Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Seimo kanclerio biuro Patarėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

Darbo pobūdis

1. Seimo kanclerio biuro patarėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 16
 • Seimo kanclerio biuro (toliau – Biuras) patarėjo pareigybė reikalinga teisinėmis priemonėmis padėti Seimo kancleriui užtikrinti Seimo kanceliarijos veiklos teisėtumą.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
 • vadovaudamasis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo atlieka Seimo kanceliarijoje duomenų apsaugos pareigūno funkcijas, atsižvelgdamas į duomenų tvarkymo pobūdį, aprėptį, kontekstą ir tikslus:
 • informuoja duomenų valdytoją arba duomenų tvarkytoją ir duomenis tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal šį reglamentą ir kitas Europos Sąjungos arba valstybės narės apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais;
 • stebi, kaip laikomasi šio reglamento, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinės teisės duomenų apsaugos nuostatų ir duomenų valdytojo arba duomenų tvarkytojo politikos asmens duomenų apsaugos srityje;
 • atlieka kontaktinio asmens funkcijas priežiūros institucijai kreipiantis su duomenų tvarkymu susijusiais klausimais, įskaitant Europos Parlamento ir Tarybos reglamento 36 straipsnyje nurodytas išankstines konsultacijas, ir prireikus konsultuoja visais kitais klausimais;
 • bendradarbiauja su priežiūros institucija;
 • rengia atsakymų į asmenų paklausimus dėl Seimo kanceliarijos tvarkomų asmens duomenų projektus;
 • prireikus vertina, ar Seimo valdybos sprendimų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, juos vizuoja, Seimo kanclerio pavedimu rengia pastabas dėl Seimo valdybai teikiamos medžiagos;
 • vertina, ar Seimo kanclerio įsakymų projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, juos vizuoja;
 • Seimo kanclerio pavedimu rengia Seimo kanclerio įsakymų ir kitų teisės aktų, raštų, Seimo kanceliarijos sudaromų sutarčių projektus;
 • Seimo kanclerio pavedimu rengia įstatymų ir kitų teisės aktų projektus, teikia pasiūlymus, pastabas bei išvadas dėl įstatymų ir kitų teisės aktų projektų;
 • vertina, ar Seimo kanceliarijos sudaromų sutarčių ir jų keitimo projektai atitinka Lietuvos Respublikos įstatymų, kitų teisės aktų ir teisės technikos reikalavimus, juos vizuoja, taip pat vertina kitoms sutarties šalims adresuotus raginimus, pretenzijas, kitus dokumentus dėl sutarčių vykdymo, dokumentus, reikalingus sutartims nutraukti;
 • prireikus atstovauja Seimo kanceliarijai teismuose, išankstinio ginčų nagrinėjimo ne teismo tvarka institucijose ir ikiteisminio tyrimo įstaigose, Seimo kanclerio pavedimu – kitose institucijose, įstaigose, įmonėse ir organizacijose, rengia procesinius ir kitus dokumentus, teikiamus teismams, kitoms institucijoms, įstaigoms, įmonėms ir organizacijoms; teikia informaciją Seimo kancleriui apie teismų procesų, kuriuose dalyvauja Seimo kanceliarija, eigą;
 • registruoja Seimo kanclerio įsakymus veiklos klausimais, kai nuolat šias funkcijas atliekantis kitas Biuro tarnautojas atostogauja, yra laikinai nedarbingas ar dėl kitų priežasčių negali laikinai eiti pareigų;
 • registruoja siunčiamus raštus ir kitus dokumentus, sudaro bylas, pavestas sudaryti pagal Seimo kanceliarijos dokumentacijos planą, rengia jas archyviniam saugojimui;
 • konsultuoja Seimo kanceliarijos valstybės tarnautojus ir darbuotojus, dirbančius pagal darbo sutartis, sutarčių, teisės aktų rengimo, taikymo klausimais ir teikia kitą teisinę pagalbą;
 • Seimo kanclerio pavedimu dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
 • Seimo kanclerio pavedimu teisės aktų nustatyta tvarka nagrinėja asmenų prašymus, rengia atsakymų į juos projektus;
 • atlieka kitas su Biuro veikla susijusias funkcijas ir Seimo kanclerio nenuolatinio pobūdžio pavedimus, reikalingus Seimo kanceliarijos strateginiams tikslams pasiekti.

Reikalavimai

 • Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį bakalauro ir magistro kvalifikacinių laipsnių socialinių mokslų studijų srities teisės krypties išsilavinimą ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę kaip 3 metų teisinio darbo (įskaitant teisės aktų projektų rengimą) patirtį, darbo asmens duomenų apsaugos srityje patirties;
 • išmanyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Seimo ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, darbo santykius, asmens duomenų teisinę apsaugą reglamentuojančius teisės aktus;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos Seimo statutu, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos nuostatais, Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos reglamentu;
 • mokėti valdyti, kaupti, analizuoti, sisteminti ir apibendrinti informaciją ir rengti išvadas;
 • gebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, rinktis darbo metodus, atlikti pavedimus;
 • sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimą ir tvarkymą reglamentuojančius teisės aktus;
 • mokėti anglų, vokiečių arba prancūzų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu;
 • mokėti naudotis šiomis kompiuterio programomis: teksto redaktoriaus, elektroninių lentelių, pateikčių rengimo ir pristatymo, elektroninio pašto; mokėti naudotis interneto paslaugomis, kompiuterinėmis Lietuvos Respublikos valstybės ir Europos Sąjungos institucijų duomenų bazėmis, informacinėmis sistemomis ir registrais;
 • būti iniciatyviu, atsakingu, gebėti bendrauti ir dirbti komandoje.
 • atitikti teisės aktuose nustatytus reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Slaptai“.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: