Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas. Pareiginės algos koeficientas - 6,40 (karjeros valstybės tarnautojas)

Širvintos - Širvintų rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

Širvintų rajono savivaldybės
administracijos direktoriaus
2019-07-17 įsakymo Nr. 9-464
priedas

ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA

1. Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga socialinio darbo, socialinių paslaugų plėtojimo strategijos, socialinių programų ir socialinių projektų rengimui, valstybinės socialinės politikos įgyvendinimui rajone, socialinių paslaugų administravimui, planavimui ir kontrolei; socialinių problemų, socialinių paslaugų poreikių, mastų bei prioritetų nustatymui bei organizavimui, socialinio darbo, socialinių paslaugų infrastruktūros analizei ir vertinimui, socialinių įstaigų, tarnybų veiklos koordinavimui ir kontrolei.
III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Socialinės paramos skyriaus vyriausiojo specialisto specialioji veiklos sritis – socialinis darbas, socialinių paslaugų, būsto pritaikymo neįgaliesiems ir kitų neįgaliųjų socialinės integracijos priemonių administravimas.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį socialinio darbo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti ne mažesnę kaip vienų metų darbo patirtį socialinio darbo organizavimo arba teikimo srityje;
4.3. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, socialinės apsaugos sistemą, išmanyti rajono socialinės paramos struktūrą, socialinių paslaugų infrastruktūrą, socialinio darbo bei vadybos pagrindus;
4.4. gebėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją, statistinius ir kitus duomenis, rengti išvadas bei teikti pasiūlymus;
4.5. sugebėti savarankiškai planuoti, organizuoti savo veiklą, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu;
4.6. išmanyti Dokumentų rengimo taisykles, Teisės aktų projektų rengimo rekomendacijas, gebėti jas praktiškai taikyti;
4.7. mokėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu, socialinės paramos informacinės sistemos SPIS ir „Parama“ kompiuterinėmis programomis.

V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo šias funkcijas:
5.1. rengia Savivaldybės tarybos sprendimų projektus, reglamentuojančius socialinių paslaugų teikimą įvairioms socialinėms grupėms;
5.2. organizuoja ir koordinuoja socialinį darbą su pagyvenusiais, senais žmonėmis, neįgaliaisiais, sutrikusios psichikos, rizikos grupės asmenimis ir kitomis socialinėmis grupėmis, jų šeimos nariais bei artimaisiais bendruomenėse (seniūnijose), socialinės globos įstaigose;
5.3. kaupia informaciją, statistinius bei kitus duomenis apie senus žmones, neįgaliuosius, sutrikusios psichikos asmenis, rizikos grupes, analizuoja jų socialines problemas, gyvenimo sąlygas, organizuoja apklausas dėl socialinių paslaugų teikimo, teikia rajono Savivaldybės institucijoms išvadas bei pasiūlymus;
5.4. konsultuoja asmenis (šeimos narius) socialinių paslaugų gavimo ir mokėjimo už paslaugas klausimais;
5.5. administruoja socialines paslaugas, įveda asmens (šeimos) duomenis į SPIS duomenų bazę, vertina asmens finansines galimybes mokėti už teikiamas paslaugas, rengia sprendimus dėl socialinių paslaugų skyrimo;
5.6. koordinuoja ir kontroliuoja Skyriaus reguliavimo sričiai priklausančių įstaigų teikiamų socialinių paslaugų kokybę, apimtis, teikia išvadas Skyriaus vedėjui bei Administracijos direktoriui;
5.7. bendradarbiauja su kitais Savivaldybės administracijos struktūriniais padaliniais, kitomis institucijomis, nevyriausybinėmis organizacijomis, keičiasi informacija, teikia rekomendacijas ir pasiūlymus organizuojant socialinių paslaugų teikimą rajone;
5.8. rengia socialinių paslaugų pirkimo sutarčių projektus, socialinės srities bendradarbiavimo, jungtinės veiklos, paslaugų pirkimo ir kitų sričių sutarties projektus arba dalyvauja juos rengiant, organizuoja jų vykdymą;
5.9. atstovauja teisme senyvo amžiaus ir neįgalių asmenų interesams globos ir rūpybos, neveiksnumo nustatymo ir kitais klausimais;
5.10. rengia teismui procesinius dokumentus (atsiliepimus į pareikštus pareiškimus ir išvadas) dėl pilnamečio fizinio asmens pripažinimo neveiksniu tam tikroje srityje, globos (rūpybos) nustatymo, globėjo (rūpintojo) paskyrimo, globėjo (rūpintojo) atleidimo arba nušalinimo nuo pareigų;
5.11. dalyvauja rengiant socialinių paslaugų planus, investicinius projektus, įvairias programas;
5.12. dalyvauja įvairių komisijų, darbo grupių darbe sprendžiant socialines problemas;
5.13. nagrinėja skundus bei pasiūlymus socialinių paslaugų teikimo klausimais ir imasi priemonių, kad būtų išspręsti keliami klausimai;
5.14. administruoja būsto pritaikymą neįgaliesiems ir dalyvauja būsto pritaikymo neįgaliesiems komisijos veikloje;
5.15. vykdo kitas įstatymais, mero potvarkiais, Administracijos direktoriaus įsakymais nustatytas funkcijas ir pavedimus, Skyriaus vedėjo skiriamas užduotis ir pavedimus;
5.16. atlieka Skyriaus specialistų funkcijas jų atostogų, komandiruočių, ligos ir kitais atvejais, kai Skyriaus specialistai negali eiti pareigų;
5.17. pildo darbo laiko apskaitos žiniaraščius;
5.18. atsako už riboto naudojimo informacijos naudojimą, tvarkymą;
5.19. tvirtina Skyriui pateiktų dokumentų tikrumą;
5.20. vykdo kitas šiame pareigybės aprašyme nenurodytas, su vyriausiojo specialisto pareigomis susijusias funkcijas, kitus su Skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus tam, kad būtų pasiekti įstaigos strateginiai tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas yra tiesiogiai pavaldus Skyriaus vedėjui.
Susipažinau, sutinku:

(Parašas)
(Vardas ir pavardė)
(Data)
CVB klientas

Širvintų rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: