Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Personalo departamento Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Vilniaus miesto savivaldybės (toliau – Savivaldybė) administracijos Personalo departamento (toliau – Departamentas) Mokymų ir veiklos valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto (toliau – valstybės tarnautojas) pareigybė reikalinga analizuoti ir teikti siūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūros, žmogiškųjų išteklių ir veiklos valdymo tobulinimo, analizuoti ir rengti padalinių nuostatus bei pareigybių aprašymus, vykdyti valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti Skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- analizuoja ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui dėl Savivaldybės administracijos struktūros, struktūrinių padalinių nuostatų darbo organizavimo ir veiklos;
- koordinuoja Savivaldybės administracijos valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis (toliau – darbuotojas), adaptacijos programos įgyvendinimą ir vykdo Skyriui pavestas adaptacijos programos nuostatas;
- administruoja Savivaldybės vidinį tinklą – intranetą, užtikrina vidinę komunikaciją, teikia pasiūlymus dėl vidinės komunikacijos gerinimo;
- teikia pasiūlymus dėl Savivaldybės administracijos organizacinės kultūros ir personalo politikos formavimo bei įgyvendinimo;
- užtikrina personalo valdymo procesų, projektų ir įrankių integraciją atsižvelgdamas į Savivaldybės administracijos strateginius tikslus;
- teikia pasiūlymus dėl personalo skatinimo ir motyvavimo priemonių taikymo;
- organizuoja ir atlieka personalo tyrimus, analizuoja duomenis, rengia ataskaitas, teikia informaciją ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui, Departamento direktoriui ir Savivaldybės vadovybei;
- analizuoja Savivaldybės administracijos struktūrą, strateginius tikslus, uždavinius ir funkcijas, atlieka aplinkos ir personalo poreikio analizę, teikia siūlymus dėl Savivaldybės administracijos struktūros, žmogiškųjų išteklių ir veiklos valdymo tobulinimo;
- analizuoja ir rengia Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių nuostatus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų;
- analizuoja ir rengia valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, pareigybių aprašymus, teikia išvadas ir pasiūlymus dėl jų;
- konsultuoja Savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių vadovus dėl Savivaldybės viešųjų ir biudžetinių įstaigų bei įmonių nuostatų, vadovų pareigybių aprašymų rengimo;
- vykdo valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimą:
- rengia informaciją Savivaldybės padalinių vadovams ir konsultuoja juos dėl valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo;
- priima ir tikrina valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimo išvadas;
- kontroliuoja, kad kasmetinio vertinimo metu visų valstybės tarnautojų tarnybinė veikla būtų įvertinta;
- analizuoja papildomo finansavimo pritraukimo galimybes iš Europos Sąjungos fondų ir kitų šaltinių žmogiškųjų išteklių valdymo projektams finansuoti, rengia ir įgyvendina žmogiškųjų išteklių valdymo projektus;
- rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus personalo valdymo klausimais;
- rengia viešųjų pirkimų dokumentus ir teikia juos derinti Viešųjų pirkimų skyriui;
- siekdamas užtikrinti darbų tęstinumą, Skyriaus vedėjo pavedimu pavaduoja kitą Skyriaus valstybės tarnautoją;
- vykdo kitus vienkartinio pobūdžio Departamento direktoriaus ir Skyriaus vedėjo pavedimus, siekdamas įgyvendinti įstaigos strateginius tikslus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės, viešojo administravimo, ekonomikos arba vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
- turėti 1 metų patirtį personalo vadybos, veiklos valdymo analizės ar kokybės vadybos srityse;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą ir darbo santykius nustatančiais teisės aktais, įstatymų ir kitų teisės aktų rengimo rekomendacijomis;
- išmanyti Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;
- mokėti dirbti kompiuteriu „MS Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Vilniaus miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »