Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (karjeros valstybės tarnautojas)

Joniškis - Valstybės tarnybos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos

Pareigybės aprašymas

SOCIALINĖS PARAMOS IR SVEIKATOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO (SAVIVALDYBĖS GYDYTOJO) PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus vyriausiasis specialistas (savivaldybės gydytojas) (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga valstybės ir Joniškio rajono savivaldybės (toliau – savivaldybė) sveikatos politikai įgyvendinti.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – valstybės sveikatos politikos įgyvendinimas ir visuomenės sveikatos priežiūra.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM
VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Vyriausiasis specialistas turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį medicinos, visuomenės sveikatos, slaugos, odontologijos ar reabilitacijos krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne trumpesnį kaip 1 metų darbo stažą administracinio darbo srityje. Administracinio darbo sritis suprantama kaip vadovavimas valstybės ar savivaldybės institucijai ar įstaigai ar privačiam juridiniam asmeniui, jų filialams ar padaliniams, taip pat personalo administravimo funkcijų atlikimas, finansinių išteklių valdymo, paskirstymo, jų panaudojimo kontrolė ir organizavimas, įstaigos veiklos plano rengimas ir įgyvendinimas. Darbo stažo reikalavimas netaikomas asmenims, baigusiems medicinos studijų krypties sveikatos apsaugos administravimo rezidentūrą ar visuomenės sveikatos studijų krypties visuomenės sveikatos magistrantūrą (visuomenės sveikatos vadybos programą), papildomai baigusiems vadybos ar viešojo administravimo studijų krypčių bakalauro ar magistrantūros studijas;
4.3. žinoti ir išmanyti:
4.3.1. valstybės tarnybos, viešojo administravimo, vietos savivaldos, sveikatos politikos, sveikatos teisės, sveikatos ekonomikos, sveikatos priežiūros vadybos, strateginio valdymo, žmonių išteklių vadybos pagrindus;
4.3.2. Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus, kitus teisės aktus, reglamentuojančius sveikatos politikos formavimą ir įgyvendinimą, Lietuvos sveikatos programos įgyvendinimą, Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos veiklos organizavimo principus, asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros bei farmacinės veiklos organizavimą, sutartinius darbo santykius, sveikatos priežiūros įstaigų reorganizavimą ir finansavimą, ekstremalių sveikatai situacijų valdymą, sugebėti jais vadovautis;
4.4. gebėti sklandžiai reikšti mintis raštu ir žodžiu, išmanyti dokumentų rengimo, tvarkymo ir apskaitos, teisės aktų rengimo taisykles, mokėti naudotis šiuolaikinėmis technologijomis ir ryšio priemonėmis („MS Office“ programomis, interneto naršykle (-ėmis) ir kt.).

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Vyriausiasis specialistas vykdo šias funkcijas:
5.1. vykdo Lietuvos sveikatos strategijos, valstybinių sveikatinimo programų, tarpinstitucinių veiklos planų, kitų valstybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą savivaldybėje;
5.2. organizuoja savivaldybės strateginiame plėtros ir savivaldybės strateginiame veiklos planuose numatytų savivaldybės sveikatos priežiūros plėtojimo, kitų savivaldybės sveikatos srities strateginio planavimo dokumentų įgyvendinimą ir dalyvauja juos įgyvendinant;
5.3. nuolat analizuoja savivaldybės gyventojų sveikatos būklę, pokyčius ir juos lemiančius veiksnius, pagal kompetenciją teikia išvadas ir pasiūlymus savivaldybės administracijos Socialinės paramos ir sveikatos skyriaus (toliau – skyrius) vedėjui, savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5.4. organizuoja pirminę ir valstybės perduotą antrinę sveikatos priežiūrą savivaldybėje;
5.5. planuoja ir įgyvendina gyventojų sveikatos saugojimo, grąžinimo ir stiprinimo priemones;
5.6. vykdo savivaldybėje veikiančių sveikatos priežiūros įstaigų veiklos priežiūrą, koordinuoja jų veiklą ligų prevencijos ir sveikatinimo klausimais, teikia išvadas ir pasiūlymus sveikatos priežiūros įstaigų veiklos, ligų prevencijos ir sveikatinimo gerinimo klausimais skyriaus vedėjui, savivaldybės merui, savivaldybės administracijos direktoriui ir kitoms institucijoms;
5.7. rengia teisės aktų projektus ir kitus dokumentus dėl sveikatos priežiūros įstaigų vadovų paskyrimo, perkėlimo, skatinimo, nuobaudų, atleidimo, darbo užmokesčio sąlygų, tarnybinių atlyginimų dydžių, pareigybių aprašymų ir kitais su šių įstaigų veikla susijusiais klausimais pagal kompetenciją;
5.8. organizuoja ir koordinuoja tarpinstitucinį bendradarbiavimą sveikatos klausimais;
5.9. koordinuoja socialinių partnerių įtraukimą į savivaldybių sveikatinimo veiklą;
5.10. vykdo Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatyme numatytas funkcijas;
5.11. koordinuoja sveikatos priežiūros įstaigų pasirengimą ekstremalioms situacijoms, veiksmus jų metu ir likviduojant jų padarinius;
5.12. teikia pasiūlymus skyriaus vedėjui ir rengia savivaldybės institucijų teisės aktų projektus dėl:
5.12.1. lėšų savivaldybės sveikatinimo veiklai finansuoti poreikio bei panaudojimo;
5.12.2. griežtesnių negu teisės aktuose numatyti reikalavimų nustatymo visuomenės sveikatos priežiūros srityje savivaldybės teritorijoje, kai tai numato įstatymai;
5.12.3. savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų steigimo, reorganizavimo ar likvidavimo;
5.12.4. lėšų savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigoms remontuoti, rekonstruoti, medicinos aparatūrai ir įrangai įsigyti skyrimo;
5.12.5. sveikatos priežiūros rėmimo priemonių (finansinių lengvatų juridiniams ir fiziniams asmenims, vykdantiems aktyvią sveikatos politiką) įgyvendinimo;
5.12.6. savivaldybės teritorijos paskelbimo pavojaus ar žalos visuomenės sveikatai teritorija;
5.13. pagal kompetenciją prižiūri, ar savivaldybės įmonės, įstaigos ir organizacijos laikosi sveikatinimo veiklą reglamentuojančių įstatymų, vykdo Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus;
5.14. organizuoja savivaldybės viešųjų asmens sveikatos priežiūros įstaigų vadovų veiklos vertinimą;
5.15. kontroliuoja, ar savivaldybės asmens sveikatos priežiūros įstaigos nepažeidžia pacientų teisių;
5.16. pagal kompetenciją užtikrina valstybinių (valstybės perduotų savivaldybėms) visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų ir savarankiškųjų visuomenės sveikatos priežiūros funkcijų vykdymo kontrolę;
5.17. rengia Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatyme numatytų sveikatinimo veiklos sutarčių projektus, pagal kompetenciją dalyvauja kontroliuojant, kaip jų laikomasi;
5.18. pagal kompetenciją dalyvauja organizuojant savivaldybės sveikatos priežiūros įstaigų veiklą likviduojant stichinių nelaimių, avarijų, epidemijų, ekologinių katastrofų padarinius;
5.19. nagrinėja pareiškimus ir skundus asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros klausimais;
5.20. skelbia savivaldybės interneto svetainėje informaciją aktualiais klausimais pagal savo kompetenciją;
5.21. pagal kompetenciją dalyvauja komisijų, darbo grupių veikloje;
5.22. tvarko asmenų, teismo pripažintų neveiksniais ar neveiksniais tam tikrose srityse, apskaitą, inicijuoja jų būklės peržiūrėjimą, atlieka Neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimo komisijos sekretoriaus funkcijas.
5.23. Surinktą informaciją apie Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų pažeidimus, savivaldybės tarybos sprendimų ar savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymų dėl kovos su žmonių užkrečiamųjų ligų protrūkiais ir epidemijomis nevykdymą ar vykdymą ne laiku, teikia savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotiems valstybės tarnautojams, kurie turi teisę surašyti administracinių nusižengimų protokolus.
6. Vyriausiasis specialistas vykdo kitus nenuolatinio pobūdžio savivaldybės administracijos direktoriaus ir skyriaus vedėjo pavedimus tam, kad būtų pasiekti savivaldybės strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

7. Vyriausiasis specialistas yra tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.

Pareiginės algos koeficientas: 6.90
informacija apie Valstybės tarnybos departamentas
1870 €
Vid. atlyginimas bruto
(45% didesnis už LT vidurkį)
57
Darbuotojų skaičius
Darbuotojų pasiskirstymas pagal atlyginimus (neatskaičius mokesčių):
25% uždirba iki 1299 €
25% uždirba 1299-1655 €
25% uždirba 1655-2224 €
25% uždirba nuo 2224 €