Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Radiacinių avarijų valdymo ir mokymo skyriaus vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Radiacinės saugos centras

Darbo pobūdis

 • Radiacinių avarijų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas. 2. Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 14
 • Skyriaus vedėjo pareigybė skirta vadovauti Skyriui, planuoti, organizuoti ir koordinuoti Skyriaus darbą, planuoti ir organizuoti pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms ir reagavimo joms įvykus darbą, civilinės saugos reikalavimų įgyvendinimą Radiacinės saugos centre (toliau – Centras) bei organizuoti radiacinės ir fizinės saugos mokymo vykdymo priežiūrą.III. VEIKLOS SRITIS
 • Skyriaus vedėjo specialiosios

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vadovauja Skyriui, planuoja, organizuoja, koordinuoja Skyriaus veiklą, paskirsto užduotis Skyriaus valstybės tarnautojams, kontroliuoja jų vykdymą, derina ir vizuoja dokumentų projektus, užtikrina Skyriaus valstybės tarnautojų darbo drausmę;
 • atsako už Skyriaus nuostatuose Skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų įgyvendinimą, koordinuoja Skyriaus veiklą bei bendradarbiauja su kitų Centro padalinių vadovais;
 • pagal kompetenciją dalyvauja rengiant Centro ir Skyriaus metinius veiklos planus, koordinuoja Centro ir Skyriaus metinių veiklos planų įgyvendinimą, rengia ataskaitas;
 • inicijuoja, organizuoja ir rengia teisės aktų, kitų dokumentų, reglamentuojančių pasirengimą branduolinėms ir radiologinėms avarijoms bei radiacinės ir fizinės saugos mokymą, projektus, taip pat atlieka tokių teisės aktų, kitų dokumentų projektų, vertinimą;
 • organizuoja Centro ekstremaliųjų situacijų operacijų centro narių mokymą ir pratybas;
 • pagal kompetenciją atlieka darbą, susijusį su valstybės ir savivaldybių institucijomis, veiklos su jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniais vykdytojais pasirengimo branduolinėms ir radiologinėms avarijoms ir reagavimo joms įvykus srityje;
 • pagal kompetenciją organizuoja ir vykdo civilinės saugos ir gelbėjimo sistemos pajėgų specialistų ir gyventojų pasirengimo branduolinėms ar radiologinėms avarijoms ir reagavimo joms įvykus ugdymą;
 • yra atsakingas už su civilinės saugos uždavinių įgyvendinimu Centre susijusių funkcijų vykdymo organizavimą;
 • rengia ir įgyvendina radiacinės ir fizinės saugos mokymo strategiją;
 • organizuoja sklandžią Centro bibliotekos bei radiacinės ir fizinės saugos pažymėjimų išdavimo duomenų bazių veiklą;
 • teisės aktų nustatyta tvarka prižiūri, kaip įstaigos, vykdančios radiacinės ir fizinės saugos mokymus, laikosi teisės aktuose, reglamentuojančiuose radiacinės ir fizinės saugos mokymą, nustatytų reikalavimų ir užtikrina mokymų kokybę;
 • Centro direktoriaus pavedimu pagal kompetenciją Centre ar bendradarbiaujant su Lietuvos ir užsienio valstybių mokymo, švietimo ir kitomis organizacijomis ar tarptautinėmis organizacijomis, organizuoja konferencijas, seminarus, mokymus, pratybas, stažuotes, mokymą darbo vietose, supažindina su Centro veikla bei dalyvauja mokymo renginiuose;
 • pagal kompetenciją Centro direktoriaus pavedimu bendradarbiauja su tarptautinėmis organizacijomis ir užsienio valstybių institucijomis, atstovauja Centrui Lietuvoje ir užsienyje;
 • pagal kompetenciją rengia visuomenei ir visuomenės informavimo priemonėms informacinių pranešimų projektus apie pasirengimą branduolinėms ir radiologinėms avarijoms ir reagavimą joms įvykus bei apie radiacinės ir fizinės saugos mokymus;
 • vertina tiesiogiai pavaldžių Skyriaus valstybės tarnautojų tarnybinę veiklą, teikia Centro direktoriui pasiūlymus dėl Skyriaus valstybės tarnautojų skatinimo ar tarnybinių nuobaudų skyrimo jiems Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatyme nustatyta tvarka;
 • pagal kompetenciją teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus ir skundus bei teikia siūlymus juose keliamiems klausimams spręsti;
 • pagal kompetenciją konsultuoja asmenis, teikia metodinę pagalbą radiacinės ir fizinės saugos mokymo klausimais;
 • organizuoja ir įgyvendina kokybės vadybos sistemą ir savo veikloje ja vadovaujasi;
 • vykdo kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius Centro direktoriaus ne nuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Centro veiklos tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • išmanyti tarptautinius ir Europos Sąjungos teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, sveikatos, gyventojų ir aplinkos radiacinę ir fizinę saugą, civilinę saugą, pasirengimą branduolinėms ar radiologinėms avarijoms ir reagavimas joms įvykus, radiacinės ir fizinės saugos mokymą ir sugebėti jais vadovautis;
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą biomedicinos mokslų studijų srities visuomenės sveikatos, medicinos technologijos ar medicinos ir sveikatos studijų krypties išsilavinimą (magistro kvalifikacinį laipsnį);
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų darbo patirtį ir 1 metų darbo patirtį radiacinės saugos srityje;
 • mokėti anglų kalbą B2 lygiu;
 • mokėti dirbti kompiuteriu (MS Office programomis, internetu, elektroniniu paštu);
 • mokėti rengti ir vertinti teisės aktų, reglamentuojančių radiacinę ir fizinę saugą, projektus;
 • mokėti analizuoti, kaupti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti teisės aktų ir dokumentų rengimo reikalavimus;
 • išmanyti profesinės etikos ir tarptautinio bendradarbiavimo principus.
CVB klientas

Radiacinės saugos centras

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: