Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Personalo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
- Lygis – A.
- Kategorija – 15

- Viešojo saugumo tarnybos prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba) Štabo Personalo skyriaus (toliau – skyrius) vedėjo pareigybės paskirtis – vadovauti, planuoti, organizuoti ir kontroliuoti skyriaus veiklą Tarnybos personalo valdymo ir tvarkymo srityje, siekia vidaus kontrolės gerinimo, įstatymų laikymosi ir teisėtumo stiprinimo.III. VEIKLOS SRITIS
- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas, siekdamas tinkamai įgyvendinti skyriui keliamus tikslus, vykdo šias funkcijas:
- vadovauja skyriui, planuoti jo veiklą, užtikrina ir kontroliuoti, kad skyriui nustatyti uždaviniai būtų įgyvendinti ir funkcijos atliktos laiku;
- organizuoja skyriaus veiklą ir paskirsto užduotis skyriaus valstybės tarnautojams bei darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis;
- organizuoja ir kontroliuoja Tarnybos vado įsakymų, kitų teisės aktų, ataskaitų personalo valdymo ir tvarkymo klausimais projektų rengimą;
- nustatyta tvarka organizuoja ir kontroliuoja priėmimo į valstybės tarnybą Tarnyboje konkursus, statutinių valstybės tarnautojų atranką, jų tarnybinį veiklos vertinimą;
- organizuoja ir kontroliuoja statutinių ir kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, asmens tarnybos bylų formavimą, tvarkymą ir tinkamą saugojimą;
- dalyvauja rengiant bendrus specialiosios parengties planus ir teikia pagalbą juos įgyvendinant;
- teikia pagalbą Tarnybos padalinių vadovams personalo komplektavimo ir tarnybinių bei darbo drausmės nusižengimų prevencijos srityse;
- apibendrina ir teikia pasiūlymus Tarnybos vadovybei dėl Tarnybos padalinių komplektavimo, personalo sudėties, pareigūnų kvalifikacijos kėlimo;
- analizuoja Tarnybos pareigūnų tarnybinės drausmės būklę ir teikia pasiūlymus Tarnybos padalinių vadovams dėl jos gerinimo;
- teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl vidaus tarnybos laipsnių suteikimo statutiniams valstybės tarnautojams;
- kontroliuoja statutinių ir kitų valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, priėmimo ir atleidimo iš tarnybos (darbo) klausimų sprendimą;
- vizuoja Tarnybos vado įsakymus, kitus norminius teisės aktus personalo valdymo ir tvarkymo klausimais bei tarnybinių patikrinimų išvadas;
- pagal savo kompetenciją nagrinėja statutinių ir kitų valstybės tarnautojų, darbuotojų dirbančių pagal darbo sutartis, skundus ir pranešimus;
- kontroliuoja, kaip Tarnyboje vykdomi teisės aktų reikalavimai personalo valdymo ir tvarkymo klausimais ir apie tai informuoja Tarnybos vadovybę;
- konsultuoja Tarnybos pareigūnus personalo valdymo ir tvarkymo klausimais;
- kontroliuoja statutinių ir kitų valstybės tarnautojų tarnybos stažo nustatymą;
- pagal savo kompetenciją dalyvauja Tarnybos ir (ar) tarpžinybinių darbo grupių bei komisijų veikloje;
- pagal savo kompetenciją teikia Tarnybos vadui pasiūlymus dėl skyriaus darbo organizavimo tobulinimo;
- teikia pasiūlymus Tarnybos vadui dėl skyriaus valstybės tarnautojų bei darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, perkėlimo į kitas pareigas ar darbo sąlygų pakeitimo, jų skatinimo ar tarnybinių (drausminių) nuobaudų jiems skyrimo;
- teisės aktų nustatyta tvarka vertina skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą;
- suderinus su Tarnybos vadu, atstovauja Tarnybai Vidaus reikalų ministerijoje ir kitose institucijose personalo valdymo ir tvarkymo bei kitų specialiųjų tarnybos užduočių klausimais;
- vykdo kitus su Tarnybos ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, tam, kad būtų pasiekia Tarnybos strateginiai tikslai;
- esant būtinumui, vykdo kitus Tarnybos vadovybės pavedimus ir nurodymus.

Reikalavimai

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo personalo srityje patirtį;
- atitikti reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti su valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančia informacija (informacija su slaptumo žyma „Slaptai“);
- būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais personalo valdymą, įslaptintos informacijos apsaugą ir įslaptintų dokumentų administravimą, taip pat su kitais Lietuvos Respublikos teisės aktais, susijusiais su Tarnybos kompetencija. Išmanyti dokumentų valdymo ir apskaitos, įslaptintos informacijos administravimo taisykles;
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, savarankiškai planuoti ir organizuoti darbą, mokėti reikšti mintis žodžiu ir raštu;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Outlook Express, Internet Explorer;
- mokėti dirbti, su dokumentų valdymo registrais, duomenų bazėmis, dokumentų valdymo informacinėmis sistemomis.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »