Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Šilutės rajono apylinkės teismo Teismo posėdžių sekretorius

Darbo vieta

Darbo pobūdis

- Teismo posėdžių sekretorius yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – B.
- Pareigybės kategorija – 4

- Teismo posėdžių sekretoriaus pareigybė reikalinga organizuoti teismo posėdį, fiksuoti jo eigą proceso įstatymų nustatyta tvarka, tvarkyti bylas teismo posėdžiui pasibaigus, atlikti kitą darbą, susijusį su teismo posėdžių sekretoriui ir raštinei priskirtų funkcijų vykdymu.III.

Valstybės tarnautojo pareigybei priskiriamos funkcijos:
- išrašyti teismo šaukimus ir pranešimus proceso dalyviams, reikalavimus įstaigoms, atsakingoms už suimtų nuteistųjų laikymą bei pristatymą į teismą, užklausimus ir kitus raštus, susijusius su nagrinėjama byla;
- siųsti byloje dalyvaujantiems asmenims procesinių dokumentų kopijas įstatymų nustatyta tvarka ir terminais;
- pildyti informacinį lapą;
- tikrinti teismo šaukimų ir procesinių dokumentų proceso dalyviams įteikimą, informuoti teisėją apie grąžintus ir proceso dalyviams neįteiktus šaukimus ir procesinius dokumentus;
- gautus ieškinius, pareiškimus, skundus su teisėjo priėmimo rezoliucija dėti į viršelius, juos užpildyti;
- įstatymų nustatytais atvejais ir terminais išsiųsti bylos, kuri yra teisėjo žinioje, šalių ir teismo procesinių dokumentų nuorašus paštu bei esant būtinumui ir elektroniniu paštu;
- įstatymų nustatytais terminais išsiųsti priimtų nuosprendžių, nutarčių nuorašus nuteistiesiems;
- sudaryti bylų, paskirtų nagrinėti teismo posėdyje sąrašą ir posėdžio dieną iškabinti jį informaciniame stende;
- prieš teismo posėdį tikrinti, kas iš šauktųjų asmenų atvyko, nustatyti jų tapatybę bei patikrinti įgaliojimus, rūpintis, kad prieš posėdį ir po jo pertraukos teismo nurodytu laiku visi proceso dalyviai teismo salėje užimtų jiems skirtas vietas, apie baigtą pasiruošimą informuoti teisėją;
- rašyti posėdžio protokolus ir įstatymo nustatytais terminais teikti teisėjui pasirašyti, daryti teismo posėdžių garso įrašus;
- tvarkyti bylas: į jas įsiūti dokumentus apie teismo šaukimų įteikimą, teismo priimtus dokumentus ir rašytinius įrodymus, posėdžio protokolą, proceso dalyvių pasižadėjimus, teismo nutartis, sprendimą, nuosprendį po kiekvieno posėdžio arba gavus papildomus dokumentus, numeruoti bylos lapus, surašyti į bylą įsiūtų dokumentų apyrašą;
- 12 vykdyti šiai pareigybei pavestas funkcijas, susijusias su LITEKO informacine sistema, pagal patvirtintą tvarką;
- išrašyti vykdomuosius raštus procesinių įstatymų pagrindu, išsiųsti bylos nagrinėjimo eigoje išrašytus vykdomuosius raštus;
- baigus bylą nagrinėti ją atiduoti į teismo raštinę pasirašytinai ne vėliau kaip per 7 dienas po bylos išnagrinėjimo;
- operatyviai išduoti tinkamai paruoštus procesinius dokumentus interesantams;
- paruošti baudžiamąsias ir civilines bylas išsiuntimui į Klaipėdos apygardos teismą, parengti lydraštį ir jas susiuvus, atiduoti į raštinę;
- užtikrinti konfidencialios informacijos tikslinį panaudojimą, užtikrinti, kad būtų sudarytos sąlygos dalyvaujantiems byloje bei kitiems asmenims įstatymų nustatyta tvarka susipažinti su bylos medžiaga, daryti kopijas ir nuorašus;
- pasibaigus posėdžiui ar pertraukų metu užrakinti teismo posėdžių sales, patikrinti, kad būtų uždaryti langai, užgesintos šviesos, išjungti prietaisai;
- teismo pirmininko, vyresniojo specialisto (teismo raštinės veiklos koordinavimui) nurodymu pavaduoti kitus teismo posėdžių sekretorius jų atostogų, laikino nedarbingumo ir komandiruočių laikotarpiu;
- vykdyti kitus teismo pirmininko su teismo veikla susijusius pavedimus, kad būtų pasiekti teismo strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą arba aukštesnįjį išsilavinimą, arba iki 1995 metų įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
- gerai išmanyti Lietuvos Respublikos teisės aktus, reglamentuojančius teismo posėdžio eigą, protokolo turinį, jo surašymo tvarką, dokumentų rengimo principus;
- gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, rengti išvadas;
- sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
- mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
- mokėti naudotis garso ir vaizdo įrašymo aparatūra.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Šilutės rajono apylinkės teismas

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »