Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Prevencijos skyriaus patarėjas (pareiginės algos koeficientas 10,3) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. rugpjūčio 27 d. įsakymu Nr. A1-472

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PREVENCIJOS SKYRIAUS
PATARĖJO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Prevencijos skyriaus patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Prevencijos skyriaus (toliau – skyrius) patarėjo pareigybė reikalinga užtikrinti korupcijos prevenciją reguliuojančių teisės aktų reikalavimų laikymąsi Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje (toliau – ministerija), koordinuoti korupcijos prevenciją ministerijai pavaldžiose įstaigose.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – korupcijos prevencijos ir kontrolės funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažiau kaip 3 metų darbo patirtį korupcijos prevencijos srityje.
4.3. turėti darbo patirtį kovos su korupcija programų ar priemonių planų rengimo srityje;
4.4. būti susipažinus su Lietuvos valdžios ir valdymo institucijų bei įstaigų sistema, jų funkcijomis, socialinės apsaugos ir darbo sistema, jos struktūra, uždaviniais bei funkcijomis;
4.5. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius įstatymus ir kitus teisės aktus, administracinius, civilinius, baudžiamuosius įstatymus, kitus tarptautinius dokumentus, susijusius su skyriaus funkcijomis;
4.6. sugebėti analizuoti teisės aktus, įžvelgti problemas, jas įvertinti, apibendrinti ir savarankiškai priimti sprendimus;
4.7. būti gerai susipažinus su dokumentų rengimo ir valdymo taisyklėmis, teisės aktų rengimo reikalavimais bei mokėti rengti teisės aktų projektus;
4.8. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją, daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;
4.10. atitikti teisės aktų nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma šiai pareigybei nustatyta ministro patvirtintame ministerijos administracijos padalinių pareigų, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. koordinuoja ir kontroliuoja korupcijos prevenciją ministerijoje ir jai pavaldžiose įstaigose;
5.2. stebi, kad nebūtų veiksmais ir (ar) neveikimu sudaromos sąlygos korupcinio pobūdžio nusikalstamoms veikoms vykdyti;
5.3. vykdo prevencines priemones, užkertančias galimybę pasireikšti korupcijos apraiškoms;
5.4. gavus informacijos apie korupcines veikas, turinčias nusikalstamos veikos požymių, nedelsiant informuoja ministrą ir Specialiųjų tyrimų tarnybą teisės aktuose nustatytomis sąlygomis ir tvarka;
5.5. rengia ir įgyvendina priemones, skatinančias korupcijos prevencijos užtikrinimą ministerijoje bei koordinuoja jų rengimą ministerijai pavaldžiose įstaigose;
5.6. teikia ministrui pasiūlymus dėl korupcijos prevencijos ir kontrolės ministerijos veiklos srityse, kad nustatyti korupcijos faktai nepasikartotų. Ministrui pavedus, imasi priemonių, kad nedelsiant būtų šalinami korupcijos prevenciją reglamentuojančių teisės aktų reikalavimų pažeidimai;
5.7. teikia ministrui pasiūlymus dėl būdų ir konkrečių priemonių korupcijos prevencijai užtikrinti, kai Specialiųjų tyrimų tarnyba atlieka ministerijos veiklos sričių korupcijos rizikos analizę ir pateikia motyvuotas išvadas ministrui;
5.8. atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, įvertinimą:
5.8.1. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka ministerijos veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą, rengia motyvuotų išvadų projektus;
5.8.2. kartu su ministerijos darbuotojais ir administracijos padaliniais atlieka įstaigų prie ministerijos ir ministerijai pavaldžių biudžetinių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimą ir motyvuotų išvadų analizę bei parengia bendrus ministerijos ir jai pavaldžių įstaigų veiklos sričių, kuriose egzistuoja didelė korupcijos pasireiškimo tikimybė, vertinimus ir motyvuotų išvadų projektus;
5.9. rengia ministerijos kovos su korupcija programos arba šakinės kovos su korupcija programos (kai tokia rengiama) projektus, jų pakeitimo projektus, taip pat šiame papunktyje nurodytų programų įgyvendinimo priemonių planų projektus, jų pakeitimo projektus;
5.10. prižiūri ir koordinuoja nacionalinių, šakinių ir ministerijos kovos su korupcija programų įgyvendinimą, teikia pasiūlymus ministrui ir administracijos padalinių vadovams bei ministerijai pavaldžių įstaigų vadovams dėl kovos su korupcija programų tikslinimo, svarsto ministerijai pavaldžių įstaigų kovos su korupcija programų veiksmingumo ir (ar) poveikio vertinimus, apibendrina ministerijos administracijos padalinių veiklą įgyvendinant kovos su korupcija programas, rengia nurodytų programų ir jų įgyvendinimo priemonių planų įgyvendinimo ataskaitas;
5.11. teikia Specialiųjų tyrimų tarnybai ministerijos darbuotojų, administracijos padalinių ir (ar) jai pavaldžių įstaigų pateiktą informaciją, reikalingą korupcijos rizikos analizei atlikti;
5.12. analizuoja ir, jeigu reikia, suderinus su ministru, viešina teisės aktų nustatyta tvarka užfiksuotus korupcijos faktus ministerijoje ir (ar) jai pavaldžiose įstaigose;
5.13. organizuoja darbuotojų mokymus korupcijos prevencijos klausimais;
5.14. bendradarbiauja ir keičiasi informacija, kurios reikia korupcijos prevencijai ir kontrolei užtikrinti, su kitais ministerijos administracijos padaliniais, darbuotojais, kitomis valstybės ir (ar) savivaldybių institucijomis, įstaigomis, organizacijomis, jose dirbančiais asmenimis, vykdančiais korupcijos prevenciją ir kontrolę;
5.15. atlieka kitą su korupcijos prevencija, kontrole ir korupcinių pažeidimų tyrimu ministerijoje susijusią veiklą, vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymų, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų ir kitų teisės aktų nustatytas korupcijos prevencijos priemones.
5.16. dalyvauja atliekant tarnybinių nusižengimų tyrimus dėl galimų ministerijos valstybės tarnautojų tarnybinių nusižengimų bei kitų ministro į pareigas skiriamų asmenų galimų darbo pareigų pažeidimų ir teikia skyriaus vedėjui išvadas dėl tarnybinių ar drausminių nuobaudų skyrimo;
5.17. analizuoja tiriamų teisės pažeidimų tendencijas ir teikia skyriaus vedėjui pasiūlymus teisės pažeidimų prevencijos klausimais;
5.18. ministrui, kaip paslapčių subjekto vadovui pavedus, padeda skyriaus vedėjui atlikti įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimą pavaldžiose įstaigose, kurioms nesuteiktas paslapčių subjekto statusas ir kuriose dirbama su įslaptinta informacija ar saugoma įslaptinta informacija. Jeigu kyla įtarimų ar paaiškėja, kad įslaptinta informacija prarasta ar neteisėtai atskleista, ministrui pavedus, atlieka tyrimą ir imasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 48 straipsnyje numatytų veiksmų ir priemonių;
5.19. ministrui pavedus, padeda skyriaus vedėjui atlikti įslaptintos informacijos inventorizaciją tikslu nustatyti, ar Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija ir užsienio valstybių, Europos Sąjungos ar tarptautinių organizacijų Lietuvai perduota įslaptinta informacija, kuria disponuoja paslapčių subjektas, nėra prarasta, sugadinta ar neteisėtai sunaikinta;
5.20. ministrui pavedus atstovauja Lietuvos valstybei, kai valstybei atstovauja ministerija, ministerijai ar ministrui administracinių ginčų komisijose ir visų instancijų teismuose ir kitose institucijose, kai nagrinėjamos bylos ar sprendžiami klausimai, susiję su išnagrinėtais asmenų skundais bei atliktais korupcinio pobūdžio nusižengimų tyrimais ar patikrinimais;
5.21. ministro pavedus atstovauja ministerijai kitose valstybės ar savivaldybių institucijose ir įstaigose, dalyvauja žinybinių ir tarpžinybinių darbo grupių, komisijų veikloje;
5.22. nagrinėja asmenų prašymus, pranešimus, skundus ir pasiūlymus;
5.23. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: