Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. sausio 17 d. įsakymu Nr. V-2

(Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus 2020 m. birželio 10 d. įsakymo Nr. V- 31redakcija)


LIETUVOS RESPUBLIKOS

AKADEMINĖS ETIKOS IR PROCEDŪRŲ KONTROLIERIAUS TARNYBOS

PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos (toliau – Tarnyba) patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.


II. SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Nagrinėti ir vertinti pareiškėjų skundus, pranešimus dėl galimų akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų, atlikti tyrimus ir teikti išvadas dėl jų akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriui (toliau – kontrolierius); atlikti administracinių nusižengimų tyrimą; atstovauti Tarnybai teismuose; vykdyti kitas jam kontrolieriaus pavestas funkcijas.


III. SKYRIUS

VEIKLOS SRITYS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – akademinės etikos ir procedūrų pažeidimų ir administracinių nusižengimų tyrimo bei akademinės etikos skatinimo ir užtikrinimo srityse.


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS

TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį sveikatos mokslų, gyvybės mokslų, fizinių mokslų, socialinių mokslų, teisės mokslų, humanitarinių mokslų ar technologijų mokslų studijų kryčių grupės išsilavinimą magistro arba jam prilygintą kvalifikacinį laipsnį;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį mokslinių tyrimų atlikimo ir jų sklaidos srityje;

4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais bei kitais teisės aktais, reguliuojančiais Tarnybos kompetencijai priskirtus klausimus, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;

4.4. mokėti valdyti, sisteminti ir apibendrinti informaciją, apibrėžti problemas ir numatyti jų sprendimo būdus bei metodus, apibrėžti tikslus ir uždavinius;

4.5. sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje;

4.6. mokėti bent vieną iš šių kalbų: anglų, prancūzų, vokiečių ne žemesniu kaip B2 lygiu;

4.7. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu, interneto naršyklėmis ir kitomis informacinėmis sistemomis.


V. SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. nagrinėja pareiškėjų skundus, pranešimus ir atlieka tyrimus dėl fizinių ir juridinių asmenų veiksmų, kuriais pažeidžiama arba įtariama, kad gali būti pažeista, akademinė etika ir procedūros; teikia kontrolieriui išvadas dėl išnagrinėto skundo, pranešimo ar atlikto tyrimo ir rengia sprendimų projektus;

5.2. priima pareiškėjus, juos konsultuoja;

5.3. atlieka administracinių nusižengimų tyrimą ir surašo protokolų dėl administracinių nusižengimų projektus;

5.4. pagal priskirtas funkcijas rengia Tarnybos strateginio veiklos plano projektą ir kasmetinės Tarnybos praėjusių kalendorinių metų veiklos ataskaitos projektą;

5.5. renka informaciją apie kontrolieriaus sprendimų ir / ar rekomendacijų vykdymą; teikia kontrolieriui siūlymus dėl kontrolieriaus rekomendacijų įvykdymo (neįvykdymo);

5.6. kontrolieriaus pavedimu atstovauja Tarnybą teismuose, teisėsaugos ir kitose valstybės ar savivaldybės institucijose;

5.7. siekdamas tinkamai atstovauti Tarnybai teismuose, atstovaujamojo vardu atlieka procesinius veiksmus (rengia ieškinių, pareiškimų, skundų, prašymų teismams bei kitoms teisėsaugos institucijoms projektus), rengia kontrolieriui pasiūlymus dėl procesinių veiksmų, išvadas dėl teismo sprendimų ir nutarčių, nustatytais terminais atsiskaito ir teikia pasiūlymus kontrolieriui apie teismuose nagrinėjamų su Tarnybos veikla susijusių bylų eigą;

5.8. rengia siūlymus dėl akademinės etikos ir procedūrų laikymosi užtikrinimo priemonių ir prevencijos;

5.9. kaupia, nagrinėja, apibendrina duomenis apie Tarnybai žinomus akademinės etikos ir procedūrų pažeidimus, Mokslo ir studijų įstatymo ar mokslo ir studijų institucijų statutų, institucijų akademinės etikos kodeksų pažeidimus, taikytus administracinės atsakomybės atvejus, taip pat kitus duomenis, susijusius su akademinės etikos ir procedūrų laikymusi Lietuvoje bei užsienio šalyse; teikia pasiūlymus dėl duomenų poreikio kontrolieriui;

5.10. vykdo kitus kontrolieriaus pavedimus, kad būtų pasiekti Tarnybos strateginiai tikslai.


VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus kontrolieriui.

Pareiginės algos koeficientas: 9.00
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €