Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Kontrolieriaus tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.Pareigybės lygis – A.Pareigybės kategorija – 13
Nagrinėti skundus ir atlikti tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros ir teikti išvadas dėl jų Akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau – Kontrolierius), vykdyti kitas jam Kontrolieriaus pavestas funkcijas.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- nagrinėja nukreiptus pareiškėjų skundus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; taip pat skundus dėl mokslo ir studijų institucijų vadovų ir padalinių administracijos vadovų piktnaudžiavimo akademinės etikos ir procedūrų srityje; teikia Kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo ar atlikto tyrimo;
- padeda rengti rekomendacijas mokslo ir studijų institucijoms dėl akademinės etikos kodeksų ir teikia pasiūlymus Kontrolieriui dėl kitų akademinės etikos priemonių kūrimo, įgyvendinimo ir tobulinimo;
- teikia Kontrolieriui siūlymus dėl Kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo), dėl reikiamų raštų projektų parengimo;
- teikia Kontrolieriui siūlymus dėl bendradarbiavimo su Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių institucijomis, tarnybomis ir organizacijomis, taip pat su tarptautinėmis organizacijomis, kitais fiziniais ir juridiniais asmenimis, nagrinėjant akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų atvejus, pasitelkia akademinius tinklus keistis informacija apie akademinės etikos pažeidimus, pirmiausia plagijavimo ir kitus intelektinės nuosavybės teisių pažeidimus, susijusius su neteisėtu mokslo ar meno rezultatų panaudojimu, taip pat mokslinių tyrimų duomenų padirbinėjimo, klastojimo arba manipuliavimo jais atvejus;
- priima pareiškėjus, juos konsultuoja ir vykdo kitus su įstaigos priimamojo veikla susijusius Kontrolieriaus pavedimus;
- teikia siūlymus Kontrolieriaus tarnybos strateginio veiklos plano ir kasmetinio Kontrolieriaus tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projekto rengėjui;
- vykdo kitus Kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Kontrolieriaus tarnybos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį humanitarinių mokslų / meno / socialinių mokslų / fizinių mokslų / biomedicinos mokslų / technologijos mokslų studijų srities išsilavinimą, magistro kvalifikacinį laipsnį arba jam prilygintą profesinę kvalifikaciją baigus vientisąsias studijas;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokslo ir studijų institucijose ir / ar valstybinėse institucijose, koordinuojančiose aukštųjų mokyklų veiklą, ir / ar institucijose, organizacijose ir įstaigose, prisidedančiose prie mokslo ir studijų kokybės užtikrinimo, mokslo ir / ar studijų administravimo srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus bei kitus teisės aktus, reguliuojančius Kontrolieriaus tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
- mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;
- mokėti anglų kalbą ne žemesniu kaip B2 lygiu ir bent vieną kitą kalbą (rusų, vokiečių, prancūzų) A2 lygiu;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, programa Internet Explorer;
- gebėti planuoti, organizuoti savo veiklą;
- būti kūrybingas, pareigingas ir mokėti dirbti komandoje.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »