Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite

Socialinės paramos skyriaus Asmenų aptarnavimo poskyrio vyriausiasis specialistas (karjeros valstybės tarnautojas)

Darbo vieta

Darbo pobūdis

1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) Asmenų aptarnavimo poskyrio (toliau –poskyris) vyriausiasis specialistas (toliau – vyriausiasis specialistas) yra karjeros valstybės tarnautojas.
- Pareigybės lygis – A.
- Pareigybės kategorija – 10

- Vyriausiojo specialisto pareigybės paskirtis – užtikrinti piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir socialinių išmokų teikimą.

- Vyriausiojo specialisto funkcijos yra šios:
- siekiant užtikrinti piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir socialinių išmokų skyrimą teisės aktų nustatyta tvarka:
- konsultuoti ir informuoti pareiškėjus piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir socialinių išmokų skyrimo klausimais;
- priimti asmenų prašymus ir reikiamus dokumentus;
- tvirtinti dokumentų kopijų, nuorašų ar išrašų tikrumą pagal teisės aktų reikalavimus;
- registruoti asmenų prašymus socialinės paramos apskaitos sistemoje „Parama“ ir išduoti prašymus pateikusiems asmenims informacinius lapelius;
- prireikus raštu informuoti pareiškėjus apie trūkstamus dokumentus ir nurodyti jų pateikimo terminą;
- įvesti duomenis į socialinės paramos apskaitos sistemą „Parama“ ir SPIS;
- tikrinti prašymuose ir dokumentuose dėl piniginės socialinės paramos, socialinės paramos mokiniams ir išmokų vaikams skyrimo pateiktą informaciją, siekiant, kad būtų pagrįstai skiriama piniginė socialinė parama, socialinė parama mokiniams ir išmokos vaikams;
- apskaičiuoti kompensacijas už būsto šildymą ir karšto vandens paruošimą, kai naudojamos akmens anglys, malkos, durpių briketai, suskystintos dujos ir kitos kuro rūšys, rengti sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo, siekiant užtikrinti šių kompensacijų teikimą nepasiturintiems gyventojams;
- bendradarbiauti ir keistis informacija su kitais Savivaldybės administracijos padaliniais ir kitomis institucijomis, įstaigomis ir organizacijomis, nagrinėti fizinių ir juridinių asmenų prašymus, skundus, Savivaldybės tarybos narių paklausimus ir rengti jiems atsakymus, siekiant suteikti informaciją pagal savo kompetenciją;
- vykdyti kitus su skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti Savivaldybės strateginiai tikslai.

Reikalavimai

Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
- turėti aukštąjį universitetinį arba jam prilygintą išsilavinimą;
- turėti 1 metų darbo patirtį socialinės paramos teikimo srityje;
- turėti darbo patirties viešojo administravimo įstaigose;
- būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos Konstitucija, išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius vietos savivaldą, viešąjį administravimą, valstybės tarnybą, socialinės paramos mokiniams, piniginės socialinės paramos, išmokų vaikams, valstybinių šalpos išmokų skyrimą, dokumentų valdymą ir naudojimą, teisės aktų rengimą;
- mokėti dirbti šiomis kompiuterių programomis: „MS Word“, „MS Excel“, „MS Outlook“, „MS Power Point“, „Internet Explorer“, socialinės paramos apskaitos sistema „Parama“, Socialinės paramos šeimai informacine sistema (toliau – SPIS);
- mokėti kaupti, sisteminti, analizuoti, apibendrinti informaciją ir daryti išvadas, gebėti sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.

Atlyginimas

Įmonėje vid. atlyginimas 1240€ – 53% didesnis už Lietuvos vidurkį
SoDra balandžio mėn. duomenys (atlyginimas neatskaičius mokesčių)
CVB klientas

Kauno miesto savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt
Kokie žmonės Jus sieja su šia įmone?
Prisijunkite soc. profiliu ir sužinokite!
Jungtis su Facebook »