Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Rizikų valdymo skyriaus vyriausiasis specialistas (PA koeficientas 7,30) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Viešųjų pirkimų tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus
2019 m. liepos 24 d. įsakymu Nr. 1S-121

RIZIKŲ VALDYMO SKYRIAUS
VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I. PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Rizikų valdymo skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II. PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga užtikrinti Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ), Lietuvos Respublikos pirkimų, atliekamų vandentvarkos, energetikos, transporto ar pašto paslaugų srities perkančiųjų subjektų, įstatymo (toliau – PĮ), Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų, atliekamų gynybos ir saugumo srityje, įstatymo (toliau – GSPĮ ), Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymo (toliau – EIRĮ) ir Lietuvos Respublikos koncesijų įstatymo (toliau – KĮ) (toliau visi kartu – Įstatymai) pažeidimų prevenciją, pirkimų ir koncesijų, kuriems taikomi Įstatymai, pirkimo ir koncesijų sutarčių bei preliminarių pirkimo sutarčių (toliau bendrai – sutartys) analizę, pirkimų, sutarčių ir pirkimų bei koncesijų vykdytojų rizikos vertinimą (taip pat ir Europos Sąjungos (toliau – ES) lėšomis finansuojamuose projektuose).

III. VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje veiklos srityje – pirkimų ir koncesijų– srityje.

IV. SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį matematikos, informatikos, fizinių, gyvybės, inžinerijos, technologijų, socialinių mokslų, teisės arba verslo ir viešosios vadybos studijų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo pirkimų arba koncesijų srityje patirtį;
4.3. išmanyti ES teisės aktus, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius pirkimus ir koncesijas, ES struktūrinės paramos panaudojimą, Tarnybos veiklą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą ir gebėti juos taikyti;
4.4. išmanyti dokumentų ir teisės aktų rengimo taisykles ir gebėti jas taikyti;
4.5. gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti veiklą, gebėti savarankiškai rinktis darbo metodus, greitai priimti sprendimus, ieškoti, analizuoti, sisteminti, apibendrinti teisinę, mokslinę ir kitą informaciją, naudotis šiuolaikinėmis informacijos paieškos, perdavimo ir darbo su informacija priemonėmis;
4.6. mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu;
4.7. mokėti užsienio kalbą (anglų, prancūzų arba vokiečių) ne žemesniu nei pažengusiojo vartotojo lygmens B1 lygiu.

V. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas Skyriaus kompetencijos ribose:
5.1. Viešųjų pirkimų rizikos valdymo sistemos (toliau – VPRV IS) pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymo rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl atrinkimo tikrinti ir perduoda atitinkamiems Tarnybos administracijos padaliniams patikrinimui atlikti;
5.2. VPRV IS pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymą ir stebėseną, rengia sprendimus dėl jų įtraukimo į metinius tikrinimų planus;
5.3. VPRV IS pagalba atlieka pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų bei sutarčių vykdymu, rizikos lygio valdymą ir atrenka pirkimų ir koncesijų vykdytojus operatyviam veiklos, susijusios su pirkimų ir koncesijų procedūrų ir sutarčių vykdymu, tikrinimui ir teikia Tarnybos direktoriui siūlymus dėl operatyvaus pirkimų ir koncesijų vykdytojų veiklos patikrinimo;
5.4. atlieka VPRV IS rizikos modelio administravimą ir tobulinimą, rizikos valdymo efektyvumo stebėseną;
5.5. užtikrina rizikos vertinimo metodikos taikymą, šios metodikos tinkamumo vertinimą ir atnaujinimą;
5.6. renka, kaupia ir analizuoja informaciją apie pirkimus ir koncesijas, sudarytas sutartis, preliminariąsias sutartis ir jų vykdymo rezultatus, pirkimų ir koncesijų ginčus, nustatytus pirkimų ir koncesijų vykdymo tvarkos pažeidimus (jų pobūdį, sprendimus, nuobaudas, sankcijas ir pan.) ir pirkimų bei koncesijų praktikoje pasitaikančias problemas, rengia apžvalgas;
5.7. atlieka pirkimų ir koncesijų sistemos efektyvumo stebėseną, analizę ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.8. analizuoja pirkimų ir koncesijų sistemą, visuomenės informavimo priemonėse pateikiamą informaciją, kitų Tarnybos administracijos padalinių išvadas, teismų praktiką ir teikia apibendrintas išvadas bei pasiūlymus dėl rizikos valdymo efektyvinimo ir pirkimų sistemos tobulinimo;
5.9. analizuoja gautus pranešimus (prašymus, skundus, pareiškimus, žiniasklaidoje pateiktą ir iš Tarnybos administracijos padalinių gautą informaciją) apie galimai pirkimų ir koncesijų vykdytojų padarytus teisės aktų pažeidimus, vykdant pirkimų ar koncesijų procedūras, sudarant ar vykdant sutartis, gautos informacijos pagrindu atlieka rizikos vertinimą ir viešai skelbia pirkimų, koncesijų, sutarčių ir pirkimų bei koncesijų vykdytojų, dėl kurių gauti pranešimai, sąrašą;
5.10. nustato rizikingiausias pirkimų ir koncesijų sritis ir teikia siūlymus dėl prevencinių priemonių taikymo;
5.11. atlieka rizikingų pirkimų ir koncesijų vykdytojų ir (ar) pirkimų, koncesijų bei sutarčių stebėseną;
5.12. rengia atsakymus į valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų, asmenų pareiškimus, prašymus ir skundus rengimą;
5.13. bendradarbiauja su valstybės, savivaldybių, teisėsaugos ir kontrolės institucijomis, užsienio valstybių institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;
5.14. bendradarbiauja su kitais Tarnybos administracijos padaliniais, keisdamasis su jais reikiama informacija ir dokumentais, būtinais Tarnybos administracijos padalinių funkcijoms atlikti;
5.15. rengia ir (ar) dalyvauja rengiant aktų projektus ir teikia pasiūlymus dėl jų tobulinimo;
5.16. Tarnybos direktoriui pavedus atstovauja Tarnybai Skyriaus kompetencijai priskirtais klausimais valstybės ir savivaldybių institucijose ir įstaigose Lietuvoje ir užsienyje;
5.17. dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.18. dalyvauja rengiant Tarnybos ir Skyriaus veiklos planavimo dokumentus bei teikia siūlymus dėl jų;
5.19. formuoja ir saugo Skyriui pagal dokumentacijos planą priskirtas bylas ir perduoda tolimesniam saugojimui;
5.20. tvarko ar dalyvauja tvarkant Skyriui priskirtos Tarnybos interneto svetainės dalį;
5.21. vykdo Tarnybos kitų administracijos padalinių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančius pagal darbo sutartis, mokymą;
5.22. vykdo kitus, su Tarnybos ir Skyriaus funkcijomis susijusius, Tarnybos direktoriaus, jo pavaduotojo, kuruojančio Skyriaus veiklą bei Skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI. ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Viešųjų pirkimų tarnyba

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: