Svetainėje naudojami slapukai, kurie padeda užtikrinti jums teikiamų paslaugų kokybę. Tęsdami naršymą, jūs sutinkate su cvbankas.lt slapukų politika. Daugiau apie privatumo politiką ×
Skelbimas neaktyvus
Į šį skelbimą CV siųsti nebegalite
CVB klientas
Daugiau apie įmonę »

Socialinės paramos skyriaus vyriausiasis specialistas (pareiginės algos koeficientas 7,70) (karjeros valstybės tarnautojas)

Raseiniai - Raseinių rajono savivaldybės administracija

Pareigybės aprašymas

PATVIRTINTA
Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A2-166
(Raseinių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus
2019 m. rugpjūčio 5 d. įsakymu Nr. A2-507)

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS VYRIAUSIOJO SPECIALISTO
PAREIGYBĖS APRAŠYMAS

I SKYRIUS
PAREIGYBĖS CHARAKTERISTIKA
1. Socialinės paramos skyriaus (toliau – skyrius) vyriausiasis specialistas yra karjeros valstybės tarnautojas.

II SKYRIUS
PASKIRTIS

2. Skyriaus vyriausiojo specialisto pareigybė reikalinga atlikti skyriaus vyriausiojo buhalterio funkcijas, vykdyti buhalterinės apskaitos funkcijas, atlikti finansų kontrolę ir teikti finansinę atskaitomybę.

III SKYRIUS
VEIKLOS SRITIS

3. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas vykdo funkcijas bendrojoje veiklos srityje –finansų valdyme ir apskaitoje.

IV SKYRIUS
SPECIALIEJI REIKALAVIMAI ŠIAS PAREIGAS EINANČIAM VALSTYBĖS TARNAUTOJUI

4. Valstybės tarnautojas, einantis šias pareigas, turi atitikti šiuos specialiuosius reikalavimus:
4.1. turėti aukštąjį universitetinį arba aukštąjį koleginį vadybos ir verslo administravimo studijų krypties išsilavinimą;
4.2. turėti 1 metų buhalterinio darbo patirtį biudžetinėje įstaigoje;
4.3. būti gerai susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais biudžetinių įstaigų buhalterinės apskaitos organizavimą ir atskaitomybės sudarymą, vidaus auditą, viešąjį administravimą, vietos savivaldą, valstybės tarnybą, dokumentų rengimo ir apskaitos taisykles;
4.4. mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir teikti išvadas;
4.5. mokėti dirbti šiomis kompiuterinėmis programomis: MS Word, MS Excel, MS Outlook, Internet Explorer.
V SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO FUNKCIJOS

5. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas atlieka šias funkcijas:
5.1. tvarko skyriaus buhalterinę apskaitą pagal Viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus (toliau – VSAFAS) ir kitus teisės aktus, užtikrinant valstybės ir Raseinių rajono savivaldybės (toliau – rajono Savivaldybė) biudžetų lėšų panaudojimo teisėtumą, rezultatyvumą ir skaidrumą;
5.2. veda kreditų (asignavimų) ir išlaidų apskaitos knygas pagal kiekvieną finansavimo šaltinį, pagal kiekvieną valstybės funkciją ir pagal kiekvieną paslaugų teikėją;
5.3. atlieka paskaičiavimus ir rajono Savivaldybės bei LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos nustatytais terminais sudaro skyriui skirtų rajono Savivaldybės biudžeto asignavimų, valstybinių programų bei administruojamų viešųjų įstaigų programų sąmatas;
5.4. rengia skyriaus ataskaitų rinkinius pagal VSAFAS, kitas ataskaitas pagal reikalavimus ir priimtus teisės aktus ir teikia rajono Savivaldybės administracijos Biudžeto ir finansų analizės skyriui (toliau - Biudžeto ir finansų analizės skyrius) , Socialinių paslaugų priežiūros departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos, Socialinės apsaugos ir darbo ministerijai nustatyta tvarka ir terminais;
5.5. rengia prašymus (susitarimus) dėl skyriaus asignavimų pakeitimų pagal finansavimo šaltinius, ekonominę klasifikaciją ir ketvirtinį paskirstymą;
5.6. ruošia ir nustatytais terminais pateikia Biudžeto ir finansų analizės skyriui paraiškas lėšoms gauti;
5.7. organizuoja ir kontroliuoja išmokų mokėjimą: sutikrina, patvirtina ir perduoda paštams pašalpų, socialinių išmokų bei kompensacijų mokėjimo žiniaraščius, spausdina mokėjimo pavedimus, perveda pinigus: į išmokų gavėjų asmenines sąskaitas Lietuvos Respublikos teritorijoje esančiuose banko skyriuose, į valstybės įmonės Lietuvos pašto vietos paštą pagal išmokos gavėjo gyvenamąją vietą, į Lietuvos Respublikos teritorijoje esančius bankus, vadovaujantis su bankais sudarytomis sutartimis, apskaičiuoja ir perveda paslaugas teikiančioms įstaigoms sutartyse numatyto dydžio mokestį už pašalpų, socialinių išmokų bei kompensacijų išmokėjimą, surašo tarpusavio suderinimo aktus su valstybės įmone Lietuvos paštu apie pervestas ir išmokėtas pašalpas, socialines išmokas bei įsiskolinimus;
5.8. dalyvauja rajono Savivaldybės strateginio ir veiklos planų planavimo, rengimo, įgyvendinimo ir koregavimo procese: pateikia ir, reikalui esant, įrašo ar patikslina skyriui skirtus asignavimus, atlieka suvestinius paskaičiavimus ir pan.;
5.9. tvarko Visuomenės sveikatos rėmimo programos, finansuojamos iš rajono Savivaldybės biudžeto lėšų, buhalterinę apskaitą;
5.10. teikia buhalterinės apskaitos informaciją pagal pareikalavimą – apskaitos dokumentus ir registrus, auditoriams bei kitoms institucijoms;
5.11. pagal skyriaus kompetenciją rengia sutarčių projektus ir atsako už sutarčių turinio pagrįstumą, objektyvumą bei tinkamą vykdymą;
5.12. saugo asmens duomenų paslaptį, bei duomenis, gaunamus pagal rajono Savivaldybės ir rajono Savivaldybės administracijos vardu sudarytas sutartis iš institucijų bei įstaigų ir joms teikiamus, ne ilgiau, nei to reikalauja asmens duomenų tvarkymo tikslai;
5.13. dalyvauja skyriaus pasitarimuose, pasisako savo kompetencijos klausimais, siekiant tobulinti skyriaus darbo organizavimą;
5.14. dalyvauja rajono Savivaldybės komisijų darbe savo veiklos klausimais;
5.15. rengia darbo ataskaitas ir jas teikia skyriaus vedėjui;
5.16. atrenka archyvines bylas ir perduoda jas archyvą tvarkančiam specialistui;
5.17. vykdo ir kitus su rajono Savivaldybės administracijos ir skyriaus funkcijomis susijusius nenuolatinio pobūdžio pavedimus, kad būtų pasiekti administracijos tikslai.

VI SKYRIUS
ŠIAS PAREIGAS EINANČIO VALSTYBĖS TARNAUTOJO PAVALDUMAS

6. Šias pareigas einantis valstybės tarnautojas tiesiogiai pavaldus skyriaus vedėjui.
CVB klientas

Raseinių rajono savivaldybės administracija

daugiau info vtd.lt

Panašūs skelbimai: