Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Prieglobsčio skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Prieglobsčio skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 11

- Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti prieglobsčio procedūrą Lietuvos Respublikoje bei bendradarbiauti su tarptautinėmis organizacijomis, kitomis žinybomis ir institucijomis Lietuvoje ir užsienyje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- siekdamas užtikrinti tinkamą skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimą, nagrinėja užsieniečių prašymus:
- dėl prieglobsčio Lietuvos Respublikoje suteikimo;
- dėl užsieniečio paso išdavimo ar keitimo;
- dėl užsieniečio registracijos pažymėjimo keitimo;
- dėl prieglobsčio prašytojų apgyvendinimo arba leidimo prieglobsčio prašytojui apsigyventi jo pasirinktoje vietoje;
- dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje keitimo užsieniečiui, kuriam suteikta papildoma apsauga;
- dėl leidimo laikinai gyventi keitimo užsieniečiui Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, kai šis pagrindas buvo nustatytas priimant sprendimą nesuteikti užsieniečiui prieglobsčio Lietuvos Respublikoje;
- apklausia prieglobsčio prašytojus, kad būtų įgyvendinama prieglobsčio suteikimo procedūra;
- kad būtų užtikrinamas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas, rengia sprendimų projektus:
- dėl prieglobsčio prašytojo įleidimo į Lietuvos Respublikos teritoriją;
- dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo iš esmės, nagrinėjimo iš esmės skubos tvarka, nenagrinėjimo arba nenagrinėjimo iš esmės;
- dėl prieglobsčio prašytojo apgyvendinimo arba leidimo prieglobsčio prašytojui apsigyventi jo pasirinktoje vietoje;
- dėl Europos Sąjungos valstybės narės, atsakingos už prieglobsčio prašymo nagrinėjimą, nustatymo;
- dėl prieglobsčio prašytojo perdavimo Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą;
- dėl Lietuvos Respublikos atsakomybės už prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą;
- dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo sustabdymo, atnaujinimo ir nutraukimo;
- dėl prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimo termino pratęsimo;
- dėl prieglobsčio (pabėgėlio statuso ar papildomos apsaugos) suteikimo, nesuteikimo ar panaikinimo;
- dėl pabėgėlio statuso, kurį perkelti į Lietuvos Respublikos teritoriją atrinktam užsieniečiui suteikė Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių komisaro valdyba, pripažinimo;
- dėl užsieniečio perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją;
- dėl užsieniečio perkėlimo į Lietuvos Respublikos teritoriją, užsieniečio grąžinimo į užsienio valstybę, užsieniečio išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos, kai grąžinimo į užsienio valstybę ar išsiuntimo iš Lietuvos Respublikos pagrindas nustatomas priimant sprendimą nesuteikti užsieniečiui prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, nutraukti prašymo suteikti prieglobstį Lietuvos Respublikoje nagrinėjimą ar panaikinti suteiktą prieglobstį Lietuvos Respublikoje;
- dėl leidimo laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje (toliau – leidimas laikinai gyventi) ar Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimo gyventi Europos Sąjungoje išdavimo užsieniečiams, gavusiems prieglobstį, leidimo laikinai gyventi išdavimo ir keitimo užsieniečiams Lietuvos Respublikos įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ 40 straipsnio 1 dalies 8 punkte nustatytu pagrindu, kai šis pagrindas nustatytas priimant sprendimą nesuteikti užsieniečiui prieglobsčio Lietuvos Respublikoje, ar panaikinti suteiktą prieglobstį Lietuvos Respublikoje, kelionės dokumento laissez-passer išdavimo prieglobsčio prašytojui, kuris perduodamas Europos Sąjungos valstybei narei, atsakingai už jo prašymo suteikti prieglobstį nagrinėjimą, užsieniečio registracijos pažymėjimo išdavimo bei keitimo, užsieniečio paso išdavimo bei keitimo;
- kartu su Lietuvos Respublikos nevyriausybinėmis ir tarptautinėmis organizacijomis vykdo nelydimų nepilnamečių užsieniečių prieglobsčio prašytojų šeimos narių paiešką, prireikus bendradarbiauja su užsienio šalių, Lietuvos Respublikos institucijomis ir įstaigomis;
- rengia ir pasirašo patikrinimui atlikti reikiamus paklausimus, ar prieglobsčio prašytojo buvimas Lietuvos Respublikoje nekelia grėsmės valstybės saugumui, viešajai tvarkai ar visuomenei, kad būtų įgyvendinami teisės aktai, reglamentuojantys prieglobsčio suteikimo sąlygas, bei pranešimus, siunčiamus kitoms institucijoms Lietuvoje ir užsienyje, skyriaus kompetencijos klausimais;
- prireikus priima į Migracijos departamentą prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos (toliau – Migracijos departamentas) atvykusius asmenis skyriaus kompetencijos klausimais, nagrinėja fizinių ir juridinių asmenų prašymus, pranešimus ir skundus skyriaus kompetencijos klausimais bei rengia atsakymų projektus;
- rengia pozicijas, išvadas, atsakymus dėl Europos Sąjungos Tarybos ir Europos Komisijos, tarptautinių organizacijų dokumentų, kad būtų užtikrintas tinkamos informacijos teikimas pagal skyriaus kompetenciją;
- pagal skyriaus kompetenciją vykdo veiklą, susijusią su užsieniečių perkėlimu į Lietuvos Respubliką;
- Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Migracijos departamentui Lietuvos Respublikoje bei užsienyje;
- Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atstovauja Lietuvos Respublikai Europos Sąjungos Tarybos ir Komisijos darbo grupėse, komitetuose ir agentūrose, užsienio valstybių institucijose skyriaus kompetencijos klausimais, dalijasi gerąja patirtimi prieglobsčio klausimais;
- Migracijos departamento direktoriaus arba skyriaus vedėjo pavedimu palaiko ryšius su tarptautinėmis organizacijomis, užsienio valstybių institucijomis, kitomis žinybomis ir institucijomis skyriaus kompetencijos klausimais, teikia joms informaciją, rengia atsakymų į šių institucijų paklausimus projektus, siekdamas plėtoti bendradarbiavimą prieglobsčio srityje;
- vykdydamas funkcijas, prireikus naudojasi Užsieniečių registru, Lietuvos nacionaline antrosios kartos Šengeno informacine sistema, Interpolo generalinio sekretoriato duomenų baze, Lietuvos Respublikos gyventojų registru, Lietuvos Respublikos adresų registru, Juridinių asmenų registru, Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registru, Ieškomų asmenų, neatpažintų lavonų ir nežinomų bejėgių asmenų žinybiniu registru, Prevencinių poveikio priemonių taikymo registru, Administracinių teisės pažeidimų registru, Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos informacine sistema bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos informacine sistema, kad būtų užtikrinamas tinkamas skyriaus veiklos sritį reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimas;
- dalyvauja įgyvendinant Europos Sąjungos ir kitų fondų finansuojamus projektus, susijusius su prieglobsčio prašytojų perkėlimo, prieglobsčio suteikimo procedūromis Lietuvos Respublikoje ir kt. veiklomis;
- verčia dokumentus, kitą medžiagą iš anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų kalbų į lietuvių kalbą, kad ši medžiaga būtų tinkamai panaudojama vykdant prieglobsčio procedūrą Lietuvos Respublikoje;
- pagal sudarytą grafiką budi poilsio ir švenčių dienomis;
- Migracijos departamento direktoriaus pavedimu atlieka kito skyriaus kai kurias valstybės tarnautojo funkcijas, kai yra padidėjęs kito skyriaus darbų mastas, kad būtų įgyvendinamas Migracijos departamento strateginis tikslas;
- vykdo kitus Migracijos departamento ir skyriaus vedėjo pavedimus, kad būtų įgyvendintas Migracijos departamento strateginis tikslas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį migracijos srityje;
- išmanyti Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius užsieniečių teisinę padėtį Lietuvos Respublikoje;
- būti susipažinusiam supagrindinėmis Europos Sąjungos steigiamųjų sutarčių nuostatomis, įtvirtinančiomis Europos Sąjungos įkūrimo ir veiklos tikslus bei principus, kompetencijos sritis, institucijų struktūrą, jų veiklą, sprendimų priėmimo tvarką, kitus reikalavimus;
- būti susipažinusiam su prieglobsčio srities Europos Sąjungos teisės aktais ir jų perkėlimo į nacionalinę teisę ypatumais;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos pozicijų ir Europos Sąjungos institucijų darbo organų susitikimų ataskaitų rengimo reikalavimais ir rekomendacijomis;
- išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius dokumentų rengimą ir įforminimą bei teisės aktų rengimą;
- gerai išmanyti užsienio valstybių socialinę ir politinę padėtį, ypač žmogaus teisių srityje, gebėti analizuoti, apdoroti ir apibendrinti iš įvairių šaltinių gaunamą informaciją;
- mokėti anglų, prancūzų, vokiečių ar rusų kalbą C1 lygiu (jeigu C1 lygiu mokama prancūzų, vokiečių ar rusų kalba, tai anglų kalbą būtina mokėti B1 lygiu);
- mokėti dirbti su „Microsoft Windows“ operacinėmis sistemomis ir „Microsoft Office“ raštinės programų paketu;
- atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Migracijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »