Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Savivaldybės kontrolierius (įstaigos vadovas)

Skuodas - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

SKUODO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBOS SAVIVALDYBĖS KONTROLIERIAUS PAREIGYBĖS APRAŠYMAS


I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA


1. Skuodo rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybės) kontrolės ir audito tarnybos savivaldybės kontrolierius (toliau – Savivaldybės kontrolierius) yra karjeros valstybės tarnautojas – įstaigos vadovas.


II SKYRIUS

PASKIRTIS


2. Savivaldybės kontrolieriaus pareigybė reikalinga prižiūrėti, ar teisėtai, efektyviai, ekonomiškai ir rezultatyviai valdomas ir naudojamas Savivaldybės turtas bei patikėjimo teise valdomas valstybės turtas, kaip vykdomas Savivaldybės biudžetas ir naudojami kiti piniginiai ištekliai, vadovauti Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybai (toliau – tarnybai) bei organizuoti jos darbą.


III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS


3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas šiose srityse:

3.1. bendroji veiklos sritis – dokumentų valdymas, finansų valdymas ir apskaita, personalo valdymas, įstaigos administravimas;

3.2. specialioji veiklos sritis – išorės auditas ir kontrolė.


IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM

VALSTYBĖS TARNAUTOJUI


4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. privalo turėti aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnį kaip 3 metų darbo finansų, ekonomikos, teisės, audito arba kontrolės srityse stažą ir ne mažesnę kaip 3 metų vadovaujamojo darbo patirtį;

4.3 būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vietos savivaldą, valstybės tarnybą, vidaus kontrolę, vidaus ir išorės auditą, viešąjį ir vidaus administravimą, viešųjų ir privačių interesų derinimą valstybinėje tarnyboje, savivaldybės biudžeto sudarymą ir vykdymą, turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo, strateginį planavimą, akcinių bendrovių, biudžetinių bei viešųjų įstaigų veiklą, buhalterinę apskaitą ir atskaitomybę, valstybinio audito reikalavimus, išorės audito atlikimo metodiką, sugebėti taikyti teisės aktus pagal kompetenciją;

4.4. išmanyti Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijų ir Dokumentų rengimo taisyklių reikalavimus;

4.5. sugebėti organizuoti ir planuoti tarnybos veiklą, savarankiškai priimti sprendimus;

4.6. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti ir valdyti informaciją, jos pagrindu rengti išvadas;

4.7. mokėti dirbti kompiuterine programa „Microsoft Office“.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS


5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. tvirtina tarnybos struktūrą, pareigybių sąrašą, pareigybių aprašymus ir pareiginius nuostatus. Valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka priima į pareigas ir iš jų atleidžia valstybės tarnautojus ir Darbo kodekso nustatyta tvarka priima ir atleidžia darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, atlieka kitas tarnybos personalo valdymo funkcijas;

5.2. leidžia įsakymus, organizuoja tarnybos darbą, valstybės tarnautojų mokymą ir jų kvalifikacijos tobulinimą;

5.3. sudaro tarnybos veiklos plano projektą, gavęs Skuodo rajono savivaldybės tarybos (toliau – Savivaldybės tarybos) Kontrolės komiteto pritarimą, su šio plano projektu supažindina Valstybės kontrolę ir Savivaldybės administracijos centralizuotą vidaus audito tarnybą. Kasmet iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos patvirtina ateinančių metų tarnybos veiklos planą, organizuoja jo vykdymą ir yra už tai atsakingas. Prireikus patvirtintą planą tikslina bendra plano tvirtinimo tvarka;

5.4. tarnybos veiklos planą kasmet per 10 dienų nuo jo patvirtinimo pateikia Valstybės kontrolei;

5.5. turi teisę dalyvauti Savivaldybės tarybos, komitetų, komisijų, kolegijos posėdžiuose ir pareikšti nuomonę savo kompetencijos klausimais;

5.6. valstybės kontrolieriaus rašytiniu prašymu gali dalyvauti ar pavesti tarnybos valstybės tarnautojams pagal jų kompetenciją dalyvauti Valstybės kontrolės pareigūnų atliekamuose Savivaldybės administravimo subjektų finansiniuose ir veiklos audituose;

5.7. pats atlieka ir (arba) skiria tarnybos valstybės tarnautojus atlikti išorės finansinį ir veiklos auditą, įgyvendina įstatymuose ir kituose teisės aktuose priskirtas funkcijas;

5.8. priima sprendimus pagal atlikto finansinio ir veiklos audito ataskaitas, nurodo Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams jų veiklos trūkumus ir nustato terminą, per kurį turi būti pašalinti nustatyti teisės aktų pažeidimai. Savivaldybės administracijos direktorius, audituotų subjektų vadovai per Savivaldybės kontrolieriaus nustatytą terminą (bet ne trumpesnį kaip 30 dienų) privalo ištaisyti audito metu nustatytus jų veiklos trūkumus ir pažeidimus ir apie jų pašalinimą raštu pranešti Savivaldybės kontrolieriui;

5.9. teikia Savivaldybės merui, Savivaldybės administracijos direktoriui, audituotų subjektų vadovams išvadas, ataskaitas ir sprendimus, kurie buvo priimti dėl finansinio ir veiklos audito metu nustatytų ir nepašalintų teisės aktų pažeidimų. Audito ataskaitas ir išvadas skelbia Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma, ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

5.10. kiekvienais metais iki liepos 15 d. teikia Savivaldybės tarybai išvadą dėl pateikto tvirtinti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio, savivaldybės biudžeto ir turto naudojimo;

5.11. finansinio ir veiklos audito metu nustatęs nusikalstamos veikos požymių, apie tai praneša teisėsaugos institucijoms;

5.12. imasi prevencinių priemonių, kad būtų ištaisyti ir nepasikartotų nustatyti teisės aktų pažeidimai;

5.13. nagrinėja iš gyventojų gaunamus prašymus, pranešimus, skundus ir pareiškimus dėl Savivaldybės lėšų ir turto, patikėjimo teise valdomo valstybės turto naudojimo, valdymo ir disponavimo juo ir teikia išvadas dėl tokio tyrimo rezultatų;

5.14. įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka teikia informaciją valstybės ir Savivaldybės institucijoms;

5.15. Savivaldybės tarybos veiklos reglamente nustatyta tvarka ir terminais teikia tarnybos veiklos ataskaitą. Tarnybos veiklos ataskaitą arba jos santrauką paskelbia vietinėje spaudoje, Savivaldybės interneto svetainėje, o jei įmanoma, ir per kitas visuomenės informavimo priemones;

5.16. Savivaldybės tarybos arba Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto prašymu teikia informaciją pagal savo kompetenciją;

5.17. atlieka savivaldybės biudžeto vykdymo ir kitų piniginių išteklių naudojimo auditą;

5.18. atsako už įstatymuose ir kituose teisės aktuose Savivaldybės kontrolieriui numatytų įgaliojimų vykdymą, taip pat už nepagrįstos ir neteisingos audito išvados pateikimą;

5.19. teikia informaciją Vyriausybės atstovui apie Savivaldybės kontrolieriaus teiktas išvadas ir rekomendacijas;

5.20. sudaro sąlygas Valstybės kontrolės pareigūnams dalyvauti Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audite tokiu mastu, kad Valstybės kontrolės pareigūnai surinktų tinkamus ir pakankamus įrodymus išvadai dėl nacionalinio finansinių ataskaitų rinkinio parengti, ir teikia duomenis Valstybės kontrolei apie Savivaldybės konsoliduotųjų ataskaitų rinkinio audito rezultatus;

5.21. atstovauja tarnybai valstybės, Savivaldybės institucijose ir kitose įstaigose arba įgalioja atstovauti kitą tarnybos valstybės tarnautoją;

5.22. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų priskirtas funkcijas, vykdo kitus su tarnybos funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio Skuodo rajono savivaldybės tarybos, mero, pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos tikslai.


VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS


6. Savivaldybės kontrolierius yra tiesiogiai pavaldus Savivaldybės tarybai.

Pareiginės algos koeficientas: 14.50
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €