Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Šilavoto poskyrio vedėjas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus Šilavoto poskyrio (toliau – poskyris) vedėjas yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A. 3. Pareigybės kategorija – 13

- Poskyrio vedėjo pareigybė planuoti ir organizuoti poskyrio darbą, paskirstyti užduotis poskyrio darbuotojams ir kontroliuoti jų vykdymą, užtikrinti poskyriui pavestų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą, organizuoti karpių selekcinės programos, karpių ir kitų rūšių žuvų išteklių atkūrimo, palaikymo, gausinimo, naujų vertingų rūšių hidrobiontų introdukavimo bei žuvų įveisimo strategijų ir programų įgyvendinimą, karpių ir kitų rūšių žuvų veisimą ir auginimą.

- Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
- planuoja ir organizuoja poskyrio darbą, paskirsto užduotis poskyrio darbuotojams ir kontroliuoja jų vykdymą;
- užtikrina, kad poskyrio veikloje būtų laikomasi ES ir Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų;
- rengia karpių selekcijos programą, karpių ir kitų žuvų išteklių atkūrimo, palaikymo, gausinimo, naujų vertingų hidrobiontų introdukavimo bei žuvų įveisimo strategijas ir programas, organizuoja jų įgyvendinimą;
- organizuoja ir vykdo karpių ir kitų žuvų veisimą ir auginimą;
- organizuoja ir vykdo žuvų įveisimą į valstybinius vandens telkinius, į kuriuos neišduoti leidimai naudoti žūklės plotą;
- organizuoja dalyvavimą eksperimentiniuose žuvų išteklių atkūrimo darbuose, rengiant naujas žuvivaisos technologijas ir metodikas;
- organizuoja ir įgyvendina žuvų ikrų inkubavimo ir jauniklių auginimo biotechnikų tobulinimą, pritaikant mokslinius pasiekimus automatizuojant ir mechanizuojant gamybos procesus;
- rengia ataskaitas apie inkubacijos cechų ir tvenkinių panaudojimo rezultatus ir teikia jas Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus vedėjui;
- organizuoja ir vykdo karpių kilmės knygos pildymą, karpių kilmės pažymėjimų išdavimą ir veislinių karpių ženklinimą;
- dalyvauja rengiant ir įgyvendinant ES, nacionalinėmis ir kitomis lėšomis finansuojamus su poskyrio veiklos sritimi susijusius projektus;
- pagal kompetenciją rengia ir Tarnybos vadovybei teikia informaciją apie poskyrio veiklą, žuvininkystės sektoriaus būklės apžvalgas;
- organizuoja ir įgyvendina Taršos integruotos prevencijos ir kontrolės leidimo (TIPK) reikalavimus, veda poskyrio vandens, elektros ir nuotekų apskaitą, rengia nustatytos formos ataskaitas (deklaracijas), teikia jas Finansų ir apskaitos skyriui;
- užtikrina darbuotojų darbo saugos ir priešgaisrinės saugos reikalavimų įgyvendinimą;
- organizuoja poskyrio veterinarinę priežiūrą, veterinarinį patvirtinimą;
- konsultuoja fizinius bei juridinius asmenis vertingų rūšių žuvų veisimo ir gausinimo klausimais;
- organizuoja ir pagal kompetenciją dalyvauja rengiant teisės aktų projektus, teikia pastabas bei siūlymus dėl kitų įstaigų, įmonių ir organizacijų parengtų dokumentų projektų;
- rengia poskyrio kasmetinio pirkimų plano projektą, šio plano pakeitimus ir teikia juos Bendrųjų reikalų skyriui, rengia technines specifikacijas, darbų sąmatas, inicijuoja pirkimus;
- atsako už poskyriui patikėto turto tinkamą ir racionalų panaudojimą, priežiūrą ir apsaugą;
- inicijuoja ir (ar) vykdo priimtus sprendimus, atlieka einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę kuruojamoje srityje;
- atsako už poskyrio nuostatuose nurodytų uždavinių įgyvendinimą ir funkcijų vykdymą;
- teikia informaciją Žuvininkystės tarnybos vadovybei, Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriui, Teisės ir personalo, Finansų ir apskaitos bei Bendrųjų reikalų skyriams;
- organizuoja ir rengia poskyrio veiklos planus ir ataskaitas, pranešimus poskyrio kompetencijai priskirtais klausimais;
- Žuvininkystės tarnybos vadovybės pavedimu dalyvauja sudarytų komisijų ar darbo grupių veikloje;
- vykdo kitus Žuvininkystės tarnybos direktoriaus ir jo pavaduotojo, atsakingo už poskyrio veiklos koordinavimą, Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus vedėjo pavedimus.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti ne mažiau kaip 3 metus darbo patirties;
- turėti ne mažesnę nei 1 metų žuvininkystės ir akvakultūros srities darbo patirtį;
- būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės (toliau – ES) aktais, reguliuojančiais žuvininkystę bei su ja susijusią veiklą, Žuvininkystės tarnybos, Vidaus vandenų ir akvakultūros skyriaus bei poskyrio nuostatais;
- mokėti rinkti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- išmanyti žuvų biologiją, selekciją bei žuvų auginimo technologiją;
- gebėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo ir poskyrio veiklą;
- išmanyti dokumentų, teisės aktų rengimo taisykles;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterio programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer;
- mokėti anglų kalbą pažengusio vartotojo lygmens B2 lygiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »