Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Pramonės ir prekybos departamentas Pramonės politikos skyrius Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pramonės ir prekybos departamento (toliau – departamentas) Pramonės politikos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga skyriui priskirtų Europos Sąjungos (toliau – ES) teisės aktų, susijusių su slėginių indų, elektrotechninių gaminių, dujas deginančių prietaisų, tam tikrų pavojingų medžiagų naudojimo ribojimo elektros ir elektroninėje įrangoje, įrangos ir saugumo priemonių, skirtų naudoti sprogių atmosferų aplinkoje, energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo pramonės įmonėse reikalavimais, įgyvendinimui organizuoti.

Šias pareigas einantis vyriausiasis specialistas atlieka šias funkcijas:
- inicijuoja energijos vartojimo efektyvumo didinimo ir atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo projektus pramonės įmonėse;
- dalyvauja įgyvendinant programas sudarančias sąlygas pramonės įmonėse diegti ir vystyti modernias technologijas, sudarančias sąlygas didinti energijos vartojimo efektyvumą ir skatinti atsinaujinančių energijos išteklių naudojimą;
- rengia ir derina teisės aktų ir kitų dokumentų, reguliuojančių Lietuvos rinkoje realizuojamų prekių privalomuosius laisvo judėjimo, saugos, atitikties reikalavimus, projektus bei dalyvauja rengiant teisės aktų, įgyvendinančių ES nuostatas energijos vartojimo efektyvumo didinimo, atsinaujinančių energijos išteklių naudojimo skatinimo, prekių laisvo judėjimo, saugos, atitikties įvertinimo srityse, projektus;
- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja rengiant ataskaitas ir pranešimus ES institucijoms produktų, jų laisvo judėjimo, saugos, atitikties įvertinimo srityse, siekdamas įvertinti ES priimtų teisės aktų veiksmingumą;
- prireikus organizuoja gaminių atitikties įvertinimo infrastruktūros (bandymų laboratorijų ir sertifikavimo įstaigų) plėtrą;
- pagal skyriaus kompetenciją bendradarbiauja su kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis pramonės darnios plėtros srityje;
- teikia pasiūlymus dėl teisės aktų, priskirtinų skyriaus kompetencijai, tobulinimo;
- pagal skyriaus kompetenciją, analizuoja ir apibendrina kitų institucijų ir įstaigų, juridinių ir fizinių asmenų teikiamus pasiūlymus dėl teisės aktų tobulinimo;
- dalyvauja Ūkio ministerijos ir kitų ministerijų sudaromose darbo grupėse, kuriose nagrinėjami skyriui priskirtini klausimai, siekiant įvykdyti šioms darbo grupėms iškeltus tikslus;
- pagal skyriaus kompetenciją nagrinėja juridinių ir fizinių asmenų skundus ir prašymus, rengia arba dalyvauja rengiant atsakymus jiems;
- dalyvauja vykdant Valstybinės ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos veiklos stebėseną;
- rengia sudaromų mokslinių tiriamųjų darbų sutarčių projektus, jų pakeitimo ir nutraukimo projektus, bei šiuos projektus derina su atitinkamais Ūkio ministerijos administracijos padaliniais skyriaus kompetencijos ribose;
- vykdo jo funkcijoms priskirtų Ūkio ministerijos sudarytų sutarčių kontrolę;
- teikia pasiūlymus dėl ES struktūrinės paramos lėšų planavimo ir administravimo, specialiųjų projektų atrankos kriterijų ir informaciją atsakingiems Ūkio ministerijos administracijos padaliniams apie pramonės politikos tikslų pasikeitimus, dėl kurių gali atsirasti būtinybė keisti atrankos kriterijus, dokumentus ir teisės aktus, susijusius su ES struktūrinės paramos planavimu ir administravimu;
- dalyvauja energijos efektyvumo pramonėje srities projektų, kuriuos numatoma finansuoti ES struktūrinės paramos ir (ar) valstybės biudžeto lėšomis, atrenkamų konkurso būdu, vertinimo rezultatų bei skundų, kuriuose skundžiami įgyvendinančiųjų institucijų sprendimai dėl paraiškų atmetimo, nagrinėjime;
- pagal skyriaus kompetenciją dalyvauja ūkio ministro tvirtinamų projektų komandų darbe;
- vykdo kitus departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Ūkio ministerijos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Vyriausiasis specialistas, einantis šias pareigas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą (bakalauro kvalifikacinį laipsnį) fizinių, technologijos ar socialinių mokslų studijų srities;
- turėti darbo pagal išsilavinimą patirties;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
- mokėti dirbti su šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Office, Internet Explorer. Mokėti naudotis elektroninėmis informacijos ieškos ir platinimo sistemomis;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos bei ES teisės aktais ir kitais dokumentais, reguliuojančiais ES struktūrinės paramos administravimą, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisykles;
- būti susipažinusiam su ES struktūrinės paramos administravimo institucine sistema Lietuvoje;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą ir mokėti pasirinkti darbo metodus, siekdamas, kad būtų laiku atliktos pavestos užduotys;
- mokėti kaupti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, rengti išvadas.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »