Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Rinkimų organizavimo skyriaus Vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Pareigybė – karjeros valstybės tarnautojas2. Lygis – „A“3. Kategorija – 13

- Rinkimų organizavimo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga pagal Skyriaus nuostatus organizuoti ir vykdyti rinkimus (referendumus) bei planuoti, organizuoti, vykdyti ir kontroliuoti Vyriausiosios rinkimų komisijos (toliau – Komisija) viešiesiems pirkimams.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- analizuoja ir vertina Komisijos Sekretoriato skyrių pateiktus pasiūlymus dėl kasmetinio Komisijos viešųjų pirkimų plano; rengia ir skelbia Komisijos viešųjų pirkimų metinį pirkimų planą;
- rengia Komisijos vykdomų viešųjų pirkimų skelbimus, viešųjų pirkimų ataskaitas;
- rengia viešųjų pirkimų dokumentus, išskyrus technines specifikacijas; rengia ir teikia pranešimus, informacinius raštus tiekėjams;
- įvertina viešojo pirkimo sąlygas ir faktines aplinkybes ir teikia pasiūlymus dėl pirkimo būdo parinkimo;
- nagrinėja, vertina tiekėjų pasiūlymus ir teikia pasiūlymus dėl tiekėjų pasiūlymų atitikties pirkimo dokumentuose nustatytiems reikalavimams;
- rengia prekių, paslaugų ir darbų pirkimo sutartis, užtikrina jų vykdymo kontrolę;
- vykdo viešųjų pirkimų, susijusių su Europos Sąjungos paramos bei kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis finansuojamų projektų įgyvendinimu, procedūras;
- rengia Komisijos viešųjų pirkimų komisijos posėdžių protokolus;
- pagal Skyriaus kompetenciją rengia Komisijos sprendimų projektus;
- užtikrina dokumentų parengimą Komisijos posėdžiams, vykdo Komisijos priimamų sprendimų registrą;
- tikrina Komisijos sprendimų projektų atitiktį rinkimų įstatymų principams;
- konsultuoja ir rengia dokumentus asmens duomenų apsaugos klausimais;
- atstovauja Komisijai teismuose, kitose valstybės institucijose, rengia ieškinius, pareiškimus, atsiliepimus ir kitus procesinius dokumentus;
- rengia bei teikia informaciją apygardų (savivaldybių) rinkimų komisijų nariams ir kitiems rinkimų dalyviams;
- pagal kompetenciją nagrinėja valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus bei rengia atsakymus;
- dalyvauja Komisijos sudarytose darbo grupėse, komisijose;
- įstatymų nustatyta tvarka ir atvejais teikia/gauna iš valstybės institucijų, visų rūšių įmonių, įstaigų ir organizacijų informaciją, reikalingą funkcijų atlikimui;
- bendradarbiauja su kitų valstybės įmonių, įstaigų ir organizacijų darbuotojais, kitų Komisijos struktūrinių padalinių darbuotojais;
- atostogų, komandiruotės, ligos ir kitais atvejais pavaduoja kitus Skyriaus darbuotojus;
- vykdo kitus su Komisijos, Skyriaus funkcijomis susijusius pirmininko, Skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą (magistro kvalifikacinis laipsnis) socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį viešųjų pirkimų (mažos, supaprastintos ir tarptautinės vertės) srityje;
- būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, rinkimų ir referendumų organizavimą ir vykdymą, Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymu. Būti susipažinusiam su kitais jo veiklos sritį reglamentuojančiais teisės aktais;
- gebėti taikyti teisės normas, sprendžiant viešųjų pirkimų klausimus;
- gebėti atlikti teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus ir rinkimų organizavimą ir vykdymą, analizę;
- mokėti kaupti, sisteminti, valdyti, apibendrinti, analizuoti teisinę informaciją bei rengti išvadas, teikti pasiūlymus;
- išmanyti dokumentų ir teisės aktų projektų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti praktikoje;
- sklandžiai dėstyti savo mintis žodžiu ir raštu, savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbą;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra april mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Vyriausioji rinkimų komisija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »