Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas (9,5) (karjeros valstybės tarnautojas)

Kupiškis - Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnyba

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA

Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus

2019 m. gegužės 24 d. įsakymu Nr. KV-9KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAVADUOTOJO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
 • Kupiškio rajono savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas (toliau – Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas) yra BĮ Kupiškio rajono savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vadovo pavaduotojas – įstaigos vadovo pavaduotojas, karjeros valstybės tarnautojas.II SKYRIUS

PASKIRTIS2. Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojo pareigybės paskirtis yra organizuoti ir atlikti išorės finansinį bei veiklos auditą ir kontrolę Savivaldybės administracijoje, Savivaldybės administravimo subjektuose bei Savivaldybės kontroliuojamose įmonėse, prižiūrint, ar teisėtai, veiksmingai, taupiai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas, taip pat įgyvendinti BĮ Kupiškio rajono Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos (toliau – Tarnyba) vadovo pavaduotojo funkcijas.III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas specialiojoje srityje - išorės auditas ir bendrojoje veiklos srityje – dokumentų valdymas bei įstaigos administravimasIV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI
 • Turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir/ar magistro finansų, ekonomikos, apskaitos krypčių išsilavinimą;
 • Turėti ne mažesnę kaip trejų metų darbo patirtį viešojo sektoriaus subjektų išorės audito srityje; turėti ne mažesnę nei vienerių metų vadovaujamojo darbo patirtį;
 • Gerai išmanyti Valstybinio audito reikalavimus, tarptautinius audito standartus ir viešojo sektoriaus subjektų audito atlikimo tvarką, valstybės ir savivaldybės turto valdymą, naudojimą, savivaldybių biudžetų sudarymą ir vykdymą, biudžetinių ir viešųjų įstaigų, bendrovių, savivaldybės įmonių veiklą ir atskaitomybę, buhalterinę apskaitą reglamentuojančius teisės aktus, viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus;
 • Mokėti naudoti, valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti audito ar patikrinimo metu surinką informaciją, rengti auditų, patikrinimų ataskaitas, pateikti išvadas, pasiūlymus, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • Sugebėti taikyti teorines žinias darbe, dalykiškai vykdyti pavedimus;
 • Išmanyti raštvedybos taisykles ir jas taikyti praktikoje, mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, interneto naršyklėmis.V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS
 • Vykdo Savivaldybės kontrolieriaus funkcijas Savivaldybės kontrolieriui nesant arba negalint vykdyti pareigų;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu atlieka eilinius ir veiklos plane nenumatytus finansinius, veiklos, savivaldybės biudžeto vykdymo, turto apskaitos ir finansinės atskaitomybės auditus savivaldybės administracijoje, savivaldybės administravimo subjektuose, savivaldybės valdomose įmonėse (toliau – audituojami subjektai) ir audito metu:
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu tikrina ir vertina savivaldybės biudžeto lėšų naudojimą audituojamuose subjektuose;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu tikrina ir vertina kaip audituojami subjektai valdydami, naudodami, disponuodami savivaldybės bei savivaldybei perduotu valstybės turtu, vykdo įstatymų ir kitų norminių teisės aktų reikalavimus;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu tikrina ir vertina biudžeto asignavimų valdytojų programų išlaidų sąmatų teisingumą;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu tikrina atliktų darbų sąmatų ir atliktų darbų pagrįstumą audituojamuose subjektuose;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu tikrina turto apskaitą, turto ir finansines ataskaitas;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia išvadų dėl pateikto tvirtinti savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo projektus;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu rengia išvadų dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo ir pritarimo galutinėms viešojo ir privataus sektorių partnerystės sutarties sąlygoms, jeigu jos skiriasi nuo sprendime dėl viešojo ir privataus sektorių partnerystės projektų įgyvendinimo tikslingumo nurodytų partnerystės projektų sąlygų, projektus;
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavedimu vertina audituojamų subjektų viešąjį ir vidaus administravimą, tikslų įgyvendinimą, planų ir programų vykdymą, administracinės veiklos kokybę ir efektyvumą, taip pat vidaus kontrolės ir vidaus audito sistemos patikimumą;
 • Nustatyta tvarka surašo, suderina ir teikia pasirašyti audito ataskaitas;
 • Rengia sprendimų projektus ir kontroliuoja nurodymų dėl audito metu nustatytų trūkumų pašalinimo vykdymą;
 • Rengia kitus su audito atlikimu susijusius dokumentų (raštų, pasiūlymų, išvadų) projektus.
 • Nagrinėja gaunamus gyventojų prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadų dėl tokio tyrimo rezultatų projektus;
 • Teisės aktų nustatyta tvarka ir suderinęs su Savivaldybės kontrolieriumi teikia informaciją viešinimui svetainėje www.kupiskis.ltatsakingam Savivaldybės administracijos IT darbuotojui;
 • Vykdo Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos dokumentų, atliktų auditų bylų archyvavimą;
 • Vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti tarnybos tikslai.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS
 • Savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas tiesiogiai pavaldus Savivaldybės kontrolieriui.

Kiti įmonės darbo skelbimai:

Visi šios įmonės skelbimai (121) »