Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyriaus vyriausiasis specialistas (darbo vieta - Kėdainiai) (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2020 m. vasario 26 d. įsakymo Nr. V-60

ŠIAULIŲ KLIENTŲ APTARNAVIMO DEPARTAMENTO KĖDAINIŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento Kėdainių skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) Kėdainių skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga aptarnauti ribotų įsidarbinimo galimybių darbo ieškančius asmenis (toliau – darbo ieškantis asmuo), siekiant juos integruoti į darbo rinką, teikti darbo rinkos paslaugas, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos, užimtumo rėmimo ir kitas užimtumo priemones, remiančias užimtumą bei teisės į darbą įgyvendinimą, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, užtikrinant nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITYS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – darbo rinkos ir užimtumo rėmimo politikos įgyvendinimo – funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALŪS REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų krypčių grupės išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį klientų aptarnavimo srityje;
4.3. žinoti ir gebėti taikyti praktiškai įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, analitiškai įvertinti problemas, rengti išvadas, problemų sprendimų koncepcijas, modeliuoti situacijas, prognozuoti rezultatus, nustatyti sprendimų strategiją;
4.5. turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. registruoja darbo ieškančius asmenis, suveda jų duomenis į Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) valdomą informacinę sistemą;
5.2. organizuoja įsidarbinimo galimybių vertinimo paslaugos suteikimą darbo ieškantiems asmenims pagal Užimtumo tarnybos direktoriaus patvirtintus kriterijus, kurios tikslas yra nustatyti ir parinkti darbo ieškantiems asmenims tas darbo rinkos paslaugas ir (ar) aktyvios darbo rinkos politikos priemones, kurios yra tinkamos atsižvelgiant į turimą kvalifikaciją ir (ar) kompetenciją, darbo patirtį, nedarbo laikotarpį, sveikatos būklę ir kitas aplinkybes, darančias įtaką įsidarbinimo galimybėms;
5.3. teikia informavimo ir konsultavimo paslaugas apie darbo rinkos paslaugas ir užimtumo rėmimo priemones bei dalyvavimo jose sąlygas, įsidarbinimo ir profesijos įsigijimo ar persikvalifikavimo, bedarbio statuso suteikimo, sustabdymo, atkūrimo ir panaikinimo, nutraukimo sąlygų klausimais;
5.4. taiko „atvejo“ vadybos principą ir kartu su darbo ieškančiu asmeniu parengia individualius užimtumo veiklos planus, numato tikslus ir uždavinius, apibrėžia galutinius veiksmus ir siekimus, kurie padėtų išspręsti nedarbo problemą;
5.6. atlieka individualaus užimtumo veiklos plano vykdymo įvertinimą ir eigą, įtraukia darbo ieškantį asmenį į visus pasiekimų įvertinimo aspektus, dokumentuoja rezultatus;
5.7. atsižvelgiant į darbinės veiklos efektyvumo įvertinimą, renka duomenis apie darbo ieškančio asmens pasitenkinimą veikla ir jo pastangas, požiūrį į individualų veiklos planą;
5.8. taikant stebėjimo metodą, stebi darbo ieškančio asmens susidomėjimą veikla, savijautą, naujų socialinės bei darbinės veiklos įgūdžių atsiradimą ir jau turimų išsaugojimą bei numato jų panaudojimo galimybes;
5.9. teikia profesinio informavimo paslaugą, informuoja apie laisvas darbo vietas, darbo paiešką, profesinį mokymą, studijas, kvalifikacijų paklausą ir jų poreikių prognozes, profesijos pasirinkimą, keliamus reikalavimus;
5.10. teikia profesinio konsultavimo paslaugą, skirtą darbo ieškančio asmens profesiniam apsisprendimui, padeda darbo ieškantiems asmenims, išskyrus darbo ieškančius asmenims, turinčius proto ir psichikos negalią, įvertinti savo gebėjimus ir asmenines savybes renkantis tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant, taip pat motyvuoja juos mokytis, dirbti ar dalyvauti Užimtumo tarnybos organizuojamose priemonėse;
5.11. siūlo darbo ieškantiems asmenims, turintiems proto ir psichikos negalią, kreiptis į specialios kvalifikacijos specialistus, siekiant įvertinti gebėjimus ir asmenines savybes renkantis tam tikrą profesiją ar persikvalifikuojant bei padedant apsispręsti planuojant profesinę karjerą ir pasirenkant įgyvendinamus užimtumo tikslus;
5.12. motyvuoja, siekiant nusistatyti prioritetus grįžti į darbo rinką ar dalyvauti joje, taiko motyvavimo stiprinimo ir palaikymo priemones, esant poreikiui, siūlo kreiptis į specialios kvalifikacijos specialistą, kuris padėtų apsispręsti planuojant profesinę karjerą ir pasirenkant įgyvendinamus užimtumo tikslus;
5.13. teikia informaciją apie Europos užimtumo tarnybų tinklo veiklą Lietuvoje, darbo ir gyvenimo sąlygas, įsidarbinimo, mokymosi galimybes, įsidarbinimui reikalingų dokumentų parengimo Europos Sąjungoje ir Europos ekonominės erdvės šalyse;
5.14. teikia tarpininkavimo įdarbinant paslaugas, vykdo tinkamų darbuotojų atranką užregistruotoms laisvoms darbo vietoms užpildyti, teikia siūlymus įsidarbinti;
5.15. motyvuoja ir moko darbo ieškančius asmenis naudotis Užimtumo tarnybos teikiamomis e. paslaugomis ir kitais savarankiškos darbo paieškos būdais bei metodais;
5.16. dalyvauja pažintiniuose ar tiksliniuose vizituose pas darbdavius, siekdamas susipažinti su darbo vietomis ir darbuotojams keliamais reikalavimais, kad užtikrintų kokybišką tinkamų darbuotojų atranką;
5.17. rengia, saugo ir nustatyta teisės aktuose tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
5.18. skenuoja, kopijuoja dokumentus, tvirtina dokumentų kopijas, nuorašus, išrašus;
5.19. priima asmenų pranešimus, prašymus ir kitus dokumentus bei juos registruoja dokumentų valdymo sistemoje;
5.20. laiku ir teisingai pildo, redaguoja duomenis jo kompetencijai priskirtais klausimais Užimtumo tarnybos informacinėje sistemoje, atsako už teisiškai pagrįstų ir laiku padarytų sprendimų bei veiksmų, susijusių su registracija Užimtumo tarnyboje, ir kitų jam priskirtų funkcijų bei vienkartinių pavedimų vykdymą;
5.21. užtikrina bendradarbiavimą su kitomis institucijomis ir socialiniais partneriais (savivaldybe, seniūnijomis, mokymo centrais ir kt.), siekiant kokybiškų ir vieno langelio principu paremtų, paslaugų teikimo neįgaliems asmenims;
5.22. teikia pasiūlymus tiesioginiam vadovui klientų aptarnavimo kokybės gerinimo klausimais;
5.23. analizuoja ir vertina savo darbą, aptarnaujant klientus, tobulina, gilina, įgyja reikalingas žinias ir kompetencijas, pavestoms funkcijoms atlikti;
5.24. pavaduoja kitą Skyriaus darbuotoją, jam nesant darbe;
5.25. vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus, Departamento direktoriaus ar Skyriaus vedėjo pavedimus, susijusius su Skyriaus funkcijomis.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 7.10
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €