Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Registro skyrius Vyriausiasis specialistas

Kaunas - Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

Darbo pobūdis

 • Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyriaus (toliau – Kauno skyrius) Registro skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija –11
 • Registro skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Registras) pagrįstumui įvertinti, sprendimų dėl apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimo Registre projektų rengimui ir sprendimų priėmimui.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • Užtikrina apdraustųjų asmenų duomenų naudojimą pagal paskirtį.
 • Nagrinėja draudėjų ir apdraustųjų asmenų prašymų dėl duomenų tikslinimo pagrįstumą, rengia išvadas ir/ar sprendimų projektus dėl duomenų tikslinimo.
 • Priima sprendimus dėl didelės rizikos nekeliančio draudžiamųjų pajamų dydžio ar draudimo laikotarpio pokyčio duomenų tikslinimo ir perduoda atsakingiems specialistams įrašyti duomenis į Registrą. Informuoja nustatytais atvejais draudėjus ir apdraustuosius apie atliktus tikslinimus.
 • Nagrinėja prašymus ir rengia sprendimų projektus dėl socialinio draudimo duomenų iki 1994 m. tikslinimo Registre.
 • Atlieka draudėjo dokumentų, pagrindžiančių apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimą Registre, patikrinimą.
 • Tvarko Registro duomenų bazėje Valstybinio socialinio draudimo įstatyme nurodytų asmenų duomenis apie valstybinį socialinį draudimą valstybės lėšomis, analizuoja ir vertina programiniu būdu suformuotus siūlomų draudimo valstybės lėšomis pakeitimų sąrašus, rengia sprendimų dėl duomenų tikslinimo Registro duomenų bazėje projektus. Rengia raštų ir paklausimų savivaldybėms projektus Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Analizuoja draudėjų, kurie laiku nepateikė socialinio draudimo pranešimų (toliau – SD pranešimai), sąrašus, aiškinasi nepateikimo priežastis, siunčia reikalavimus draudėjams dėl poveikio priemonių taikymo.
 • Analizuoja draudėjų pateiktus duomenis apie apdraustųjų nulines draudžiamąsias pajamas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui.
 • Analizuoja atvejus ir įvertina priežastis, kai SD pranešimus draudėjai pateikia nepasirašytus kvalifikuotu elektroniniu parašu, teikia siūlymus už kontrolę atsakingam Skyriaus specialistui dėl poveikio priemonių taikymo.
 • Analizuoja rizikingų draudėjų, kurių darbuotojų darbo užmokestis yra mažesnis negu minimalioji mėnesinė alga arba identifikuojami rizikingi pokyčiai teikiant informaciją socialiniam draudimui, duomenis, ruošia medžiagą pokalbiams su šių draudėjų vadovais.
 • Tikrina Skyriaus specialistų suformuotų draudėjų finansinių ataskaitų suvestinių teisingumą, rengia ataskaitinio laikotarpio finansinių ataskaitų suvestinę ir teikia Kauno skyriaus Finansų ir apskaitos skyriui.
 • Nagrinėja paklausimus/skundus dėl sudėtingų duomenų tikslinimo/tvarkymo Registre atvejų, rengia motyvuotų atsakymų projektus.
 • Rengia išvadų dėl savarankiškai dirbančių asmenų teisės nemokėti privalomojo sveikatos draudimo įmokų projektus.
 • Skyriaus vedėjo pavedimu Skyriaus gautus per Dokumentų valdymo sistemą dokumentus paskirsto Skyriaus specialistams.
 • Kontroliuoja Skyriaus atsakingų specialistų tvarkomų dokumentų bylų, susijusių su Skyriaus funkcijų vykdymu, kaupimą, sisteminimą ir saugojimą iki jų perdavimo į Kauno skyriaus archyvą, pagal patvirtintą Skyriaus dokumentacijos planą.
 • Surašo administracinių nusižengimų protokolus asmenims, padariusiems administracinį nusižengimą, susijusį su valstybiniu socialiniu draudimu.
 • Nagrinėja pareiškimus, skundus ir paklausimus, rengia atsakymų projektus, konsultuoja Skyriaus ir kitus Kauno skyriaus darbuotojus pagal pareigybės kompetenciją.
 • Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos, Skyriaus dokumentų tvarkymo ir apskaitos procedūras.
 • Dalyvauja darbo grupių ir komisijų veikloje bei pasitarimuose.
 • Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
 • Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijomis susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
 • Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančiais teisės aktais. Išmanyti Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymą, su juo susijusius Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus norminius teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą ir Registro duomenų tvarkymą. Išmanyti Lietuvos Respublikos mokesčių administravimą reglamentuojančius teisės aktus bei Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis, Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius valstybinį socialinį draudimą, tiek, kiek jie susiję su šios pareigybės funkcijų vykdymu, gebėti juos taikyti praktiškai.
 • Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
 • Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Kauno skyrius

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: