Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Registro skyrius Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Kaunas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

Darbo pobūdis

 • Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 10
 • Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga tvarkyti draudėjų ir apdraustųjų duomenis Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro (toliau – Registras) duomenų bazėje ir kontroliuoti priskaičiuotų valstybinio socialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokų (toliau – įmokos), palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Tvarko jam priskirtų draudėjų ir apdraustųjų duomenis Registro duomenų bazėje bei užtikrina jų apsaugą teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Kontroliuoja priskirtų draudėjų socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai) pateikimą nustatyta tvarka ir terminais, įrašo nustatyta tvarka SD pranešimuose pateiktus duomenis į Registro duomenų bazę.
 • Įrašo informaciją pagal draudėjų pateikiamus raštus į Dokumentų valdymo sistemą apie asmenis, kuriems draudėjai suteikia arba panaikina teisę naudotis Elektronine draudėjų aptarnavimo sistema, Draudėjų portalo Draudėjo sritimi administratoriaus teisėmis.
 • Įrašo į Registro duomenų bazę duomenis apie draudėjų įgaliotus fizinius asmenis, kuriems suteikiama arba panaikinama teisė atstovauti draudėjui santykiuose su Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigomis.
 • Tikslina duomenis apie draudimo laikotarpius ir/ar draudžiamąsias pajamas bei įmokas Registro duomenų bazėje teisės aktų nustatyta tvarka.
 • Tvarko ir įrašo/perkelia į Registro duomenų bazę savarankiškai dirbančių asmenų duomenis apie draudimo laikotarpius, draudžiamąsias pajamas ir sumokėtas įmokas.
 • Tikrina ir įrašo į Registro duomenų bazę laikotarpius, kai savarankiškai dirbantys asmenys įmokų gali nemokėti.
 • Kontroliuoja draudėjų įmokų sumokėjimą nustatytais terminais bei palūkanų, baudų ir delspinigių sumokėjimą.
 • Nustato draudėjo skolas Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui (toliau – Fondo biudžetas).
 • Skaičiuoja draudėjams delspinigius už pavėluotai pervestas įmokas.
 • Tikslina draudėjo neteisingai nurodytą įmokos kodą.
 • Rengia sprendimų projektus dėl draudėjų skolų išieškojimo priverstine tvarka.
 • Teikia mokėjimo nurodymus per Piniginių lėšų apribojimo informacinę sistemą ir kontroliuoja jų vykdymą.
 • Rengia ir teikia draudėjams raginimus dėl skolos Fondo biudžetui sumokėjimo.
 • Nagrinėja draudėjų prašymus dėl permokėtų įmokų, palūkanų, baudų ir delspinigių sumų grąžinimo, rengia išvadas/sprendimų projektus dėl permokėtų sumų grąžinimo, sprendimų projektus dėl išieškotos sumos dalies, viršijančios draudėjo skolą, grąžinimo.
 • Sudaro rekomenduojamų tikrinti draudėjų sąrašus patikrinimams, parengia patikrinimams atlikti reikalingus dokumentus, skirtus teritorinei Valstybinei mokesčių, ir teikia juos atsakingam Skyriaus vyriausiajam specialistui.
 • Analizuoja programiniu būdu suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų duomenų teisingumą, tikslina ir rengia priskirtų draudėjų suvestinius duomenis Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – Kauno skyrius) finansinei ataskaitai sudaryti pagal šios pareigybės kompetenciją bei teikia atsakingam Skyriaus vyriausiajam specialistui.
 • Formuoja sąrašus apie savarankiškai dirbančių asmenų gautas pajamų metines sumas, nuo kurių turi būti apskaičiuotos ir sumokėtos įmokos už mokestinius metus, pagal Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos teikiamus deklaracijų duomenis. Remiantis šiais sąrašais, tvarko savarankiškai dirbančių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje ir apskaito finansinėse ataskaitose.
 • Kontroliuoja, ar draudėjai vykdo patikrinimo aktuose nurodytus reikalavimus dėl SD pranešimų pateikimo ir papildomai apskaičiuotų sumų sumokėjimo.
 • Suteikia draudėjams draudėjų kodus, parengia ir išsiunčia pranešimus apie priskirtą draudėjo kodą bei priskiria draudėjus specialistams pagal nustatytą draudėjų priskyrimo tvarką. Analizuoja draudėjų duomenų nesutapimo su kitų registrų duomenimis priežastis ir vykdo klaidų šalinimą bendradarbiaujant su atitinkamų registrų tvarkytojais. Tvarko draudėjų, pakeitusių buveinės vietą, duomenis Registro duomenų bazėje. Suteikia asmens socialinio draudimo numerį nustatyta tvarka Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Formuoja ataskaitas apie draudėjų apskaitą, analizuoja ir taiso duomenų neatitikimus.
 • Administruoja sudarytas valstybinio savanoriškojo socialinio pensijų draudimo ir valstybinio savanoriškojo socialinio draudimo ligos ir motinystės pašalpoms sutartis, prižiūri jų vykdymą, tvarko sutarčių apskaitą ir savanoriškai apsidraudusių asmenų duomenis Registro duomenų bazėje Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Kauno skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Kaupia, sistemina ir saugo dokumentų, susijusių su šios pareigybės funkcijų vykdymu, bylas, ruošia jas archyviniam saugojimui ir teisės aktų nustatyta tvarka bei terminais perduoda į Kauno skyriaus archyvą.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, su juo susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą ir Registro duomenų tvarkymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus bei Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: