Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Viešoji įstaiga "Grunto valymo technologijos"

Vabalninko seniūnijos socialinio darbo organizatorius

Biržai - Viešoji įstaiga "Grunto valymo technologijos"

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Biržų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2004 m. birželio 25 d.
įsakymu Nr. A-294
(Biržų rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2017 m. gegužės 16 d.
įsakymo Nr. A-465 redakcija su 2020 m. rugsėjo 25 d. įsakymo Nr. A-782 pakeitimu)

VABALNINKO SENIŪNIJOS SOCIALINIO DARBO ORGANIZATORIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Vabalninko seniūnijos socialinio darbo organizatorius (toliau – darbuotojas) yra priskiriamas specialistų pareigybės grupei.
2. Pareigybės lygis – A2.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

3. Darbuotojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
3.1. turėti socialinio darbo kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį arba būti baigęs socialinio darbo studijų krypties programą ir įgijęs socialinių mokslų kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį, arba, iki 2014 m. gruodžio 31 d. įgijęs kitą kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ir socialinio darbuotojo kvalifikaciją ar baigęs socialinio darbo studijų programą, ar socialinės apsaugos ir darbo ministro nustatyta tvarka baigęs socialinio darbuotojo praktinei veiklai pasirengti skirtus mokymus, arba įgijęs socialinės pedagogikos kvalifikacinį (profesinio bakalauro, bakalauro, magistro) laipsnį ar socialinio pedagogo kvalifikaciją;
3.2. turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą;
3.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius socialinės apsaugos sritį;
3.4. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; išmanyti Dokumentų tvarkymo ir apskaitos bei Dokumentų rengimo taisykles;
3.5. mokėti dirbti kompiuterinėmis “Microsoft Office” programomis;
3.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
3.7. būti pareigingas, dalykiškas, darbštus, gebantis bendrauti su įvairių socialinių grupių atstovais;
3.8. gebėti tiksliai vertinti žmogaus socialinę situaciją, veiksmingai bendrauti su asmeniu ir jo aplinka, efektyviai organizuoti žmogiškuosius, finansinius bei kitus galimus išteklius, organizuoti socialinį darbą ir socialinių paslaugų teikimą;

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBOTOJO FUNKCIJOS

4. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
4.1. aptarnaujamoje teritorijoje lanko seniūnijos gyventojus ir šeimas, analizuoja neįgaliųjų, vienišų asmenų, nepasiturinčių šeimų ar asmenų socialines problemas. Renka informaciją apie šių seniūnijos gyventojų materialinę padėtį, buities sąlygas, surašo buities ir gyvenimo sąlygų patikrinimo aktus, periodiškai juos lanko ir organizuoja probleminės situacijos tyrimą; 4.2. tinkamai planuodamas reikiamą socialinę paramą, vertina ir nustato pagalbos poreikius asmeniui, šeimai ir inicijuoja jos teikimą;
4.3. užtikrindamas efektyvios socialinės pagalbos teikimą:
4.3.1. surenka informaciją apie pagalbos būtinybę ir inicijuoja šios pagalbos teikimą;
4.3.2. pasitelkia asmens aplinką informacijai apie asmenų ar šeimų būtinybę gauti pagalbą surinkti;
4.3.3. surenka arba padeda surinkti asmeniui ar šeimai pagalbai gauti būtinus dokumentus, pateikdamas juos nustatyta tvarka, tarpininkauja dėl paramos skyrimo;
4.3.4. bendradarbiaudamas su asmeniu ar šeima, analizuoja galimus problemos sprendimo būdus, vertina asmens ar šeimos motyvaciją ir galimybes patiems spręsti savo socialines problemas;
4.3.5. kompleksiškai vertina pagalbos asmeniui ar šeimai poreikį, derindamas poreikį socialinėms paslaugoms su asmens ar šeimos poreikiu piniginei socialinei paramai, vaiko teisių apsaugai, užimtumui, sveikatos priežiūrai, švietimui ir ugdymui, socialiniam būstui, specialiosios pagalbos priemonėms ir kt.;
4.3.6. telkia kitus specialistus, kad būtų įvertintas poreikis teikti pagalbą, tarpininkauja ją gaunant;
4.4. vertina asmens ar šeimos socialinių paslaugų poreikius, asmens nesavarankiškumo lygį, įvertina asmens ar šeimos socialinę riziką, siekdamas nustatyti būtinas ir tinkamiausias asmeniui ar šeimai socialines paslaugas;
4.5. vertindamas socialinių paslaugų pagrįstumą, rengia reikiamus dokumentus, teikia išvadas dėl socialinių paslaugų skyrimo ir su jomis supažindina asmenį ar šeimą, ar asmens globėją, rūpintoją;
4.6. siekdamas socialinio darbo efektyvumo ir kokybės, analizuoja pagalbos poveikio asmeniui ar šeimai veiksmingumą, periodiškai peržiūri socialinių paslaugų ir kitos pagalbos poreikį, vertina asmens ar šeimos motyvacijos pokyčius bei pasiektus rezultatus, koreguoja socialinio darbo su šeima ir asmeniu veiksmus ar socialinės globos planus, konkrečias jiems numatomas teikti paslaugas;
4.7. vertina seniūnijos gyventojų specialiuosius poreikius, kad būtų užtikrintas poreikių lygio nustatymas ir specialiosios pagalbos priemonių tenkinimas, konsultuoja gyventojus ir tarpininkauja jiems dėl specialiųjų pagalbos priemonių gavimo;
4.8. formuodamas pozityvų bendruomenės požiūrį į socialinį darbą, vykdo švietėjišką veiklą bendruomenėje, bendradarbiauja su socialiniais partneriais;
4.9. prognozuoja socialinių problemų atsiradimą, koordinuoja savarankišką ir profesinę paramą, suinteresuotiems asmenims organizuoja diskusijas veiklos klausimais, kad būtų užtikrinta socialinių problemų prevencija ar sprendimas;
4.10. informuoja seniūnijos gyventojus apie socialinės paramos būdus ir socialines paslaugas, sudaro asmenų pagal socialines grupes kartoteką, tvarko socialinės globos reikalingų asmenų apskaitą;
4.11. siekdamas padėti seniūnijos gyventojams tenkinti jų poreikius, organizuoja gaunamos labdaros dalinimą, padeda apsirūpinti kuru, rūpinasi valstybės lėšomis laidojamų vienišų asmenų laidotuvėmis;
4.12. išduoda asmenims nukreipimus pasitelkti visuomenei naudingiems darbams, rengia sutartis, pažymas, sudaro sąrašus ir teikia juos Socialinės paramos skyriui;
4.13. dalyvauja komisijų darbe, Savivaldybės institucijų posėdžiuose kompetencijos klausimais;
4.14. pavaduoja kitą Seniūnijos socialinio darbo organizatorių jo nesant.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2091 €
Vid. atlyginimas bruto
(62% didesnis už LT vidurkį)
59
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1505 €
25% uždirba 1505-2005 €
25% uždirba 2005-2539 €
25% uždirba nuo 2539 €