Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Įmonės pavadinimas paslėptas

Vyriausiasis buhalteris

Panevėžys - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

I. PAREIGYBĖ
  • 2. Pareigybės lygis – A2.

3. Pareigybės paskirtis – organizuoti buhalterinę apskaitą ir kontroliuoti, kad racionaliai ir taupiai būtų naudojami darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai, užtikrinti, kad ataskaitiniai finansiniai duomenys būtų teisingi ir laiku pateikiama atskaitomybė. Finansininkas su vadovu planuoja, koordinuoja mokyklos finansines operacijas ir joms vadovauja.

4. Vyriausias buhalteris tiesiogiai pavaldus direktoriui. Į darbą priima ir atleidžia iš pareigų, nustato jo pareiginį atlyginimą, sudaro rašytinę darbo sutartį mokyklos direktorius.

II. SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI5. Vyriausias buhalteris turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

5.1 turėti aukštąjį universitetinį buhalterinį (ekonominį) išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintą išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą įgytą iki 1995 metų ir ne mažiau kaip 1 metų profesinę darbo patirtį.

5.2 gerai išmanyti Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymus ir poįstatyminius aktus, darbo santykius reguliuojančius įstatymus ir poįstatyminius aktus, turto, nuosavybės, ūkio procesų ir veiklos rezultatų bendruosius apskaitos principus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus; dokumentų tvarkymo, laikymo ir atidavimo į archyvą tvarką;

5.3 sugebėti savo pareigas vykdyti savarankiškai pagal suteiktus įgaliojimus ir visiškai atsakyti už savo veiksmų padarinius;

5.4 mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS ,,Word“, MS ,,Ecel“, MS ,,Outlook“, MS ,,Internet Explorer“, Vs – biudžetas apskaitos programa-NEVDA, Avilys; VSAKIS ir kt.

5.5 patirtis biudžetinėje įstaigoje (darbas švietimo įstaigoje gali būti privalumas).III. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS6. Vyriausias buhalteris vykdo šias funkcijas:

6.1 laikosi mokyklos buhalterinės politikos nuostatų, kontroliuoja, kad šių nuostatų laikytųsi kiti darbuotojai;

6.2 rengia biudžeto sąmatą, audituoja biudžeto įgyvendinimą, išlaidų kontrolė, veiksmingas lėšų panaudojimas;

6.3 užtikrina, kad visos finansinės ir mokestinės atskaitomybės formos būtų parengtos tiksliai ir laiku, dalyvauja vykdant finansų kontrolę ir teikia ataskaitas;

6.4 užtikrina visų buhalterinių įrašų teisingumą, dalinai atlieka ir pirminių dokumentų apskaitą;

6.5 kontroliuoja, kad racionaliai būtų naudojami įstaigos darbo, materialiniai ir finansiniai ištekliai;

6.6 užtikrina, kad būtų apskaitomos visos piniginės lėšos, atsargos, materialusis ir nematerialusis ilgalaikis turtas, įstaigos skolos bei įstaigai laiku ir tinkamai užregistruotos visos buhalterinės apskaitos operacijos;

6.7 teisingai tvarko įstaigos uždirbtų pajamų, padarytų išlaidų ir gautų bei gautinų įplaukų apskaitą;

6.8 teisingai apskaičiuoja ir laiku perveda mokesčius ir įmokas į valstybės biudžetą, socialinio draudimo fondą ir kita;

6.9 užtikrina racionalią ir tikslią įstaigos turto apskaitą;

6.10 užtikrina teisingus inventorizacijos rezultatus bei neišieškotų trūkumų ir pertekliaus įtraukimą į apskaitą;

6.11 tinkamai saugo apskaitos dokumentus ir registrus iki jų perdavimo į archyvą;

6.12 tvarko buhalterinę apskaitą pagal Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymą, mokyklos buhalterinės apskaitos politiką, tvarkos aprašus, VSAFAS ir kitus teisės aktus;

6.13 teikia informaciją ir rengia ataskaitas pagal pareikalavimą mokyklos direktoriui, auditoriams, mokesčių inspektoriams, valstybės ir savivaldybių institucijoms;

6.14 vykdo išankstinę ir einamąją finansų kontrolę, remdamasi pateiktais dokumentais, prireikus kompetentingų asmenų pasirašytomis išvadomis;

6.15 rengia mokyklos finansinę atskaitomybę ir vadovui pasirašius teikia Panevėžio savivaldybės administracijai jų nustatyta tvarka ir terminais;

6.16 rengia deklaracijas, ataskaitas VMI ir SODRAI, statistines ataskaitas, dokumentų projektus DVS Aviliu;

6.17 skaičiuoja darbuotojų darbo užmokestį;

6.18 kasdien tikrina gautus pranešimus Avilyje ir elektroniniu paštu.
  • 8. Gerai išmano Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, biudžeto sandaros, mokesčių administravimo įstatymus ir poįstatyminius aktus, viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės sandarą (VSAFAS) ir kt. teisės aktus; dokumentų tvarkymo, laikymo ir atidavimo į archyvą tvarką.

9. Vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su įstaigos veikla susijusius pavedimus.IV. ATSAKOMYBĖ10. Vyriausio buhalterio pareigas vykdantis darbuotojas atsako:

10.1 už darbo tvarkos taisyklių, pareigybių funkcijų vykdymą;

10.2 už atliekamų darbų kokybę;

10.3 už Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka parengtų dokumentų ir juose esančių duomenų tikrumą bei ūkinės operacijos teisėtumą, buhalterinių įrašų teisingumą, ataskaitų bei įvairios atskaitomybės formų parengimą laiku;

10.4 už visus jam žinomus įstaigos vardu padarytus veiksmus ar operacijas, pažeidžiančias Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius įstaigų ūkinę-finansinę veiklą, išskyrus tuos atvejus, kai atsisakė vykdyti vadovo nurodymus ir pastarąjį raštu informavo apie tokių veiksmų neteisėtumą;

10.5 už išankstinę, paskesnę finansų kontrolę;

10.6 už žalą, padarytą mokyklai dėl savo kaltės ar neatsargumo Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2231 €
Vid. atlyginimas bruto
(59% didesnis už LT vidurkį)
62
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1646 €
25% uždirba 1646-2023 €
25% uždirba 2023-2699 €
25% uždirba nuo 2699 €