Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Raštinės Teismo posėdžio sekretorius

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas.
- Lygis – „B“.
- Kategorija – 4

- Radviliškio rajono apylinkės teismo posėdžio sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą protokole, sutvarkyti bylą teismo posėdžiui pasibaigus, taip pat atlikti kitą darbą, susijusį su raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.

- Išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismo posėdį, tai pažymėti bylos informaciniame lape, išsiųsti išvardintus dokumentus, o jų nuorašus įsiūti į bylą, paruošti užklausimus ir raštus.
- Išsiųsti byloje dalyvaujantiems asmenims ieškininių pareiškimų, pareiškimų, skundų nuorašus.
- Informuoti teismo raštinę apie bylas, išsiųstas ekspertizei atlikti, apie bylas, perduotas nagrinėti kitam teisėjui.
- Tikrinti teismo šaukimų proceso dalyviams įteikimą. Paaiškėjus, kad teismo šaukimas neįteiktas, pranešti nagrinėjančiam bylą teisėjui.
- Sudaryti civilinių, baudžiamųjų, administracinių ir kitų bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje sąrašą ir posėdžio dieną iškabinti jį informaciniame stende.
- Prieš teismo posėdį patikslinti, kas iš šauktų asmenų atvyko, pasirūpinti, kad prieš teismo posėdį ir po posėdžio pertraukos, teismo nurodytu laiku, visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją.
- Spausdinti teismo posėdžio protokolą-informacinę pažymą visose bylose, kuriose privalomas teismo posėdžio protokolas ir įstatymo numatytais terminais įteikti teisėjui pasirašyti.
- Išrašyti vykdomuosius raštus civilinėse bylose, esant skubiam vykdymui, jei neįsiteisėjęs teismo sprendimas.
- Įsiūti į bylą dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, proceso dalyvių pasižadėjimus, posėdžio protokolą, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį, sunumeruoti bylos lapus, surašyti į bylos apyrašą įsiūtus dokumentus.
- Nustatyta tvarka vesti bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje apskaitos žurnalą.
- LITEKO programoje privalo:
- registruoti pranešimų, šaukimų išsiuntimą dalyvaujantiems byloje asmenims;
- po kiekvieno teismo posėdžio „LITEKO“ sistemos pagrindinio meniu skyriuje „Bylos“ poskyryje „Procesas“ registruoti įvykius, kurie atsiranda bylos nagrinėjimo teismo posėdyje metu: nurodyti įvykio datą (laiką); pažymėti „įvykio tipą“ (pvz., teismo posėdis, posėdis (sprendimo paskelbimas) ir t.t.); pažymėti „įvykio rezultatą“ (pvz., paskelbiama pertrauka, bylos nagrinėjimas atidedamas, paskiriama ekspertizė ir t.t.), kai byla išnagrinėta pažymėti bylos „išnagrinėjimo rezultatą“ (pvz., ieškinys atmestas, patenkintas, byla nutraukta ir pan.); nurodyti įvykio trukmę ir vietą;
- perduoti bylą nagrinėjusiam teisėjui arba jo pavedimu teisėjo padėjėjui turimas kompiuterines bylas (teismo sprendimo vertimą, vykdomąjį raštą, teismo posėdžio protokolą, garso įrašą ir kt.) arba teisėjo pavedimu prisegti šias kompiuterines bylas prie „LITEKO“ sistemos elektroninės bylos kortelės.
- Liteko sistemoje turi teisę:
- pagal šablonus paruošti ir atspausdinti kai kuriuos teismo procesinius dokumentus (šaukimus, pranešimus, teismo paklausimus ir pan.);
- atlikti bylų ir procesinių dokumentų paiešką Radviliškio rajono apylinkės teismo bazėje bei centrinėje duomenų bazėje;
- įterpti naują procesinį dokumentą (prie įvykio arba laisvą), naują procesinį įvykį, naują šalių procesinį dokumentą, naują proceso dalyvį;
- pašalinti proceso dalyvį, pasirinktą procesinį įvykį, nuosprendžio informaciją, teismo procesinį dokumentą (įvykio arba laisvą).
- Nustatyta tvarka atlikti teismo posėdžių garso įrašymą:
-
- posėdžio metu, teismo posėdžių sekretorė įjungia garso įrašymo įrenginį ir posėdžio metu kontroliuoja jo darbą, t.y. atlieka garso įrašymo įrenginio patikrinimą, ar posėdis įrašinėjamas;
- pasibaigus posėdžiui ne vėliau kaip kitą darbo dieną garso įrašas turi būti perkeliamas į kompiuterinę laikmeną (vadovaujantis teismo posėdžių garso įrašymo, saugojimo taisyklėmis).
- Kai byla nagrinėjama iš esmės rašytinio proceso tvarka, apie teismo posėdžio datą, laiką , vietą ir teismo sudėtį paskelbti specialiame interneto tinklalapyje ne vėliau kaip prieš septynias dienas iki teismo posėdžio dienos.
- Ne vėliau kaip per 3 dienas išnagrinėtas, įsiteisėjusias, susiūtas ir sunumeruotas bylas, perduoti teismo specialistei, vykdymui.
- Vykdyti įsitesėjusius teismo sprendimus civilinėse bylose, nesant raštinės teismo specialistės (atostogų, nedarbingumo laikotarpiu, komandiruotės ir kt.).
- Kontroliuoti sustabdytas bylas, gaunamus joms papildyti dokumentus, informuoti apie tai teisėją.
- Vykdyti kitus teismo pirmininko pavedimus, susijusius su raštinės veikla.

Reikalavimai

Aukštasis neuniversitetinis išsilavinimas arba aukštesnysis išsilavinimas, arba iki 1995 metų įgytas specialusis vidurinis išsilavinimas.
- Gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius valstybės tarnybą, teismų veiklą, teismo posėdžio eigą, posėdžio eigos fiksavimą.
- Gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją .
- Savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą.
- Sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles.
- Mokėti naudotis šiuolaikinėmis komunikacijos, informacijos paieškos, kaupimo ir perdavimo priemonėmis, turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją, bei mokėti naudotis garso įrašymo aparatūra.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Radviliškio rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »