Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

Darbo pobūdis

1. Šiaulių klientų aptarnavimo departamento vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.
 • Pareigybės lygis – A.
 • Pareigybės kategorija – 11
 • Šiaulių klientų aptarnavimo departamento (toliau – Departamentas) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga koordinuoti Departamentui pavaldžių klientų aptarnavimo skyrių (toliau – Skyriai) veiklą, stebėti, analizuoti ir vertinti jų veiklos rezultatus, priemonių kokybę ir efektyvumą, įgyvendinant teisės aktuose nustatytas aktyvios darbo rinkos politikos priemones, profesinės reabilitacijos programas (toliau – Priemonės) Departamento aptarnaujamoje teritorijoje, atsižvelgiant į moterų ir vyrų lygių galimybių principą, siekiant užtikrinti nustatytų užduočių ir veiklos rodiklių įgyvendinimą.III.
 • Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • vykdo Priemonių įgyvendinimo Departamento Skyriuose stebėseną, kokybės bei efektyvumo vertinimą, siekiant įgyvendinti įstaigai nustatytus tikslus ir uždavinius:
 • vykdo Priemonių planavimo, lėšų panaudojimo, įgyvendinimo stebėseną, kontrolę ir efektyvumo vertinimą, ir teikia informaciją viešam paskelbimui interneto svetainėje;
 • teikia poreikį Departamento direktoriui dėl planuojamų panaudoti lėšų Priemonėms įgyvendinti;
 • vertina Departamento Skyrių Priemonių sutarčių sudarymą, vykdymą ir administravimą, duomenų suvedimą į informacinę sistemą, teikia informaciją Departamento direktoriui;
 • vykdo priskirtų Europos socialinių fondų projektų stebėseną ir kontroliuoja rodiklių pasiekimą;
 • atlieka dalyvavimo Priemonėse nutraukimo priežasčių analizę ir teikia siūlymus Departamento direktoriui dėl veiksmų nutraukimų prevencijai ir Departamento Skyrių Priemonių įgyvendinimo planų pakeitimo;
 • rengia dokumentus dėl lėšų grąžinimo iš asmenų, darbdavių, subsidijų gavėjų, pažeidusių sutartinius įsipareigojimus ar teisės aktų reikalavimus, stebi ir vertina lėšų susigrąžinimą, informuoja Departamento direktorių;
 • esant poreikiui, informaciją apie lėšų susigrąžinimą ir poreikį ginčą spręsti teismine tvarka teikia Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – Užimtumo tarnyba) Finansų, teisės ir pirkimų departamento Teisės skyriui;
 • koordinuoja subsidijų už karo prievolininkus mokėjimo administravimą;
 • teikia metodinę pagalbą Departamento Skyriams Priemonių įgyvendinimo klausimais savo kompetencijos ribose;
 • teikia pasiūlymus Departamento direktoriui dėl Priemonių įgyvendinimo ir jų efektyvumo didinimo, darbo organizavimo tobulinimo;
 • nagrinėja asmenų pranešimus skundus ir prašymus susijusius su pavestomis funkcijomis, ir savo kompetencijos ribose imasi reikiamų priemonių, kad būtų išspręsti juose keliami klausimai;
 • vykdydamas jam pavestas funkcijas, bendradarbiauja su Departamento ir kitų Užimtumo tarnybos struktūrinių padalinių darbuotojais, kitomis įstaigomis, institucijomis ir organizacijomis;
 • rengia, saugo ir teisės aktuose nustatyta tvarka perduoda į archyvą jo kompetencijai priskirtus dokumentus;
 • nustatyta tvarka atsiskaito Departamento direktoriui už savo veiklą;
 • pavaduoja kitą Departamento specialistą, jam nesant darbe;
 • vykdo vienkartinio pobūdžio Užimtumo tarnybos direktoriaus ar Departamento direktoriaus pavedimus, susijusius su Departamento funkcijomis.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą išsilavinimą;
 • turėti ne mažesnę nei 1 metų darbo patirtį;
 • žinoti Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius gyventojų užimtumo rėmimą, nedarbo socialinį draudimą, profesinės reabilitacijos paslaugų teikimą, iš Europos Sąjungos fondų finansuojamų projektų veiklų įgyvendinimą, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą, dokumentų rengimą ir dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą bei gebėti juos taikyti praktiškai;
 • mokėti apibrėžti problemas, pasirinkti optimalius jų sprendimų būdus ir metodus;
 • mokėti analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu; rengti oficialius dokumentus;
 • turėti bazinę kompiuterinio raštingumo kvalifikaciją.
CVB klientas

Užimtumo tarnyba prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: