Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

Darbo pobūdis

 • Šiaulių teritorinio skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.2. Pareigybės lygis – A.3. Pareigybės kategorija – 13
 • Šiaulių teritorinio skyriaus (toliau – Skyrius) vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga organizuoti ir vykdyti Lietuvos energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių valstybinę kontrolę, siekiant užtikrinti patikimą, efektyvią ir saugią šilumos energijos gamybą, tiekimą ir vartojimą bei kontroliuoti valstybės ir rezervines energijos išteklių atsargas Valstybinės energetikos inspekcijos prie Energetikos ministerijos (toliau – VEI) Skyriui priskirtoje teritorijoje.

Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
 • metodiškai vadovauja Skyriaus vyresniesiems specialistams, vykdantiems energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių valstybinę kontrolę;
 • kontroliuoja energetikos objektų, energetikos (šilumos energetikos sektoriaus) įrenginių techninę saugą, eksploatavimą, šilumos energijos ir energijos išteklių gamybos, perdavimo, paskirstymo, tiekimo bei vartojimo efektyvumą bei duoda nurodymus pašalinti pastebėtus trūkumus. Atlieka administracinio nusižengimo tyrimą ir surašo administracinio nusižengimo protokolą. VEI vardu nagrinėja administracinių nusižengimų bylas ne teismo tvarka ir skiria administracines nuobaudas;
 • atlieka norminiuose teisės aktuose nustatytų šilumos energijos kokybės reikalavimų kontrolę;
 • dalyvauja rengiant pastabas norminių teisės aktų projektams, susijusiems su šilumos įrenginių projektavimu, įrengimu, gamyba, eksploatavimu, šilumos energijos tiekimu ir vartojimu;
 • VEI viršininko pavedimu dalyvauja tikrinant naujai statomų ar rekonstruojamų energetikos objektų (statinių) projektus;
 • pagal VEI kompetenciją tikrina energetikos objektų (statinių) ir kitų statinių su energetikos inžinerinėmis sistemomis ir energetikos įrenginiais atitiktį statinio projektui, nustato, ar tinkamai įvykdyti statinio projekto sprendimai, kurie lemia statinio atitiktį esminiams reikalavimams, ir įvertina statinio tinkamumą naudoti. Dalyvauja kitų valstybės institucijų sudarytų statybos užbaigimo komisijų darbe;
 • pagal kompetenciją konsultuoja ir teikia informaciją fiziniams ir juridiniams asmenims šilumos sektoriaus klausimais. Sprendžia ginčus tarp klausėjo ir teikėjo dėl paklausimo aiškumo ar pagrįstumo arba pateiktos informacijos atitikties paklausimui;
 • tikrina energetikos įmonių valstybės institucijoms teikiamą informaciją, saugo valstybės, tarnybos ir komercines (gamybines) paslaptis, kurias sužino vykdydamas šilumos įrenginių valstybinę kontrolę;
 • tiria energetikos objektų, energetikos (šilumos) įrenginių avarijas ir jų darbo sutrikimus;
 • dalyvauja tiriant nelaimingus atsitikimus darbe, tiria nelaimingus atsitikimus buityje, susijusius su šilumos energijos vartojimu;
 • kontroliuoja energijos išteklių rezervines atsargas bei naftos produktų ir naftos valstybės atsargas;
 • ne teismo tvarka nagrinėja vartotojų ir energetikos įmonių vartojimo ginčus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių naudojimo, energijos tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo; taip pat nagrinėja skundus dėl energetikos objektų, įrenginių ir apskaitos priemonių techninės saugos, eksploatavimo, energijos kokybės reikalavimų, dėl prisijungimo prie energetikos objektų ar įrenginių, atsijungimo nuo jų techninių sąlygų ir kitų teisės aktuose nustatytų reguliuojamos energetikos veiklos reikalavimų laikymosi;
 • tikrina ūkio subjektų, pateikusių prašymus gauti energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatą, pasiruošimą atlikti šių įrenginių eksploatavimo darbus ir rengia nustatytos formos išvadas;
 • kontroliuoja, kaip laikomasi energetikos (šilumos) įrenginių eksploatavimo atestatuose nustatytos veiklos sąlygų. Esant norminių teisės aktų pažeidimams teikia siūlymus Skyriaus vedėjui sustabdyti ar panaikinti atestatus ūkio subjektams, atliekantiems energetikos objektų (šilumos) įrenginių bandymo, matavimų, paleidimo ir derinimo, remonto, technologinio valdymo ir kitus eksploatavimo darbus;
 • teikia išvadas įgaliotoms institucijoms dėl ypatingų statinių šilumos įrenginių projektavimo ir montavimo darbų atestatų išdavimo, pagal VEI kompetenciją kontroliuoja, kaip laikomasi šiuose atestatuose nustatytų veiklos sąlygų;
 • kontroliuoja elektrinių, elektros energijos gamybai naudojančių atsinaujinančius energijos išteklius, kuro balansą, tikrina gamintojų teikiamos informacijos apie elektros energijos gamybą naudojant atsinaujinančius energijos išteklius, tikrumą;
 • pagal VEI kompetenciją kontroliuoja norminiuose teisės aktuose nustatytų statinių saugos ir paskirties reikalavimų laikymąsi įrengiant (statant) ir rekonstruojant energetikos objektus ir šilumos įrenginius bei įvertina ar jie atitinka projektą;
 • tikrina šilumos generatorių efektyvumą ir šilumos bei karšto vandens tiekimo sistemų izoliacijos būklę ne pramonės paskirties pastatuose;
 • kontroliuoja teisės aktų nustatytas energijos išteklių ir energijos tiekimo ir vartojimo apribojimo priemones, kai šalyje įvedama ekstremali energetikos padėtis;
 • periodiškai tikrina, ar daugiabučių namų šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos atitinka privalomuosius reikalavimus;
 • kontroliuoja pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kW vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais ir (ar) pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji gali didesnė kaip 12 kW, tikrinimo procesą;
 • padeda Skyriaus vedėjui ruošti šilumos sektoriaus ataskaitas ir Skyriaus ataskaitas;
 • planuoja savo darbą ir atsiskaito už jį VEI nustatyta tvarka;
 • Skyriaus vedėjo atostogų, tarnybinių komandiruočių, ligos metu, VEI viršininko pavedimu laikinai eina Skyriaus vedėjo pareigas;
 • vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio Skyriaus vedėjo pavedimus, neprieštaraujančius VEI nuostatams.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialius reikalavimus:
 • turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą technologijos mokslų studijų srities energetikos krypties išsilavinimą ir ne mažesnę kaip 2 metų darbo patirtį šilumos energetikos sektoriuje;
 • būti gerai susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Lietuvos Respublikos energetikos ministro įsakymais, VEI viršininko įsakymais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais šilumos energetikos sektorių, bei teisės aktais, reglamentuojančiais viešąjį administravimą, procesinę, civilinę ir administracinę teisę, gebėti juos taikyti praktiškai;
 • žinoti efektyvius šilumos energijos gamybos ir vartojimo būdus ir technologijas;
 • gebėti kaupti, sisteminti, apibendrinti, analizuoti informaciją ir rengti išvadas bei siūlymus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
 • mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo veiklą;
 • būti gerai susipažinęs su dokumentų rengimo taisyklėmis, gebėti jas taikyti praktiškai;
 • mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: „MS Word“, „MS Outlook“, „Internet Explorer“;
 • turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.
CVB klientas

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: