Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Įmonės pavadinimas paslėptas

Veiklos organizavimo skyrius Teisininkas (pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas – nuo 8,0 iki 10,5)

Vilnius - Įmonės pavadinimas paslėptas

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Kalėjimų departamento prie
Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos
direktoriaus 2020 m. spalio d.
įsakymu Nr. V-

VEIKLOS ORGANIZAVIMO SKYRIAUS TEISININKO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖ

1. Veiklos organizavimo skyriaus (toliau – skyrius) teisininkas yra specialistų pareigybių grupės pareigybė.
2. Pareigybės lygis – A2.
3. Pareigybės paskirtis – atstovauti Kalėjimų departamentui prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos (toliau – Kalėjimų departamentas) visų instancijų teismuose, rengti ir/ar dalyvauti rengiant teisės aktų projektus, rengti teismo procesinių dokumentų projektus.
4. Pareigybės pavaldumas – šias pareigas einantis darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

II SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM DARBUOTOJUI

5. Šias pareigas einantis darbuotojas turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
5.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės krypties išsilavinimą;
5.2. išmanyti Civilinį kodeksą, Bausmių vykdymo kodeksą, Suėmimo vykdymo įstatymą, Probacijos įstatymą, Vidaus tarnybos statutą, Valstybės tarnybos įstatymą, Darbo kodeksą, civilinį ir administracinį procesus, būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktų projektų rengimo rekomendacijomis, dokumentų rengimo taisyklėmis, teisės aktais, reglamentuojančiais Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų veiklą, taip pat Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis suėmimo ir bausmių vykdymo srityje;
5.3. gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, planuoti ir organizuoti veiklą;
5.4. gebėti sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, įžvelgti problemas, jas įvertinti, siūlyti motyvuotus problemų sprendimo būdus;
5.5. gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
5.6. mokėti dirbti kompiuteriu ,,Microsoft Office“ programiniu paketu;
5.7. atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus suteikiant teisę dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“.

III SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO DARBUOTOJO FUNKCIJOS

6. Šias pareigas einantis darbuotojas vykdo šias funkcijas:
6.1. atstovauja Kalėjimų departamentui visų instancijų ir kompetencijų teismuose, nagrinėjant bylas, rengia ieškinius (skundus), atsiliepimus į ieškinius (skundus) ir kitus procesinius dokumentus;
6.2. rengia teisinius dokumentus (pretenzijas, įspėjimus, paklausimus ir pan.) civilinių sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo atvejais;
6.3. atlieka tarnybinius patikrinimus ir darbo drausmės pažeidimų tyrimus;
6.4. nagrinėja Seimo kontrolierių, Teisingumo ministerijos bei kitų institucijų siūlymus tobulinti teisės aktus;
6.5. rengia skyriaus kompetencijai priskirtinus teisės aktų projektus;
6.6. teikia siūlymus dėl Kalėjimų departamentui reikalingų vidaus teisės aktų pakeitimų ar dėl vienodos teisės aktų taikymo praktikos vidaus tarnybos ir bausmių vykdymo sistemos klausimais;
6.7. pagal kompetencijos sritį rengia ir teikia teisės aktų projektus Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijai;
6.8. tikrina informaciją Lietuvos teismų elektroninių paslaugų portale „E.teismas.lt“ ir tvarko jame Kalėjimų departamento vardu gautą informaciją, užtikrindamas tinkamą procesinių dokumentų valdymą;
6.9. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą Kalėjimų departamento ir jam pavaldžių įstaigų valstybės tarnautojams ir kitiems darbuotojams;
6.10. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, visuomeninių organizacijų, Kalėjimų departamente gautus paklausimus ir kitokio pobūdžio raštus, taip pat atsakymus į suimtųjų, nuteistųjų ir kitų asmenų prašymus, pareiškimus ir skundus, užtikrindamas pagrįstą ir objektyvų asmenų prašymų, skundų ir pareiškimų nagrinėjimą bei informacijos suteikimą pagal kompetenciją;
6.11. vykdo teismams ir teisėsaugos institucijoms pateikiamų dokumentų (atsiliepimų, ieškinių, pareiškimų ir pan.) administravimą;
6.12. pagal kompetenciją rengia išvadas ir pasiūlymus dėl kitų valstybės institucijų ir įstaigų pateiktų derinti teisės aktų projektų;
6.13. skyriaus vedėjo ar patarėjo pavedimu dalyvauja pasitarimuose, posėdžiuose ar kituose susitikimuose pagal veiklos sritį, prireikus rengia tokių pasitarimų, posėdžių ar susitikimų protokolus;
6.14. vykdo ir kitus su Kalėjimų departamento ar skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Kalėjimų departamento direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, kurio veiklos sričiai priskirtas skyriaus veiklos administravimas, ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti Kalėjimų departamento tikslai.
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
2065 €
Vid. atlyginimas bruto
(60% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1397 €
25% uždirba 1397-2063 €
25% uždirba 2063-2599 €
25% uždirba nuo 2599 €