Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojo Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus Vyriausiasis specialistas

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Miesto ūkio departamento Miesto tvarkymo skyriaus vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 11

- Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga Savivaldybės strateginio veiklos plano skyriui priskirtų uždavinių ir funkcijų vykdymui, lėšų poreikiui planuoti bei racionaliam jų panaudojimui užtikrinti, skyriaus veiklos ataskaitoms rengti ir skirtų asignavimų racionaliam panaudojimui užtikrinti.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- apibendrina ir parengia skyriaus kuruojamos srities programų ir (arba) priemonių projektus, strateginės veiklos planus, planuoja ir parengia lėšų poreikį skyriui priskiriamoms priemonėms įgyvendinti;
- vykdo einamąją bei išankstinę finansų kontrolę ir užtikrina teisingą lėšų panaudojimą skyriaus priskirtų funkcijų vykdymui;
- rengia sutartis, susijusias ir nesusijusias su viešaisiais pirkimais (bendradarbiavimo, paramos ir kt.), sutarčių papildymus ir pakeitimus, kontroliuoja jų terminus;
- rengia viešojo pirkimo technines užduotis ir atsakymų projektus konkurso dalyviams dėl viešojo pirkimo objekto techninės užduoties, dalyvauja konkurso pasiūlymų vertinimo komisijų ir darbo grupių darbe, teikia išvadas dėl konkurso pasiūlymų techninės užduoties vertinimo, vykdo mažos vertės viešuosius pirkimus apklausos būdu;
- teikia informaciją apie skyriaus kuruojamos srities investicinių ir neinvesticinių projektų poreikį, rengia ir teikia investicinių projektų inicijavimo paraiškas, preliminarius paskaičiavimus;
- rengia paraiškas finansuojančioms institucijoms, bendradarbiavimo, paramos, finansavimo sutarčių projektus arba teikia juos derinti skyriui priskirtų priemonių finansavimui gauti, papildomų susitarimų, suderinimo protokolų, sutarčių pakeitimų, reikalingų paslaugų teikimo ir darbų atlikimo apimties kontrolei, vykdant skyriaus funkcijas, projektus, kontroliuoja pasirašytų sutarčių terminus, teikia ataskaitas apie atliktas priemones ir skirtų lėšų panaudojimą;
- vykdo skyriaus inicijuotų Savivaldybės administracijos dokumentų registravimą, tvarkymą, saugojimą (gauti, siunčiami dokumentai, pavedimai ir kt.);
- pagal savo kompetenciją rengia savivaldybės tarybos sprendimų, mero potvarkių, Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų ir kitų dokumentų (taisyklių, aprašų) projektus;
- analizuoja, sistemina, kaupia duomenis savo kompetencijai priskirtais klausimais;
- bendradarbiauja su kitais Savivaldybės struktūriniais padaliniais, savivaldybės biudžetinėmis, viešosiomis įstaigomis ir kitomis institucijomis savo kompetencijai priskirtais klausimais;
- teikia informaciją pagal paklausimą savo kompetencijai priskirtais klausimais;
- dalyvauja sudarytose darbo grupėse (komisijose) pagal atskirus įsakymus ar pavedimus.
- Vykdo kitas teisės aktų nustatytas funkcijas ir nenuolatinio pobūdžio skyriaus vedėjo pavedimus, atitinkančius skyriaus uždavinius ir funkcijas.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities inžinerijos krypties arba socialinių mokslų studijų srities ekonomikos, vadybos ir verslo administravimo krypties išsilavinimą;
- turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį inžinerijos, ekonomikos arba viešųjų pirkimų srityje;
- išmanyti ir mokėti taikyti praktikoje Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, strateginio planavimo ir biudžeto sudarymo principus, savivaldybės biudžeto asignavimų, ES fondų ir kitų finansavimo šaltinių lėšų naudojimą, viešuosius pirkimus, dokumentų valdymą, savivaldybės institucijų sprendimus, susijusius su skyriaus funkcijų vykdymu;
- mokėti kaupti, valdyti, analizuoti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo darbinę veiklą;
- mokėti dirbti „Microsoft Office“ programiniu paketu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Klaipėdos miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »