ir mokėjimo projektus ir teikia juos tikrinimui.
- Atlieka paskirtų pašalpų perskaičiavimą, tikslinamų duomenų suvedimą Skyriaus vedėjui pavedus.
- Aiškinasi neišmokėtų (grįžusių) pašalpų priežastis, rengia dokumentus dėl šių sumų pakartotinio pervedimo pašalpų gavėjams bei rengia informacinius raštus.
- Tikrina kontrolinių žiniaraščių teisingumą, Skyriaus vedėjui pavedus.
- Rengia paklausimų draudėjams, archyvams, kitoms įstaigoms ir organizacijoms projektus pašalpų skyrimui reikalingiems trūkstamiems dokumentams gauti, informuoja (raštu, per elektroninę gyventojų aptarnavimo sistemą EGAS) pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus ir teikia parengtų raštų projektus tikrinti Skyriaus vyriausiajam specialistui.
- Tikrina duomenis apie ligos pašalpų skyrimą iš darbdavio lėšų ir suveda šiuos duomenis į Apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registrą.
- Suveda duomenis iš paštu gautų prašymų pašalpoms skirti.
- Teikia medžiagą dėl nepagrįstai išmokėtų pašalpų Skyriaus vyriausiajam specialistui.
- Nagrinėja prašymus, pareiškimus, skundus ir rengia atsakymų projektus.
- Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
- Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
- Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
- Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, asmens duomenų teisinę apsaugą, socialinį draudimą, darbo santykius, civilinę bei administracinę teisę, darbuotojų saugą ir sveikatą, valstybinių socialinio draudimo pensijų skyrimą ir mokėjimą, neįgaliųjų socialinę integraciją, sveikatos draudimą, civilinę ir civilinio proceso teisę, įmonių bankrotą ir likvidavimą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti teisės aktus, reglamentuojančius ligos ir motinystės socialinį draudimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų socialinį draudimą, žalos atlyginimą dėl nelaimingų atsitikimų darbe ar susirgimų profesine liga, kai ši prievolė pereina valstybei bei pašalpų ir išmokų skyrimą ir mokėjimą, draudimo sumų dėl nelaimingo atsitikimo tarnyboje, apskaičiavimą, nelaimingų atsitikimų darbe (tarnyboje) ir profesinių ligų pripažinimą draudiminiais įvykiais, darbingumo lygio (darbingumo netekimo) nustatymą, nedarbingumo pažymėjimų, profesinės reabilitacijos pažymėjimų bei nėštumo ir gimdymo atostogų pažymėjimų išdavimą ir tęsimą, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimą, taip pat Europos Tarybos reglamentus, tarpvalstybines sutartis ir susitarimus socialinio draudimo ir kitų išmokų srityje tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
- Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »