Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Registro skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 6,4) (karjeros valstybės tarnautojas)

Mažeikiai - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

Pareigybės aprašymas

registro skyriaus VYRIAUSIOJO specialisto pareigybės aprašymasI SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras) ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities funkcijas – Registro duomenų tvarkymo ir įmokų mokėjimo kontrolės.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:

4.1. Turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą.

4.2. Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų apsaugą, mokesčių administravimą bei įmonių bankrotą ir restruktūrizavimą; Lietuvos Respublikos administracinių teisės pažeidimų kodeksu, Lietuvos Respublikos tarptautinėmis sutartimis, Europos Sąjungos teisės aktais reglamentuojančiais socialinį draudimą tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, taip pat Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, Registro duomenų tvarkymą, gebėti juos taikyti praktiškai.

4.3. Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.


V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:

5.1. Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų asmenų duomenis Registro duomenų bazėje, užtikrina jų naudojimą pagal paskirtį bei asmens duomenų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.

5.2. Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais. Analizuoja draudėjų, kurie laiku nepateikė SD pranešimų, sąrašus, aiškinasi nepateikimo priežastis, taiko poveikio priemones draudėjams, laiku nepateikusiems SD pranešimų arba neteikiantiems nustatytu būdu. Įrašo Registre apdraustųjų asmenų valstybinio socialinio draudimo laikotarpio pabaigą nustatyta tvarka.

5.3. Analizuoja atvejus, vertina priežastis ir sąlygas, kai priskirtų draudėjų teikiamų SD pranešimų duomenų įrašymas į Registrą sustabdomas dėl galimo draudėjų veiklos nevykdymo ar teikiamų duomenų rizikingumo. Rengia sprendimų dėl sustabdytų SD pranešimų duomenų įrašymo/neįrašymo į Registrą projektus bei išvadas dėl draudėjų įrašymo į rizikingų draudėjų sąrašą.

5.4. Tvarko duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis, ir duomenis apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis bei duomenis pagal asmenų pateiktus atsisakymus nuo draudėjų suteiktų įgaliojimų ar administratoriaus teisių.

5.5. Nagrinėja draudėjų ir apdraustųjų asmenų prašymų dėl duomenų tikslinimo pagrįstumą, atlieka dokumentų, pagrindžiančių apdraustųjų asmenų duomenų įrašymą/tikslinimą Registre patikrinimą, rengia sprendimų dėl duomenų tikslinimo projektus.

5.6. Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registre teisės aktų nustatyta tvarka.

5.7. Tvarko duomenis apie savarankiškai dirbančių asmenų draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas įmokas bei apie laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti, analizuoja šių duomenų tikslinimo poreikį, rengia sprendimų projektus dėl duomenų tikslinimo Registre.

5.8. Rengia išvadų ar sprendimų projektus dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų arba dėl valstybinio socialinio draudimo įmokų skaičiavimo sustabdymo teisės aktų nustatyta tvarka.

5.9. Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą. Tikslina draudėjo/vaikų išlaikymo išmokų skolininko neteisingai nurodytą įmokos kodą, skaičiuoja draudėjams/vaikų išlaikymo išmokų skolininkams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas/išmokų skolas bei juos apskaito draudėjų finansinėse ataskaitose. Perskaičiuoja vaikų išlaikymo išmokų skolininkams palūkanas, paskaičiuotas iki 2017 m. gruodžio 31 d. ir jas apskaito finansinėse ataskaitose.

5.10. Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas), rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka, teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimų informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą. Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo. Priima sprendimus dėl skolų išieškojimo priverstine tvarka Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyriaus (toliau – Fondo valdybos Mažeikių skyrius) direktoriui įgaliojus.

5.11. Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo ar užskaitymo į kitas pajamas teisės aktų nustatyta tvarka.

5.12. Sudaro rekomenduojamų tikrinti draudėjų sąrašus patikrinimams, teikia juos atsakingam vyriausiajam specialistui. Pagal gautą teritorinės valstybinės mokesčių inspekcijos patikrinimų informaciją kontroliuoja papildomai apskaičiuotų sumų sumokėjimą, apdraustųjų duomenų tikslinimą bei apskaito draudėjų finansinėse ataskaitose.

5.13. Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų/vaikų išlaikymo išmokų skolininkų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Fondo valdybos Mažeikių skyriaus finansinei ataskaitai sudaryti bei teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.

5.14. Formuoja ataskaitas apie draudėjų apskaitą, analizuoja ir taiso duomenų neatitikimus, paaiškinimus dėl nustatytų neatitikimų teikia kontroliuojančiam vyriausiajam specialistui.

5.15. Skyriaus vedėjui pavedus suteikia draudėjams draudėjų kodus, priskiria draudėjus specialistams pagal nustatytą draudėjų priskyrimo tvarką. Analizuoja draudėjų duomenų nesutapimo su kitų registrų duomenimis priežastis ir vykdo klaidų šalinimą bendradarbiaujant su atitinkamų registrų tvarkytojais. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka.

5.16. Skyriaus vedėjui pavedus administruoja sudarytas valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo sutartis, prižiūri jų vykdymą, tvarko sutarčių apskaitą ir savanoriškai apsidraudusių asmenų duomenis Registre.

5.17. Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto specialistams.

5.18. Informuoja Skyriaus vedėją apie asmenis, įtariamus padarius administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu, pagal Skyriaus kompetenciją, dėl administracinio nusižengimo protokolo surašymo.

5.19. Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Fondo valdybos Mažeikių skyriaus darbuotojus bei klientus pagal pareigybės kompetenciją.

5.20. Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl veiklos ir/ar taikomosios sistemos programinės įrangos tobulinimo bei poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, pokyčius.

5.21. Dalyvauja rengiant Skyriaus veiklos planą, įgyvendinant veiklos plane nustatytas priemones, atliekant veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.

5.22. Skyriaus vedėjui pavedus, rengia ir teikia duomenis, kitą informaciją pagal Skyriaus kompetenciją.

5.23. Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.

5.24. Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Mažeikių skyrius

daugiau info vtd.lt
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1893 €
Vid. atlyginimas bruto
(47% didesnis už LT vidurkį)
60
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1063 €
25% uždirba 1063-1814 €
25% uždirba 1814-2525 €
25% uždirba nuo 2525 €

Panašūs skelbimai: