Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinės globos įstaigų skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 8,05)

Vilnius - Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Lietuvos Respublikos socialinės
apsaugos ir darbo ministro
2019 m. birželio 17 d. įsakymu Nr. A1-346

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS SOCIALINĖS GLOBOS ĮSTAIGŲ SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – ministerija) Socialinės globos įstaigų skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS
2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga vykdyti skyriaus uždavinius, susijusius su negalią turinčių suaugusių asmenų, senyvo amžiaus asmenų socialinės globos įstaigų, kurių savininko teises ir pareigas įgyvendina ministerija, veikiančių Alytaus, Šiaulių, Vilniaus apskrityse (toliau kartu – globos įstaigos), veiklos strategijos koordinavimu, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo specialiosios veiklos srities – globos įstaigų veiklos koordinavimo funkcijas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį ar jam prilygintą teisės arba socialinio darbo, arba viešojo administravimo, arba ekonomikos, arba sociologijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę nei vienerių metų darbo patirtį socialines paslaugas teikiančių įstaigų, ar socialinės apsaugos, ar viešojo administravimo srityje;
4.3. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus Lietuvos bei tarptautinius teisės aktus, susijusius su socialinės globos įstaigų veiklos sritimi;
4.4. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti išvadas dėl teisės aktų projektų socialinės apsaugos ir darbo klausimais;
4.5. turėti patirties rengiant ir gebėti rengti planavimo dokumentus, teisės aktų projektus socialinės apsaugos ir darbo klausimais, išmanyti ir gebėti taikyti jų rengimo ir derinimo tvarką;
4.6. išmanyti Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos valdymo struktūrą bei teisinę sistemą, gerai žinoti, suprasti ir mokėti taikyti socialinę apsaugą ir darbą reglamentuojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, Europos Sąjungos dokumentus, tarptautines konvencijas, kitus tarptautinius dokumentus, strategijas, programas, kitus planavimo dokumentus;
4.7. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, teikti išvadas, gebėti atlikti teisės aktų projektų ekspertizę bei rengti analitinę medžiagą;
4.8. sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo taisykles, teisės aktų rengimo tvarką, dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles;
4.9. mokėti dirbti kompiuteriu Microsoft Office programiniu paketu.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. koordinuoja globos įstaigų veiklą, numatant pagrindines veiklos kryptis ir prioritetus;
5.2. atlieka globos įstaigų teikiamų paslaugų, socialinės globos kainų, paslaugų gavėjų skaičiaus, personalo skaičiaus ir sudėties, lėšų poreikio analizę ir vertinimą, rengia išvadas ir pagal kompetenciją teikia siūlymus skyriaus vedėjui;
5.3. teikia metodinę pagalbą, siūlymus, išvadas globos įstaigoms dėl jų vykdomos veiklos, perėjimo nuo institucinės globos prie šeimoje ir bendruomenėje teikiamų paslaugų neįgaliesiems;
5.4. analizuoja, vertina ir derina globos įstaigų metinių veiklos planų projektus;
5.5. rengia teisės aktų projektus, susijusius su globos įstaigų veikla bei teikia skyriaus vedėjui siūlymus dėl globos įstaigų veiklą reglamentuojančių teisės aktų tobulinimo;
5.6. vykdo socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtintose atstovavimo valstybei viešosiose įstaigose taisyklėse skyriui pavestas funkcijas;
5.7. konsultuoja fizinius ir juridinius asmenis, nagrinėja prašymus, skundus, siūlymus dėl globos įstaigų vykdomos veiklos;
5.8. analizuoja ir teikia išvadas dėl Globos įstaigų socialinių paslaugų projektų, teikiamų finansinei paramai iš Valstybės investicijų programos;
5.9. bendradarbiauja su Neįgaliųjų reikalų departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinių paslaugų priežiūros departamentu prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, kitomis įstaigomis prie ministerijos, užsienio valstybių atitinkamomis institucijomis, tarptautinėmis organizacijomis, kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis;
5.10. rengia ir teikia skyriaus vedėjui ataskaitas bei informaciją skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais;
5.11. dalyvauja ministerijos, kitų institucijų sudarytų darbo grupių veikloje;
5.12. ministerijos vadovybei pavedus, atstovauja ministerijai skyriaus veiklos sričiai priskirtais klausimais Lietuvos Respublikos Seime, Lietuvos Respublikos Seimo komitetuose, Lietuvos Respublikos Vyriausybėje bei kitose valstybės institucijose ir įstaigose, teismuose;
5.13. kartu su kitais ministerijos administracijos padaliniais dalyvauja rengiant ministerijos kovos su korupcija programą ir jos įgyvendinimo priemonių planą;
5.14. bendradarbiauja su kitais ministerijos administracijos padaliniais, valstybės tarnautojais bei darbuotojais, dirbančiais pagal darbo sutartis ir gaunančiais darbo užmokestį iš valstybės biudžeto bei valstybės pinigų fondų, keičiantis skyriaus žinioje esančia, kitų ministerijos administracijos padalinių ar darbuotojų funkcijoms atlikti reikalinga informacija, ir koordinuoja savo veiklą su ministerijos valstybės tarnautojais, kurie nepriklauso jokiam ministerijos administracijos padaliniui (vyriausiuoju patarėju vaikams, neįgaliesiems, pagyvenusiems asmenims);
5.15. rengia specialiąsias skyriaus vykdomų viešųjų pirkimų dokumentų sąlygas – technines specifikacijas, specialiuosius reikalavimus tiekėjų kvalifikacijai, reikalavimus tiekėjų pasiūlymų vertinimui (perkant ne pagal kainos kriterijų), prireikus vykdo mažos vertės neskelbiamų apklausų, atliekamų žodžiu, pirkimus;
5.16. vykdo kitas Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais bei kitais teisės aktais nustatytas funkcijas;
5.17. pagal kompetenciją dalyvauja planuojant ir įgyvendinant ministerijos veiklos projektus;
5.18. vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio su skyriaus funkcijomis susijusius skyriaus vedėjo pavedimus.
VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: