Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Pirmasis paramos administravimo skyrius Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,1) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Nacionalinės mokėjimo agentūros

prie Žemės ūkio ministerijos

direktoriaus 2019 m. liepos 1 d.

įsakymu Nr. PS1-1061

KAIMO PLĖTROS IR ŽUVININKYSTĖS PROGRAMŲ DEPARTAMENTO

PIRMOJO PARAMOS ADMINISTRAVIMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Kaimo plėtros ir žuvininkystės programų departamento (toliau – Departamentas) Pirmojo paramos administravimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti kvalifikuotą paraiškų vertinimą ir administravimą.


III. SKYRIUS

veiklos sritys


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – projektų vertinime ir administravime.


IV. SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį išsilavinimą;

4.2. turėti darbo patirties rengiant raštus, teisės aktus ar nagrinėjant prašymus, paklausimus, pareiškimus ir skundus;

4.3. gerai išmanyti Lietuvos Respublikos (toliau – LR) Konstituciją, LR įstatymus, LR Vyriausybės nutarimus, LR žemės ūkio ministro įsakymus, LR ir ES teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir ES lėšų tvarkymą;

4.4. mokėti valdyti informaciją, ją kaupti, apibendrinti, rengti išvadas;

4.5. mokėti dirbti kompiuteriu ,,MS Office“ programiniu paketu;

4.6. išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles.


V. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. atlieka kvalifikuotą projektų vertinimą ir administravimą bei kitus su tuo susijusius veiksmus, vadovaudamasis galiojančiais teisės aktais, patvirtintais procedūrų aprašais ir metodinėmis rekomendacijomis;

5.2. Skyriaus vedėjo pavedimu dalyvauja LR žemės ūkio ministerijos ir Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos (toliau – NMA) projektų atrankos komisijų / komitetų posėdžiuose bei teikia paaiškinimus dėl darbo dokumentuose pateiktos informacijos;

5.3. pagal kompetenciją užtikrina, kad duomenys apie Skyriuje vertinamus ir administruojamus projektus būtų tinkamai ir laiku suvesti į informacines sistemas, skirtas administruoti priemones;

5.4. įtarus arba nustačius pažeidimų atvejus vertinant ir/ar įgyvendinant patvirtintą projektą, vykdo veiksmus, numatytus veiklą reglamentuojančiuose dokumentuose, bei nedelsiant informuoja Skyriaus vedėją;

5.5. nagrinėja pareiškėjų ir paramos gavėjų prašymus bei teikia atsakymus į juos;

5.6. konsultuoja pareiškėjus paramos gavimo klausimais;

5.7. užtikrina Skyriaus dokumentacijos tvarkymą;

5.8. Skyriaus vedėjui pavedus dalyvauja NMA arba kitų institucijų sudarytų komisijų arba darbo grupių veikloje;

5.9. pagal Skyriaus kompetenciją teikia informaciją kitiems NMA struktūriniams padaliniams;

5.10. užtikrina duomenų, pateiktų ūkio subjektų paraiškose paramai gauti bei papildomuose dokumentuose, konfidencialumą;

5.11. teikia Skyriaus vedėjui siūlymus dėl paraiškų vertinimo ir administravimo proceso tobulinimo ir administracinės naštos mažinimo;

5.12. pagal kompetenciją atsako už bylų vertinimo procedūrų aprašus, rengia ir esant poreikiui juos keičia;

5.13. pagal savo kompetenciją vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Departamento vadovybės, Skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų pasiekti NMA strateginiai tikslai.

VI. SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »