Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Šakių rajono apylinkės teismo teisėjo padėjėjas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teisėjo padėjėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 12

- Teisėjo padėjėjo pareigybė reikalinga patarti teisėjui su įstatymų ir kitų teisės aktų analize, taikymu ar sisteminimu susijusiais klausimais, padėti rengti bylas nagrinėjimui teismo posėdyje ir vykdyti kitas teisėjo pareigas, nesusijusias su teisingumo vykdymu.III. PAREIGYBĖS

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- rinkti teisėjui reikalingus įstatymus ir kitus norminius teisės aktus, teisinę bei kitą informaciją, analizuoti ir teikti išvadas;
- išanalizuoti rengiamų teismo posėdžiui bylų medžiagą, įvertinti ir apibendrinti bylose esančias teisės problemas ir referuoti apie jas teisėjui;
- rengti procesinių dokumentų projektus;
- teisėjo pavedimu nagrinėti asmenų skundus, pareiškimus ar prašymus ir juos išnagrinėjus pateikti savo pasiūlymus dėl juose iškeltų klausimų, parengti reikiamus raštų projektus;
- prireikus rengti kitus teismo vidaus tvarkomuosius, organizacinius ir informacinius dokumentus;
- vykdyti teismo pirmininko patvirtintoje tvarkoje šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su Lietuvos teismų informacine sistema (LITEKO);
- esant reikalui pavaduoti vyresnįjį specialistą (teismo raštinės veiklos koordinavimui) ar kitą teisėjo padėjėją;
- tvarkyti susirašinėjimo su užsienio valstybių institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis teisinės pagalbos klausimais dokumentus;
- dalyvauti darbo grupių ir komisijų veikloje;
- užtikrinti bylose esančių asmenų asmens duomenų apsaugą pagal Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo ir kitus teisės aktų reikalavimus;
- vykdyti kitus teismo pirmininko (teisėjo) su teismo funkcijų vykdymu susijusius, nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti socialinių mokslų srities, teisės krypties aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą (teisės bakalauro ir teisės magistro dvipakopį arba vientisųjų studijų magistro) išsilavinimą;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą;
- mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- išmanyti ir gebėti praktiškai taikyti Lietuvos Respublikos bei tarptautinius teisės aktus, reglamentuojančius teismų sistemą, kompetenciją ir veiklą, teismo procesą, civilinius, darbo, baudžiamuosius materialinius teisinius santykius, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą;
- sklandžiai ir taisyklingai dėstyti mintis žodžiu ir raštu;
- išmanyti dokumentų rengimo ir įforminimo taisykles, teisės aktų projektų rengimo taisykles, procesinių dokumentų rengimo metodiką.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Šakių rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »