Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Prevencijos ir pirkimo sutarčių priežiūros skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – Įstatymas) ir kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimų prevenciją, kontroliuoti, kaip laikomasi sudarytų viešojo pirkimo-pardavimo sutarčių (toliau – pirkimo sutartis) sąlygų, vertinti pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus, taip pat nagrinėti perkančiųjų organizacijų pateiktus prašymus dėl sutikimų (taip pat ir dėl sutikimų, kai viešasis pirkimas finansuojamas Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis), numatytų Įstatyme.III.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- rengia vertinimo išvadas ir tikrinimo ataskaitas dėl perkančiųjų organizacijų sudarytų, vykdomų, įvykdytų pirkimo sutarčių vykdymo atitikties Įstatymo ir pirkimo sutarčių sąlygų reikalavimams, vertina pirkimo sutarčių įvykdymo rezultatus;
- nagrinėja perkančiųjų organizacijų prašymus, rengia išvadas dėl Tarnybos sutikimų Įstatyme nustatytais atvejais (taip pat ir išvadas dėl sutikimų, kai perkančiosios organizacijos vykdo viešuosius pirkimus, finansuojamus iš ES struktūrinių fondų lėšų);
- nustatęs Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus ar galimas korupcijos apraiškas, medžiagą ir / ar turimą informaciją perduoda teisėsaugos ar valstybės institucijoms nagrinėti pagal kompetenciją;
- nustatęs Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus medžiagą ir turimą informaciją perduoda Tarnybos Teisės ir personalo skyriui spręsti klausimą dėl asmenų, atsakingų už Įstatymo ir / ar kitų su jo įgyvendinimu susijusių teisės aktų pažeidimus, patraukimo administracinėn atsakomybėn ir / arba viešojo intereso gynimo;
- vertinimo išvadas ir tikrinimų ataskaitas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo patalpina kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos (Ekontora) posistemės „Prevencija ir kontrolė“ dalyje „Sutarčių vertinimai“;
- išvadas dėl sutikimų ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo patalpina kompiuterizuotos dokumentų valdymo sistemos (Ekontora) posistemės „Prevencija ir kontrolė“ dalyje „Sutikimai“, išvadas dėl sutikimų viešąjį pirkimą vykdyti neskelbiamų derybų būdu – ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pasirašymo paskelbia elektroninėmis priemonėmis per CVP IS;
- užtikrina, kad jo parengtos vertinimo išvados, tikrinimo ataskaitos, išvados dėl sutikimų atitiktų Lietuvos Respublikos teisės aktų bei juridinės technikos reikalavimus;
- rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus ir teikia siūlymus dėl atitinkamų teisės aktų tobulinimo skyriaus kompetencijos ribose;
- sudaro skyriui pagal Tarnybos dokumentacijos planą priskirtas bylas;
- kaupia, sistemina ir teikia statistinę informaciją apie savo parengtas vertinimo išvadas, tikrinimo ataskaitas, išvadas dėl sutikimų, kurios reikia skyriaus veiklos planams, ataskaitoms rengti;
- vedėjui ar Tarnybos direktoriui pavedus, atstovauja Tarnybai valstybės ir savivaldybių institucijose, įstaigose ar įmonėse skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais;
- teikia pasiūlymus dėl Įstatymo ir su juo susijusių teisės aktų pažeidimų prevencijos, teikia siūlymus dėl teisės aktų rengimo, keitimo skyriaus kompetencijos ribose;
- vykdo kitus su Tarnybos, skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų srityje;
- išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius viešuosius pirkimus, 2014-2020 metų ES struktūrinės paramos panaudojimą, Viešųjų pirkimų tarnybos (toliau – Tarnyba) veiklą, valstybės tarnybą, teisės aktų ir kitų dokumentų rengimą, tvarkymą bei apskaitą, ir gebėti juos taikyti praktiškai;
- sugebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, greitai priimti sprendimus, dirbti komandoje ir individualiai, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, rengti ataskaitas ir (ar) išvadas, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
- mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų, arba vokiečių) pradedančiojo vartotojo lygmens A2 lygiu;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1389€ – 71% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra march mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Viešųjų pirkimų tarnyba

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »