Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Registrų tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Registrų tvarkymo skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė yra karjeros valstybės tarnautojo pareigybė.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Registrų tvarkymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti valstybinį socialinį draudimą valstybės lėšomis (toliau – draudimas valstybės lėšomis) reglamentuojančių įstatymų bei kitų teisės aktų įgyvendinimą, kontroliuoti asmenų, privalomai draudžiamų valstybės lėšomis, draudimą Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos teritoriniuose skyriuose bei Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos Karinių ir joms prilygintų struktūrų skyriuje (toliau – Fondo valdybos teritoriniai skyriai).

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- Teikia pastabas ir pasiūlymus teisės aktų bei jų pakeitimų, apibrėžiančių asmenų draudimą valstybės lėšomis, projektams, teikia išvadas dėl norminių teisės aktų projektų, atsiųstų derinimui su Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Fondo valdyba), pagal Skyriaus kompetenciją.
- Analizuoja norminių teisės aktų pakeitimus dėl draudimo valstybės lėšomis vykdymo, įvertina jų poveikį apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymui Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre (toliau – Apdraustųjų ir išmokų gavėjų registras), teikia išvadas dėl duomenų tvarkymo pokyčių Skyriaus vedėjui.
- Koordinuoja asmens socialinio draudimo numerio suteikimo dėl duomenų tvarkymo Apdraustųjų ir išmokų gavėjų registre klausimus, teikia išvadas ir pasiūlymus Skyriaus vedėjui.
- Rengia valstybės lėšomis draudžiamų asmenų draudimo tvarkų aprašų projektus, analizuoja jų vykdymą, teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo Skyriaus vedėjui.
- Rengia dokumentų, reglamentuojančių apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymą Apdraustųjų ir išmokų gavėjų registre, bei būtinos valstybinio socialinio draudimo funkcijoms vykdyti informacijos apie draudėjus ir apdraustuosius pateikimo tvarkų projektus.
- Kontroliuoja asmenų, privalomai draudžiamų valstybės lėšomis, draudimo vykdymą Fondo valdybos teritoriniuose skyriuose, analizuoja ataskaitas ir apibendrina informaciją apie draudimą valstybės lėšomis, rengia išvadas ir teikia siūlymus Skyriaus vedėjui.
- Analizuoja apdraustųjų asmenų duomenų tikslinimą dėl taikytinos teisės pagal Europos Sąjungos reglamentus Apdraustųjų ir išmokų gavėjų registre, rengia atsakymų į paklausimus bei raštų projektus susijusiais klausimais.
- Rengia Fondo valdybos teritorinių skyrių darbo procedūrų aprašymus draudimo valstybės lėšomis ir apdraustųjų asmenų duomenų tvarkymo srityse, analizuoja jų taikymą bei tobulinimo poreikį.
- Analizuoja Fondo valdybos informacinės sistemos taikomųjų sistemų tobulinimo poreikį, formuoja užduotis programinei įrangai kurti bei tobulinti, pagal šios pareigybės kompetenciją, dalyvauja testuojant sukurtą programinę įrangą.
- Teikia pasiūlymus Skyriaus vedėjui dėl poreikio informuoti klientus apie teisės aktų, susijusių su Skyriui nustatytų funkcijų vykdymu, pokyčius ar būtinybės naują teisės aktą įtraukti į Apdraustųjų, išmokų gavėjų ir draudėjų informavimo interaktyvių elektroninių paslaugų sistemos (toliau – ADIS) stebimų teisės aktų sąrašą bei dėl ADIS veiklos taisyklių papildymo, keitimo ir jų taikymo pagal pareigybės kompetenciją.
- Nagrinėja prašymus, skundus, pranešimus ir rengia atsakymų projektus, Skyriaus vedėjui pavedus.
- Rengia teisės aktų ir kitų dokumentų projektus pagal šios pareigybės kompetenciją.
- Konsultuoja Fondo valdybos ir Fondo valdybos teritorinių skyrių darbuotojus, Fondo valdybos teritorinių skyrių klientus, rengia metodinę medžiagą bei dėsto kvalifikacijos tobulinimo seminaruose pagal Skyriaus kompetenciją.
- Dalyvauja įgyvendinant veiklos planavimo, veiklos vertinimo, rizikos ir kokybės valdymo, korupcijos ir kitos nesąžiningos veiklos prevencijos bei dokumentų tvarkymo procedūras.
- Bendradarbiauja su valstybės valdžios ir valdymo institucijomis bei įstaigomis, savivaldybių institucijomis ir įstaigomis bei kitomis įstaigomis, įmonėmis bei organizacijomis, teikia duomenis pagal Skyriaus kompetenciją.
- Atstovauja Fondo valdybai valstybės valdžios ir valdymo institucijose bei įstaigose, savivaldybių institucijose ir įstaigose bei kitose įstaigose, įmonėse ar organizacijose, Fondo valdybos direktoriui pavedus, pagal šios pareigybės kompetenciją.
- Pavaduoja kitą Skyriaus specialistą jo nesant darbe, Skyriaus vedėjui pavedus.
- Vykdo kitus, su Skyriaus funkcijų vykdymu susijusius, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- Turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą.
- Turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį valstybinio socialinio draudimo srityje.
- Būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Valstybinio socialinio draudimo, Viešojo administravimo, Valstybės tarnybos įstatymais, taip pat su Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybinį socialinį draudimą bei Apdraustųjų ir išmokų gavėjų registro tvarkymą, bei su Europos Sąjungos teisės aktais ir Lietuvos Respublikos tarpvalstybinėmis sutartimis socialinės apsaugos srityje tiek, kiek šių teisės aktų nuostatos susijusios su šios pareigybės funkcijų atlikimu, gebėti jas taikyti praktiškai.
- Būti susipažinusiam su dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos taisyklėmis, sklandžiai dėstyti mintis žodžiu ir raštu.
- Mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »