Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Slaptumo skyriaus Vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 9,5; slaptumo žyma "Visiškai slaptai") (karjeros valstybės tarnautojas)

Vilnius - Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Pareigybės aprašymas

ADMINISTRAVIMO DEPARTAMENTO

SLAPTUMO SKYRIAUS

VYRIAUSIOJO SPECIALISTO

PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS

PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Administravimo departamento (toliau – departamentas) Slaptumo skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS

PASKIRTIS

2. Pareigybė reikalinga padėti skyriaus vedėjui koordinuoti ir kontroliuoti skyriaus darbą įgyvendinant skyriui pavestus uždavinius bei funkcijas, koordinuoti ir kontroliuoti Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo ir jo poįstatyminių teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą Vidaus reikalų ministerijos (toliau – ministerija) administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, nesant skyriaus vedėjo, vykdyti jo funkcijas.

III SKYRIUS

VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrosiose veiklos srityse – įslaptintos informacijos apsaugos, administravimo ir apsaugos būklės tikrinimo.

IV SKYRIUS

SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS

EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:

4.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą;

4.2. turėti ne mažesnę kaip 1 metų darbo patirtį įslaptintos informacijos administravimo ar apsaugos srityje;

4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą bei įslaptintos informacijos administravimą, taip pat NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą;

4.4. atitikti teisės aktų reikalavimus, būtinus išduodant leidimą dirbti ar susipažinti su Lietuvos Respublikos įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma, šiai pareigybei nustatyta vidaus reikalų ministro įsakymu patvirtintame pareigybių, kurias einantiems asmenims reikia leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąraše;

4.5. sugebėti pagal kompetenciją vertinti teisės aktus, reglamentuojančius valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą bei įslaptintos informacijos administravimą, Lietuvai perduotos NATO ir Europos Sąjungos įslaptintos informacijos apsaugą ir administravimą, bei rengti pastabas, pasiūlymus ir išvadas dėl jų tobulinimo, rengti teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą bei administravimą, projektus, rengti kitų dokumentų projektus departamento kompetencijos klausimais;

4.6. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analitiškai vertinti, analizuoti ir apibendrinti informaciją, rengti išvadas, pastabas ir siūlymus;

4.7. mokėti anglų arba vokiečių kalbą ne žemesniu nei B1 lygiu (pagal Europass) ir dirbti kompiuterinėmis programomis MS Office, MS PowerPoint, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.

V SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:

5.1. koordinuoja ir kontroliuoja Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo, jo poįstatyminių teisės aktų, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimų įgyvendinimą ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse;

5.2. rengia ir derina bei dalyvauja rengiant teisės aktų, reglamentuojančių valstybės ir tarnybos paslaptis, jų apsaugą bei įslaptintos informacijos administravimą, projektus; organizuoja rengimą ir rengia raštų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, projektus; pagal kompetenciją vertina teisės aktų, reglamentuojančių įslaptintą informaciją, jos apsaugą bei administravimą, projektus ir rengia pastabas, pasiūlymus bei išvadas dėl jų tobulinimo;

5.3. dalyvauja žinybinių bei tarpžinybinių komisijų ir darbo grupių, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga ir įslaptintos informacijos administravimu, veikloje;

5.4. atlieka įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos būklės tikrinimus ministerijos administracijos padaliniuose, įstaigose prie ministerijos ir kitose vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančiose įstaigose ir įmonėse, teikia atliktų patikrinimų išvadas, siūlymus dėl išaiškintų pažeidimų pašalinimo, dėl tikrinimų medžiagos perdavimo svarstyti ministerijos Centrinei specialiajai ekspertų komisijai;

5.5. analizuoja ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių darbą, susijusį su įslaptintos informacijos naudojimu ir jos apsauga bei įslaptintos informacijos administravimu, teikia pasiūlymus dėl jo tobulinimo;

5.6. pagal kompetenciją teikia metodinę ir praktinę pagalbą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, rengia seminarus ir mokymus įslaptintos informacijos apsaugos ir įslaptintos informacijos administravimo klausimais;

5.7. kontroliuoja leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimą ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojams ir darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis, atlieka ministerijos administracijos padalinių, įstaigų prie ministerijos ir kitų vidaus reikalų ministro valdymo srityse veikiančių įstaigų ir įmonių valstybės tarnautojų ir darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis, tikrinimą dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo, rengia šių asmenų tikrinimo dėl leidimo dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimo išvadų projektus ir teikia juos skyriaus vedėjui, sprendžia kitus su leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimu arba teisės dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, suteikimu susijusius klausimus;

5.8. teisės aktų nustatyta tvarka atlieka įmonių patikimumo tikrinimą dėl tiekėjų patikimumo pažymėjimų ar įslaptintos informacijos, žymimos slaptumo žyma „Riboto naudojimo“, apsaugos reikalavimų atitiktį patvirtinančių pažymų išdavimo, taip pat tiekėjo patalpų, kuriose numatoma dirbti su įslaptinta informacija ar ją saugoti, fizinės apsaugos priemonių galimybių apsaugoti įslaptintą informaciją vertinimą;

5.9. vykdo NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotos įslaptintos informacijos, kuria disponuoja NATO ir Europos Sąjungos Lietuvai perduotų įslaptintų dokumentų subregistratūra Vidaus reikalų ministerijoje, administravimą, apsaugą ir kontrolę, kontroliuoja antrinių subregistratūrų ir kontrolės punktų darbą;

5.10. skyriaus kompetencijos klausimais palaiko ryšius su Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentu, kitomis institucijomis, kurios yra paslapčių subjektai, bei kitų šalių, su kuriomis sudarytos tarpvalstybinės saugumo sutartys, atitinkamomis institucijomis bei tarptautinėmis organizacijomis;

5.11. koordinuoja ir kontroliuoja darbą su skyriuje esančiomis įslaptintos informacijos ryšių ir informacinėmis sistemomis (toliau – ĮIRIS), rengia dokumentus, reikalingus leidimui naudoti ĮIRIS gauti;

5.12. kontroliuoja skyriaus patalpų fizinę apsaugą, rengia fizinės apsaugos procedūras reglamentuojančius dokumentus, periodiškai atlieka taikomų fizinės apsaugos priemonių patikrinimą; vykdo skyriaus aprūpinimą materialinėmis ir techninėmis priemonėmis;

5.13. skyriaus vedėjui teikia siūlymus dėl skyriaus darbo planavimo ir organizavimo, kontroliuoja įslaptintos informacijos administravimo ir įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų vykdymą departamente;

5.14. laikinai nesant skyriaus vedėjo, atlieka jo funkcijas;

5.15. vykdo kitus su skyriaus veikla susijusius ministerijos vadovybės, departamento direktoriaus ir skyriaus vedėjo nenuolatinio pobūdžio pavedimus.

VI SKYRIUS

ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: